דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
מחיקת התביעה מחמת חוסר מעש
28.08.2011

ת"א 4744-02-11 הינה תביעה בגין הכבדת גישה, גזל סודות מסחריים, הפרת זכויות יוצרים(כלכליות ומוסריות), פגיעה במוניטין, עשיית עושר ולא במשפט, גזל, תיאור כוזב, עוולות מסחריות, השגת גבול במטלטלין.

סכום התביעה הועמד על סך של 200,000 ₪

בד בבד עם הגשת התביעה, הוגשה על ידי התובעים בקשה שבה ביקשו התובעים כי יועבר לידיהם הדואר האלקטרוני של הנתבעים, רשימת הנמענים של הדוא"ל, צו מניעה זמני האוסר על המשיבים להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני, צו מניעה לעשות שימוש בצילום או וידיאו שהועבר אל המשיבים דרך תיבת הדוא"ל וכן צו המורה על העברת כל הצילומים הנ"ל.

בדיון ביום 10.2.11, לאחר שמיעת הצדדים והפסקה הודיעו הצדדים כדלקמן:

" 1.        בכתובת האלקטרונית, נשואת התובענה, יפורסם במשך שלושת החודשים הבאים המלל הבא:
'למשלוח חומרים ותמונות למערכות העתונים חדשות שלנו, כל העולם כולו, נא להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני ".."
מי שרוצה שהחומרים והתמונות יגיעו למערכת בקהילה או מערכת העולם החרדי, ישתמש בכתובת זו'.

2.        המודעה האמורה בסעיף 1 תהיה מודעה אוטומטית שתישלח לכל פונה עם קישורית ישירה לכתובת האי מייל שימסרו המבקשים למשיבים.

3.        המשיבים יעבירו לידי המבקשים את רשימת אנשי הקשר המלאה המצויה כיום בתיבת הדואר האלקטרונית נשואת התובענה, וזאת עד ולא יאוחר מיום 14.2.11.

4.        העתק ממאגר הצילומים שנמצא בתוך כונן הדיסקים, שהגיעו למשיב כתוצאה ו/או בעקבות ו/או כחלק מעבודתו במסגרת המבקשים, יועבר לידי המבקשים, כאשר מוסכם בזאת שהמשיבים לא ישתמשו בצילומים אלו והמבקשים יהיו רשאים להשתמש בצילומים אלו. אם תהיה מחלוקת בין הצדדים לגבי תמונה או קובץ מסוים – האם הם שייכים לקטגוריה הנ"ל אם לאו – יכריעו בדבר עורכי הדין רוזנבלום ופרידמן יחדיו, ובהיעדר הסכמה – יועבר הנושא להכרעת ביהמ"ש, ועד אז לא יעשו לא המבקשים ולא המשיבים שימוש באותן תמונות שנויות במחלוקת.

5.        בתוך 14 יום יגישו הצדדים הנוכחים הודעה מסודרת לביהמ"ש על ההסכמות הסופיות אליהן הגיעו ביניהם או שלא הגיעו.

6.        בכל מקרה, בשלב זה אנו מבקשים לתת להסכמות הנ"ל תוקף של בימ"ש.

7.        בכל מקרה, הנתבעים אינם חייבים בהגשת כתב הגנה, בשלב זה. הם יגישו את כתב ההגנה רק שלושים יום לאחר הודעה בכתב של עו"ד פרידמן לעו"ד רוזנבלום כי עליו לעשות כן".

בית המשפט קבע, לאחר אישור הסכמת הצדדים באופן זמני על בדיקת התיק בתוך 15 יום לבדיקה האם הגיעו להסכמה.

לקראת תום התקופה הנ"ל הודיע ב"כ התובעים, עו"ד עמיר פרידמן, גם בשם ב"כ הנתבעים, כי הם הסכימו למחיקת התביעה, מחמת חוסר מעש, ללא צו להוצאות, תוך שמירת "זכותם הטבעית" של התובעים להגיש תובענה זו שנית .

בסיום ההודעה מציין ב"כ התובעים כי הן הוא והן התובעים עצמם, מודים לבית המשפט, על הישיבה "שהובילה להפסקת השימוש המפר בכתובת האלקטרונית נשואת התובענה, להפסקת הכבדת הגישה לעסקי התובעים, וכן לקבלת רשימת אנשי הקשר והתכנים החיוניים שהוחזקו שלא כדין על ידי הנתבעים".

על כן הבהיר בית המשפט לסיום כי התביעה נמחקת מחמת חוסר מעש, אין צו להוצאות. כמו כן חלק האגרה שניתן להחזיר לתובעים, על-פי תקנות האגרות, כאשר הצדדים מגיעים להסכם, בשלב זה של ההליכים, יוחזר לב"כ התובעים, על ידי גזברות בית המשפט.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש