דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
ע"ח 51143-05-11 סימון נ' משטרת ישראל
22.09.2011
בית משפט המחוזי חיפה בתאריך: 11/06/2011ע"ח 51143-05-11 
בפני:  1. כב' השופט/ת כמאל סעב
עוררים:  1. אנוך סימון
 - נגד -  
משיבים:  1. מדינת ישראל - משטרת ישראל-תחנת כרמיאל
החלטה 

ערר זה עוסק בתפיסת מחשבים וחומר מחשב ששימשו למשחקי מזל, ע"י המשטרה - המשיבה.

מבוא: 

בפניי ערר על החלטת בימ"ש השלום בעכו, אשר ניתנה ביום 25.5.11 על ידי כב' השופטת ג'יני טנוס בתיק ה"ת 34859-04-11.

בימ"ש השלום דחה את בקשת העורר להחזרת התפוסים שהם 10 כונני מחשב, מפצל רשת, 3 ניירות עם רישומים, קופסה עם שטרות ומטבעות כסף ו- 3 רכיבים אלקטרוניים (להלן: " התפוסים").

הבקשה הוגשה לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 (להלן: " פסד"פ").

על החלטה זו מופנה הערר שבפניי.

רקע עובדתי: 

ביום 17.3.11 הגיעה המשטרה לעסקו של העורר שנקרא בשם " קפה אינטרנט", המתנהל ברחוב החרושת 6 בעיר כרמיאל ונטלה את התפוסים.

העורר ביקש החזרת התפוסים והמשיבה התנגדה לכך.

ב"כ העורר טען בבימ"ש השלום כי לא מנוהלת בבית העסק כל פעילות אסורה ובניגוד לחוק. עוד טען כי החיפוש לא היה כדין, מאחר שנעשה ללא נוכחות שני עדים ושאינם שוטרים, כמתחייב מצו החיפוש. בנוסף טען כי עברו יותר מ- 30 ימים מיום ביצוע את החיפוש והתפוסים לא הוחזרו לעורר.

החלטת בית משפט השלום: 

בימ"ש השלום, מצא כי קיים בסיס ראייתי המצביע על כך כי בבית העסק של העורר התקיימו משחקי מזל אסורים וכי התפוסים שימשו כמכונות לעריכת משחקים אלה.

בימ"ש השלום, התייחס לתנאים הדרושים על פי סעיף 235 לחוק העונשין תשל"ז-1977 (להלן: " חוק העונשין") וקבע כי תנאי הסעיף חלים בענייננו ולכן המשיבה עשתה שימוש בסמכותה מכוח הסעיף ותפסה את התפוסים.

עוד נדרש בימ"ש השלום לטענה של חיפוש בלתי חוקי משלא בוצע בנוכחות שני עדים וקבע כי בשלב זה אין לטענה זו נפקות מעשית על גורל התפוסים וזאת מהטעם כי המקום לבירור טענה זו הוא בשלב שמיעת הראיות ולאחר הגשת כתב אישום בו ידון בימ"ש בקבילות הראיה שהושגה שלא כדין וכן בהתאם לסעיף 235 לחוק העונשין המעניק למשטרה סמכות לתפוס חפצים ששימשו או הונפקו עקב משחקי מזל.

כמו כן, דן בימ"ש השלום בטענת העורר כי המשיבה לא החזירה לידיו את התפוסים אף שחלפו יותר מ- 30 ימים מיום תפיסתם, תוך שהוא מפנה לסעיף 32 (ב1) לפסד"פ וקבע כי אין להחיל את הסייג שבסעיף 32(ב1) על מקרה בו בוצעה התפיסה מכוח סעיף 235 לחוק העונשין. עוד קבע בימ"ש השלום כי המשך החזקת התפוסים, נועדה כדי להשלים את החקירה ולערוך חוות דעת ולכן אין תחולה של סעיף 32(ב1) לפסד"פ על נסיבות המקרה שלפנינו.

טענות הצדדים: 

ב"כ הצדדים התייצבו ביום 01.06.11 בפניי ופרטו טענותיהם אשר ברובן הועלו בפני בימ"ש השלום.

לטענת ב"כ העורר, המשטרה מחזיקה בתפוסים ללא סמכות ושלא כדין וזאת מאחר שמאז תפיסת המחשב עברה תקופה העולה  על 30 יום כקבוע בסעיף 32(ב1) לפסד"פ והמשטרה לא ביקשה הארכת תקופת תפיסתו.

עוד טען כי טעה בימ"ש השלום עת ביקש המשך החזקת התפוסים לשם השלמת חוות הדעת. ציין כי חובה להחיל בענייננו את סעיף 32(ב1) לפסד"פ , הואיל ועסקינן בציוד מחשבים לכל דבר ועניין.

מנגד, ביקשה המשיבה לדחות את הערר והתנגדה להחזרת התפוסים. לטענתה הוראות סעיף 32(ב1) לא חלות במקרה בו תפיסת הציוד היתה מכח הוראת סעיף 235(א) לחוק העונשין. ציינה כי קיימות ראיות לכאורה שבבית העסק של העורר התקיימו משחקי מזל אסורים וכי התפוסים שימשו כמכונות לשם עריכת משחקים אלה.

המצב הנורמטיבי -  דיון והכרעה: 

בטרם אכריע בערר שבפניי, ראוי להביא להלן את הוראות החוק הרלבנטיות לעניין החזקת תפוסים.

ההוראות הרלבנטיות לעניין החיפוש נקבעו בפסד"פ - (סעיפים 23-31).

סעיף 23 לפסד"פ קובע כי :

"שופט רשאי ליתן צו לערוך חיפוש בכל בית או מקום אם החיפוש נחוץ כדי להבטיח הצגת חפץ לצורך כל חקירה, משפט או הליך אחר", ובלבד שיש לשופט יסוד להניח שהחפץ משמש לשם ביצוע עבירה או למטרה בלתי חוקית או שמתכוונים לעבור עבירה נגד אדם.

סעיף 32 לפסד"פ קובע כי:

"(א)     רשאי שוטר לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה, או עומדים לעבור, עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה. 

(ב)        על אף הוראות פרק זה, לא ייתפס מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אם הוא נמצא בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף 35 ל פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, אלא על-פי צו של בית משפט; צו שניתן שלא במעמד המחזיק במחשב או בדבר המגלם חומר מחשב, יינתן לתקופה שאינה עולה על 48 שעות; לענין זה לא יובאו שבתות ומועדים במנין השעות; בית משפט רשאי להאריך את הצו לאחר שניתנה למחזיק הזדמנות להשמיע טענותיו.

(ב1)      נתפס מחשב שאינו בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף קטן (ב) וניתן להפרידו מדבר המגלם חומר מחשב, והמחשב אינו דרוש לצורך חילוטו או הגשתו כראיה לבית-המשפט, תחזיר המשטרה את המחשב לאדם שממנו נלקח בתוך 30 ימים מיום תפיסתו, ואולם רשאי בית משפט שלום לצוות על הארכת התקופה האמורה לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, ולחזור ולצוות על כך מעת לעת". 

אין חולק כי שוטר רשאי לתפוס חפץ בהתקיים יסוד סביר להניח שבחפץ זה נעברה עבירה או עומדים לעבור עבירה או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה או כאשר ניתן כשכר בעד ביצוע העבירה  או כאמצעי לביצועה.

מחומר החקירה שהונח בפניי עולה כי יש בסיס ראייתי המצביע על כך כי בבית העסק של העורר התקיימו משחקי מזל אסורים וכי התפוסים שימשו כמכונות לשם עריכת משחקים אלה ודי בשלב זה אם אפנה להודעתם במשטרה של שניים אשר נכחו במקום, ומסרו כי שיחקו במשחקי מזל תמורת תשלום (ראו במ/1 ובמ/2). מה גם, נאמן מכונות מזל שהגיע לבית העסק ובדק את התפוסים גילה כי מדובר במכונות המשמשות למשחקי מזל בלבד ללא כל אפשרות להתחברות לאינטרנט.

על כן ולשלב הזה ניתן לומר כי קיימות ראיות לכאורה שמכונות אלה שימשו למשחקי מזל.

ככלל, ראיות לרבות תפוסים שתכליתם לשמש כראיה בהליך משפטי, רשאית המשטרה לתפוס אותם עד לתום ההליכים. לעניין זה ראו בש"פ 342/06 חב' לרגו עבודות עפר בע"מ נגד מ"י (ניתנה ביום 12.3.06).

כבר נקבע בפסיקה, כי התכליות העיקריות העשויות לעמוד מאחורי דבר תפיסתו של חפץ לפי הוראות הפסד"פ הן: תפיסת חפץ שקיים לגביו יסוד סביר כי הוא עשוי לשמש לביצוע עבירה (ראו סעיף 32(א) לפסד"פ); תפיסה לצורך הבטחת אפשרות חילוט עתידית (ראו סעיף 39 לפקודה) ותפיסת חפץ לצורך הצגתו כראיה במשפט -לעניין זה ראו סעיף 32(א) לפסד"פ; בש"פ 342/06 חב' לרגו עבודות עפר בע"מ נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 12.3.06); בש"פ 9616/07 קרביץ נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 13.12.07) ובש"פ 9469/09 מלאק זיאדנה נגד מדינת ישראל (ניתנה ביום 3.12.09).

בענייננו, התכליות העיקריות שעמדו בבסיס בקשתה של המשיבה להמשיך ולהחזיק בתפוסים שתיים הן: האחת, תפיסתם של התפוסים ששימשו לביצוע העבירות, והשנייה, האפשרות והיכולת להשתמש בתפוסים כראיה בהליך המשפטי, שככל הנראה, יוגש ויתנהל נגד העורר ושבמסגרתו תבקש המשיבה את חילוטם. על יסוד האמור לעיל ברי כי סעיף 32 (ב) לפסד"פ לא חל על התפוסים נשוא הערר.

זאת ועוד יפים לענייננו הדברים שנאמרו בע"פ (ב"ש) 20223/04 מיכל הרשלר נגד מדינת ישראל (ניתנה ביום 18.4.04), שם נאמר:

"הוראת סעיף 32(ב) נועדה כדי למנוע פגיעה בתפעולם השוטף של העסקים, עד כמה שהדבר ניתן. משמע, כי אותם מחשבים המנהלים את רישומי הפעילות השוטפת של העסק כגון : מערך הנהלת החשבונות, יומני עבודה, או מידע אחר על פעילות העסק , הם ורק הם יזכו להכנס לגדר הוראת סעיף 32(ב) לחוק. ב

כל מחשב אחר המצוי בבית עסק, בין אם נועד לתת שירותי אינטרנט לקהל לקוחות ובין אם מוחזק כמלאי עסקי של העסק, לא יזכה לחסות תחת המטריה של סעיף 32(ב). יפים הדברים שבעתיים כאשר מדובר במכונות מזל אשר הפשילו את  מדיהן המיכניים ולבשו כסות דיגיטלית, "כשרה" לכאורה, בדמות מחשב. מכונות מזל אלו, אשר לבשו כסות דיגיטלית, לא יוכלו לחסות תחת הוראת סעיף 32(ב) לפקודה". ו

ראו גם ב"ש (חיפה) 3707/01 יגודייב אמלטי נ. מ"י (ניתנה ביום 8.8.01).

ראוי לציין, כי בתיק שבפניי, קיימות ראויות לכאורה לפיהן המחשבים שימשו לביצוע הימורים בלתי חוקיים בעסק של העורר ותפיסתם נעשתה כדי למנוע המשך ביצוע עבירות נוספות באמצעותם ולצורכי הליכי חקירה, לכן אני מחליט לדחות את הערר.

עוד יש לציין כי לא מדובר במחשבים המשמשים את בית העסק לפעילותו השוטפת ולניהול מאגר מידע, כהגדרתו בסעיף 35 לפקודת הראיות, אלא, לכאורה, לביצוע משחקים אסורים, משחקי מזל המניבים פרסים.

בנסיבות אלה, האינטרס של טובת הציבור ומניעת הישנות ביצוע העבירות (לכאורה), מצדיק  את המשך החזקת התפוסים, על ידי המשיבה, חרף הפגיעה בזכויותיו הקנייניות של העורר, שבמהותה פגיעה מידתית, מצומצמת וזמנית בשלב זה, כל עוד לא הסתיימו הליכי החקירה, לרבות הגשת כתב האישום, בו התפוסים ישמשו כראיה ותפיסתם דרושה עד לסיום ההליך לגופו.

יחד עם זאת, אציין כי ראוי שהמשיבה תפעל במהירות הנדרשת וככל שניתן לשם סיום הליכי החקירה ובעיקר לגבש את ההחלטה אם להגיש כתב אישום או לנקוט בכל הליך אחר וזאת תוך  60 יום מיום מתן החלטה זו ולא מעבר לכך, אלא בהתקיים נסיבות חדשות ומהותיות.

המשיבה מתבקשת לשלוח נציגה לשם קבלת תיק החקירה ואישור קבלתו בחתימת ידו.

המזכירות תשלח לצדדים עותק החלטה זו בדואר רשום עם אישור מסירה. 

ניתנה היום,‏שבת ט' סיון תשע"א,  11 יוני 2011, בהעדר הצדדים.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש