דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
ת"א 4744-02-11 קינד וחדשות שלנו בע"מ נ' שוורץ ולייב פפר
28.08.2011

בית משפט המחוזי ירושלים
בתאריך: 28/06/2011


ת"א 4744-02-11
בפני: 
1. כב' השופט/ת משה דרורי
נתבעים: 
1. יעקב קינד
2. חדשות שלנו בע"מ
- נגד -
undefined: 
1. אהרון שוורץ
2. אריה לייב פפר

פסק דין

1.ביום 2.2.11, הוגשה על ידי התובעים תביעה כנגד הנתבעים, שכותרתה, תחת המילים "מהות התביעה", הינה זו: "הכבדת גישה, גזל סודות מסחריים, הפרת זכויות יוצרים (כלכליות ומוסריות), פגיעה במוניטין, עשיית עושר ולא במשפט, גזל, תיאור כוזב, עוולות מסחריות, השגת גבול במטלטלין, פגיעה בחופש העיסוק ובעקרונות תחרות הוגנת". בבחינת – "הכל, בכל, מכל, כל" (כנוסחה המופיעה בסוף ברכת המזון).

2.הסעדים המבוקשים בכתב התביעה היו אלה: "פיצוי ושיפוי כספי, מתן חשבונות, צווי מניעה וצווי עשה קבועים".

3.סכום התביעה הועמד על סך של 200,000 ₪ (לצרכי אגרת בית המשפט בלבד, כפי שנכתב בכותרת כתב התביעה).

4.בד בבד עם הגשת התביעה, הוגשה על ידי ב"כ התובעים, עו"ד עמיר פרידמן, בקשה המשתרעת על 11 עמודים ונספחים (ובסה"כ 31 עמודים), שבה הסעדים המבוקשים, במעמד צד אחד, הם אלה:

א.צו עשה להעברת תיבת דואר אלקטרוני, שפרטיה מופיעים בבקשה, למבקשים;

ב.צו עשה להעביר רשימת הנמענים, הכלולה בדואר האלקטרוני הנ"ל, למבקשים;

ג.צו מניעה זמני האוסר על המשיבים להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני האמורה;

ד.צו מניעה האוסר על המשיבים לעשות כל שימוש בצילום או וידאו שהועבר אל המשיבים דרך תיבת הדואר האלקטרוני הנ"ל;

ה.צו עשה המורה למשיבים למסור למבקשים את כל הצילומים שנאגרו או נשמרו על ידי המשיב 1, במהלך עבודתו של משיב 1 בעיתונם של המבקשים.

5.בהחלטתי, מיום כט שבט תשע"א (3.2.11), קבעתי כי "בשלב זה, לא ראיתי לנכון ליתן צווים זמניים, כמבוקש על ידי המבקשים, ללא שמיעת המשיבים" (פיסקה 9 להחלטה הנ"ל).

על כן, קבעתי את התיק לדיון, במעמד שני הצדדים, ליום 10.2.11. כמו כן, אפשרתי למשיבים, להגיב עד ליום 9.2.11 (פיסקה 10 להחלטה האמורה).

6.בדיון ביום 10.2.11, לאחר שמיעת הצדדים, ניסיתי להביאם לידי פשרה.

ואכן, לאחר הפסקה, הודיעו הצדדים כדלקמן (עמ' 4 לפרוטוקול):

"בהמלצת ביהמ"ש הנכבד, הצדדים הגיעו ביניהם להסכמות, מבלי להכיר האחד בטענות ו/או בדרישות משנהו כדלהלן:

1.        בכתובת האלקטרונית, נשואת התובענה, יפורסם במשך שלושת החודשים הבאים המלל הבא:

'למשלוח חומרים ותמונות למערכות העתונים חדשות שלנו, כל העולם כולו, נא להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני [הכתובת תימסר לצד השני בתוך 24 שעות].

מי שרוצה שהחומרים והתמונות יגיעו למערכת בקהילה או מערכת העולם החרדי, ישתמש בכתובת זו'.

2.        המודעה האמורה בסעיף 1 תהיה מודעה אוטומטית שתישלח לכל פונה עם קישורית ישירה לכתובת האי מייל שימסרו המבקשים למשיבים.

3.        המשיבים יעבירו לידי המבקשים את רשימת אנשי הקשר המלאה המצויה כיום בתיבת הדואר האלקטרונית נשואת התובענה, וזאת עד ולא יאוחר מיום 14.2.11.

4.        העתק ממאגר הצילומים שנמצא בתוך כונן הדיסקים, שהגיעו למשיב כתוצאה ו/או בעקבות ו/או כחלק מעבודתו במסגרת המבקשים, יועבר לידי המבקשים, כאשר מוסכם בזאת שהמשיבים לא ישתמשו בצילומים אלו והמבקשים יהיו רשאים להשתמש בצילומים אלו. אם תהיה מחלוקת בין הצדדים לגבי תמונה או קובץ מסוים – האם הם שייכים לקטגוריה הנ"ל אם לאו – יכריעו בדבר עורכי הדין רוזנבלום ופרידמן יחדיו, ובהיעדר הסכמה – יועבר הנושא להכרעת ביהמ"ש, ועד אז לא יעשו לא המבקשים ולא המשיבים שימוש באותן תמונות שנויות במחלוקת.

5.        בתוך 14 יום יגישו הצדדים הנוכחים הודעה מסודרת לביהמ"ש על ההסכמות הסופיות אליהן הגיעו ביניהם או שלא הגיעו.

6.        בכל מקרה, בשלב זה אנו מבקשים לתת להסכמות הנ"ל תוקף של בימ"ש.

7.        בכל מקרה, הנתבעים אינם חייבים בהגשת כתב הגנה, בשלב זה. הם יגישו את כתב ההגנה רק שלושים יום לאחר הודעה בכתב של עו"ד פרידמן לעו"ד רוזנבלום כי עליו לעשות כן".

 

7.נתתי להסכמות אלה תוקף של החלטת בית משפט (פיסקה 1 להחלטתי, מיום ו אדר א תשע"א (10.2.11), עמ' 4 לפרוטוקול).

8.כמו כן, קבעתי בהחלטה האמורה, כי התיק יובא בפניי בעוד 15 יום, לבדוק האם הגיעו הצדדים להסכמה, וכי, בשלב זה, אין צורך כי הנתבעים יגישו כתב הגנה.

כמו כן, קבעתי באותה החלטה כי המזכירות אינה צריכה "לחלק" את התיק העיקרי לשופט, עד שיסתיימו הליכי הביניים (פיסקאות 2-4 להחלטה הנ"ל, בעמ' 5 לפרוטוקול).

9.מאז, ועד היום, היו דיווחים חלקיים של הצדדים על מו"מ המתנהל ביניהם, והחלטתי שעלי להיענות לבקשותיהם להארכות מועד לדיווח על תוצאות המו"מ (ראה: החלטתי מיום 23.3.11).

10.בשלב מסוים, ביום יט אייר תשע"א (23.5.11), הודעתי לצדדים כי אם לא אקבל, בתוך 30 יום, דיווח מלא על התקדמות המו"מ ביניהם, כי אז יימחק התיק (הן הבש"א והן התיק העיקרי), מחמת חוסר מעש (פיסקה 3 להחלטה הנ"ל).

11.לקראת תום התקופה הנ"ל הודיע ב"כ התובעים, עו"ד עמיר פרידמן, גם בשם ב"כ הנתבעים, כי הם הסכימו למחיקת התביעה, מחמת חוסר מעש, ללא צו להוצאות, תוך שמירת "זכותם הטבעית" של התובעים להגיש תובענה זו שנית (סעיף 2 להודעה מיום 14.6.11).

12.בסיום ההודעה מציין ב"כ התובעים כי הן הוא והן התובעים עצמם, מודים לבית המשפט, על הישיבה שהתקיימה ביום 10.2.11, "שהובילה להפסקת השימוש המפר בכתובת האלקטרונית נשואת התובענה, להפסקת הכבדת הגישה לעסקי התובעים, וכן לקבלת רשימת אנשי הקשר והתכנים החיוניים שהוחזקו שלא כדין על ידי הנתבעים" (סעיף 3 להודעה ולבקשה הנ"ל של התובעים).

13.אף כי הצדדים לא ביקשו זאת במפורש, ניתן להסיק, מכללא, מדברי ב"כ התובעים, כי הסכמתו למחיקת התביעה, אינה גוררת בעקבותיה את התוצאות של פקיעת הסעדים הזמניים (שפורטו בהחלטה וההסכמה מיום 10.2.11, כמצוטט לעיל בפיסקה 6), על-פי הכללים הרגילים, הקבועים בתקנה 370 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן – "תקנות סד"א") [על משמעות תקנה 370, ותחולתה גם ביחס לתביעה שנמחקת, בהתאם לתקנה 360 לתקנות סד"א, ראה: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (תל אביב, מהדורה עשירית, תשס"ט-2009), בעמ' 535].

על כן, ראיתי צורך להבהיר עניין זה, בסיום פסק דיני (ראה: פיסקה 14(ד) לעיל).

14.לאור האמור לעיל, ניתן בזה פסק דין, שזה הנוסח האופרטיבי שלו:

(א) התביעה נמחקת מחמת חוסר מעש.

(ב)אין צו להוצאות.

(ג)חלק האגרה שניתן להחזיר לתובעים, על-פי תקנות האגרות, כאשר הצדדים מגיעים להסכם, בשלב זה של ההליכים, יוחזר לב"כ התובעים, על ידי גזברות בית המשפט.

(ד)להסרת ספק, ועל אף האמור בתקנה 370 לתקנות סד"א, הסעדים הזמניים שנקבעו בהחלטתי ביום 10.2.11 (כמפורט לעיל בפיסקאות 6-7 לעיל), עומדים בתוקפם, גם לאחר מחיקת כתב התביעה.

15.אני מודה לב"כ הצדדים על טיפול בתיק, ועל הבנתם כי אין מקום להשאיר תיק זה תלוי ועומד, ללא מעש, ובכך מתפנה זמן שיפוטי יקר, שניתן להקדישו למתדיינים אחרים, הממתינים לתורם.

16.המזכירות תשלח העתק פסק דין זה לב"כ הצדדים.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש