דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
התקבלה בקשה לביטול על הסף של בקשה לביטול פסק בוררות
04.09.2011

בבקשתה בהב"פ 17056-03-11 עותרת המבקשת לביטול פסק הבוררות שניתן על ידי הבוררים, אשר לטענתה הומצא לידיה ביום 8.2.11.

במסגרת תשובותיה לבקשה לביטול פסק הבוררות, טוענת המשיבה כי דין הבקשה להידחות על הסף, הואיל שהבקשה לביטול הפסק הוגשה באיחור ניכר, ולאחר חלוף 45 יום ממועד מסירת פסק הבוררות לידי הצדדים, בניגוד להוראות סעיף 27(א) לחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968.

לטענת המשיבה, המבקשת אישרה את קבלת פסק הבוררות באמצעות שגר דוא"ל חוזר ביום 14.11.10.

 לא זו אף זו, בשל אי-ביצוע התשלום שבו חוייבה המבקשת בפסק הבוררות, התבצעה פנייה במכתב למבקשת ולמנכ"ל שלה ב17.1.11 - בו נדרש שהמבקשת תסלק את החוב שנותר בהתאם לפסק הבוררות;

כך שאף אם לא ידעה על כך קודם לכן, הרי שפסק הבוררות הובא לידיעתה באמצעות מכתב זה.

על אף האמור, המבקשת עתרה לביטול פסק הבוררות רק ביום 9.3.11, כארבעה חודשים לאחר המצאת פסק הבוררות אליה בדוא"ל של 11.11.10, ולמעלה מ – 45 יום ממועד המכתב.

המבקשת טוענת כי דבר קיומו של פסק הדין נודע לה רק ביום 8.2.01, המועד בו קיבלה את פסק הדין בדואר רשום וכי
המנכ"ל מעולם לא אישר את הגעת הדואר האלקטרוני.

לא זו אף זו, באותה תקופה קיבלה המבקשת הזמנה לדיון מבית הדין הרבני האזורי ברחובות לדיון שנקבע ליום 15.2.11 בתביעה נשוא הסכסוך שהונח בשעתו לפתחם של הבוררים; ובנסיבות אלה, לא יכלה כלל להעלות על דעתה כי כבר ניתן פסק דין בבוררות.

כמו  כן המבקשת מפנה לסעיף כ' לתוספת הראשונה לחוק הבוררות בו נקבע כי  "מסמך בעניין הבוררות שנשלח לבורר או לבעל דין בדואר רשום עם אישור מסירה יראוהו כנמסר לנמען בתאריך הרשום באישור המסירה או באישור הסירוב לקבל את המסמך",

לטענתה, מהוראה הנ"ל ניתן להסיק כי מסירה לצורכי חוק הבוררות תהיה תקינה רק אם בוצעה באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

המבקשת מפנה גם להוראות סעיף 497ג(א) לתקנות סד"א, בו נקבע כי

 "כתב בית דין אלקטרוני יומצא, לנמען שאינו בית המשפט, אל תיבת הדואר שבכתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, ובלבד שהנמען מסר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו לבית המשפט לצורך ביצוע הוראות סימן זה"

לטענת המבקשת, הוראות אלו שבסעיף 497ג' לתק' סד"א חלות גם בענייני בוררות, וזאת, מכוח תקנה 2 לתקנות סדרי הדין בענייני בוררות, תשכ"ט – 1968 לפיה  "תקנות סדר הדין האזרחי יחולו על סדרי הדין בבית המשפט בענייני בוררות, במידה שאין בתקנות אלה הוראות אחרות".

בית המשפט הפנה לספרה של פרופ' אוטולנגי הקובעת כי אין דרך ספציפית בה מחוייב הבורר להעביר את פסק דינו וכן מניין הימים העומד לרשותם של הצדדים להגיש בקשה לביטול הפסק יחל מיום "המסירה" בכל דרך שבה תבוצע, בכפוף כמובן, להגשת הוכחה מתאימה לביצוע ההמצאה וקבלתה.

כמו כן בנוגע לסעיף ב' לתוספת חוק הבוררות קבע בית המשפט כי הוראה זו אינה חלה על פעולות הבורר בניהול הליך הבוררות.

הוכח במסמכים הרלוונטיים כי פסק הבוררות אכן הומצא במייל לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה, וכי הוא נפתח על
ידי מי מעובדיה כבר ביום 14 בנובמבר 2010.

לסיום, במקרה דנן, אין בפני בית המשפט הסברים כלשהם אשר יצדיקו קבלת בקשת המבקשת לביטול פסק הבוררות, חודשים ארוכים לאחר שמבחינה אפקטיבית כבר היה פסק הבורר בידיה.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש