דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
ת"א 9469-04-10 כנפי נ' אמיתי
26.09.2011

בית משפט המחוזי תל אביב - יפו בתאריך: 06/07/2011

ת"א 9469-04-10
 
 
בפני:  1. כב' השופט/ת יונה אטדגי
 
ה תובעים:  1. חן כנפי
2. כתיברית בע"מ (הנתבעים שכנגד)
 
 - נגד - 
נתבעים:  1. אב י אמיתי (התובע שכנגד)
2. DIRECTNIC LTD.
 

החלטה
התביעות:

1.התביעה והתביעה שכנגד עוסקות במחלוקת שבין התובעים (הנתבעים שכנגד) ובין הנתבע 1 (התובע שכנגד), על זכויות הבעלות והשימוש בשמות מתחמי אינטרנט מסוימים, כאשר הצדדים טוענים זה כלפי זה להפרת הסכמי שותפות שנעשו ביניהם להפעלת אותם מתחמים ותובעים זה את זה בתשלום פיצויים על ההפרות הנטענות.

למען הנוחות יכונו הצדדים להלן בשמותיהם.

הבקשה למחיקת כתיברית מכתב התביעה שכנגד:

2.כתבירית בע"מ עותרת למחיקתה מכתב התביעה שכנגד, כיוון שלטענתה זה אינו מגלה כל עילת תביעה כלפיה.

אמיתי טוען, לעומת זאת, שכתב התביעה העיקרי עצמו אינו מבחין בין כנפי ובין כתיברית.

3.מבלי לקבוע מסמרות באשר לתוצאה הסופית, סבורני כי צודק אמיתי בטענתו.

כתב התביעה העיקרי מתבסס על הפרת הסכמי השותפות שנעשו בין הצדדים (נספחים ד' ו-ז' לבקשה לצו מניעה זמני).

בין היתר, נועדו הסכמים אלה להפעלת האתר KTIVRIT.COM (סעיפים 4.7 ו-18, בהתאמה).

כך נטען במפורש גם בסעיף 16 לכתב התביעה.

הבעלים של שם מתחם זה, על פי הנטען בכתב התביעה (סעיף 8) היא כתיברית.

למרות זאת, הצד הרשום בשני ההסכמים הנזכרים הוא כנפי לבדו, שגם חתם עליהם לבדו.

נמצא, שגם כנפי סבר באותה עת, כי הוא פועל גם בשמה של כתיברית.

בהקשר זה יצוין, כי כתיברית הינה בבעלותו של כנפי (סעיף 7 לכתב התביעה).

4.גם עילות תביעותיה של כתיברית, על פי כתב התביעה (סעיף 87) נסמכות על אותן הפרות נטענות המבוססות על עילות תביעותיו של כנפי (סעיף 86). גם אלה וגם אלה מפנות למעשיו של אמיתי המתוארים בסעיפים 35 עד 65 לכתב התביעה.

5.מאחר וכנפי וכתיברית לא עשו הבחנה ביניהם לכל המעשים המתוארים ולכל עילות התביעה הנטענות, אין למנוע מאמיתי, כטענת סף, לברר את תביעתו שכנגד גם כלפי כתיברית, אפילו אם היא נוסחה כמכוונת בעיקר כלפי כנפי, ויש להתיר את הבירור העובדתי והמשפטי הנדרש לשלב הראיות והסיכומים.

הבקשה נדחית.

הבקשות לגילוי מסמים ומענה על שאלון:

6.התנאים שנקבעו בחקיקה ובפסיקה למתן צו להשיב על שאלון ולגילוי מסמכים מתמצים בשניים: רלוונטיות והגינות.

ראו: תקנה 120(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן – התקנות) ("כדי לאפשר דיון הוגן"); תקנה 107 לתקנות ("והרשות לא תינתן אלא לשאלות שהן לעניין הנדון"); אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה עשירית, עמ' 188-189, 200-201, והפסיקה המובאת שם.

הרלוונטיות תלויה במידת האור, שהמסמך שגילויו מבוקש או השאלה שנדרש להשיב עליה, עשויים לשפוך על המחלוקת שבין הצדדים, כאשר ההכרעה בשאלת הרלוונטיות מסורה לשיקול דעתו של בית המשפט, שיפעיל שכל ישר לפי נסיבותיו המיוחדות של המקרה שבפניו (יצחק עמית, "קבילות, סודיות, חסיון ואינטרסים מוגנים בהליכי גילוי במשפט האזרחי – ניסיון להשלטת סדר", ספר אורי קיטאי, עמ' 248, בעמ' 250).

במסגרת שיקול הדעת שיש לבית המשפט במתן צו לשאלונים ולגילוי מסמכים, רשאי הוא לשקול גם אם הגילוי לא יכביד על הצד המגלה במידה בלתי סבירה בנסיבות העניין, או שיהא בו משום לחץ בלתי הוגן עליו (בג"צ 7793/05 אוניברסיטת בר-אילן נ' בית הדין הארצי לעבודה ירושלים, 2011).

7.כנפי וכתיברית שלחו לאמיתי דרישה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים ודרישה להשיב על שאלון.

אמיתי שלח להם דרישה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים.

שני הצדדים לא נענו לדרישה, ועל כן הגישו בקשות להורות על גילוי ועיון במסמכים/מתן תשובות לשאלון.

אדון בבקשות אלה על פי הכללים שהותוו לעיל.

בקשת כנפי וכתיברית לגילוי מסמכים ספציפיים ולהשיב על שאלון

8.הבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים מתייחסת לנסיעתו של אמיתי לארה"ב בחודש דצמבר 2009 ושהותו שם.

אמיתי טען בכתב הגנתו (סעיף 30) וכן בכתב התביעה שכנגד (סעיף 23), כי נסיעתו זו נעשתה לצורך פעילות השותפות ובידיעתו של כנפי, דבר המוכחש על ידי האחרון.

בעקבות זאת דורשים כנפי וכתיברית מאמיתי לפרט ולהמציא מסמכים שונים הקשורים, לדעתם, לכך, ובכללם: פירוט כל שיחות הטלפון שנעשו במהלך שהותו באמצעות המכשיר הנייד שלו, פירוט הוצאות כרטיסי האשראי, תנועות חשבון הבנק ועוד.

הפירוט הנדרש והמסמכים המבוקשים אינם עומדים בשום פרופורציה למשקלה של הנסיעה הנדונה ומטרתה בכל העובדות הרלוונטיות למחלוקת שבין הצדדים.

דברי אמיתי בדבר נסיעה זו הם צדדיים והובאו יותר כרקע להשתלשלות הדברים.

מלבד זאת, שהפירוט והמסמכים הנדרשים מהווים חדירה גדולה לפרטיותו של אמיתי, הרבה מעבר לנדרש.

יחד עם זאת, ברור הוא שהנטל להוכחת מטרתה של נסיעה זו והנטען לגביה מוטל על אמיתי, ועליו להוכיחם בראיות מתאימות.

בכפוף להערה זו, נדחית בקשתם של כנפי וכתיברית לגילוי מסמכים ספציפיים.

9.השאלות הכלולות בבקשה להשיב על שאלון, קצתן קשורות למחלוקת העומדת להכרעה, קצתן אינן קשורות אליה וקצתן מהוות הכבדה מיותרת או שאינן הוגנות.

השאלות שאינן קשורות למחלוקת, או שיש להן קשר עקיף בלבד שאינו מצדיק חדירה לא נחוצה לפרטיותו של אמיתי הן שאלות מס' 2, 4, 5, 6, 7, 8.1-8.4, 9, 11, 12.1-12.6 (כולל השאלה שבכותרת הסעיף), 14.4-14.5, 16 – החלק הראשון , 21 (מדובר בשאלה משפטית) ו-23.

אמיתי אינו חייב להשיב על השאלות הללו.

10.להלן השאלות שאמיתי נדרש להשיב עליהן, כיוון שהן קשורות למחלוקת: 1, 3, 8 – השאלה שבכותרת בלבד, 10, 12.7-12.8, 13, 14.1-14.3 (כולל השאלה שבכותרת הסעיף), 16 – החלק השני, 17, 18, 19 (הלו"ז הקשור לפעילות השותפות בלבד), 20, 22, 23.

בקשת אמיתי לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים

11.בהתייחס לרשימת המסמכים שבמכתבו של ב"כ אמיתי לב"כ כנפי וכתיברית, מיום 18.10.10, להלן המסמכים שכנפי וכתיברית נדרשים לגלותם ולאפשר את העיון בהם, כיוון שהם קשורים לבירור המחלוקת שבין הצדדים ונחוצים להכרעה בה: א, ב, ג, ז – בהקשר להכנסות מהמתחמים הנדונים בלבד, ח, ט.

יתר המסמכים, הקשר שלהם למחלוקת הנדונה עקיף ומרוחק או שהדרישה לגלותם מהווה יתרה וחדירה מיותרת לפרטיות, ולכן הדרישה לגלותם נדחית.

בקשת כנפי וכתיברית לדיווח אודות נכסי נאמנות

12.הבקשה מכוונת כלפי ב"כ אמיתי, אולם ב"כ אמיתי אינו צד בתביעה זו, וכבר מטעם זה הבקשה צריכה להידחות.

מלבד זאת, כבר נמצא מענה, חלקי לכל הפחות, לדרישה זו בקבלת בקשתם של כנפי וכתיברית לפרט את ההכנסות שהתקבלו מהמתחמים הנדונים ולצרף אסמכתאות מתאימות, בהתאם לאמור בסעיף 13 לבקשתם.

בקשת אמיתי למחיקת סעיפים מכתב התביעה והוצאת נספח:

13.אמיתי מבקש למחוק את הסעיפים 70 ו-72 לכתב התביעה ולהוציא את נספח כד' לכתב התביעה, מאחר והם מתייחסים, לטענתו, למשא ומתן שהתנהל בין הצדדים, ולכן הם חסויים.

כנפי וכתיברית מתנגדים לכך, והם מפנים לסעיף 30 במכתב ב"כ אמיתי, המהווה חלק מנספח כד' הנדון, בו נכתב: " ככל שימצא מרשך לפנות אל ערכאות שיפוטיות, הרי הוא נדרש בפנייתו הראשונה אל בית המשפט לצרף מכתב זה וצרופותיו, כמו גם מכתבי מיום 28.2.10."

כנפי וכתיברית נהגו, אם כן, על פי דרישת ב"כ אמיתי, בצרפם את התכתובת שבנספח כד' לכתב התביעה, כאשר סעיפים 70 ו-72 לכתב התביעה נדרשים כדי להבהיר את השתלשלות הדברים שהביאה לאותה תכתובת.

מלבד זאת, למרות הכותרת שמי מהצדדים הכתיר את מכתביו, עיקר התכתובת היא התנצחות עובדתית ומשפטית ומיעוטה בלבד ניסיון לניהול משא ומתן או פשרה.

הבקשה נדחית.

סיכום ותוצאה

14.א) הבקשה למחיקת כתיברית מכתב התביעה שכנגד – נדחית.

ב) בקשת כנפי וכתיברית לגילוי מסמכים ספציפיים – נדחית.

ג) ניתן צו לאמיתי להשיב על השאלות שבשאלון כנפי וכתיברית, כמפורט בסעיף 10 לעיל.

ד) ניתן צו לכנפי וכתיברית לגלות את המסמכים המפורטים בסעיף 11 לעיל.

ה) בקשת כנפי וכתיברית לדיווח על אודות נכסי נאמנות – נדחית.

ו) בקשת אמיתי למחיקת סעיפים מכתב התביעה והוצאת נספח – נדחית.

ז) לאור התוצאה המאוזנת – אין צו להוצאות.

15.הצדדים יפעלו על פי המצווה לעיל, עד ליום 1.9.11.

16.נקבע לק"מ ליום 15.9.11 שעה 8:30.

ניתנה היום, ד' תמוז תשע"א, 06 יולי 2011, בהעדר הצדדים.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש