דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
החברה לא תיאלץ לשלם עבור הקמת אתר לא מספק
26.10.2011
הנתבעת בתא"מ 36000-11-09, א.ו.צ. ניהול ויזמות בע"מ, עוסקת בתיווך בנדל"ן, אשר חתמה על הסכם לפיו תבנה התובעת, ג"אז תקשורת בע"מ, עבור חברת הנדל"ן אתר אינטרנט ותדאג לקדמו ברשימת תוצאות החיפוש באתר גוגל. חברת הנדל"ן מסרה לג'אז תקשורת שש המחאות על סך 1,848 ₪ כ"א. שתי ההמחאות הראשונות נפרעו. את ארבע ההמחאות הנוספות ביטלה חברת הנדל"ן בטרם הגיע זמן פירעונן.

חברת הנדל"ן התנגדה לביצוע ההמחאות בטענה של כשלון תמורה מלא. לשיטתה לא בנתה עבורה התובעת את אתר האינטרנט שהתחייבה לספק, כשהתחייבותה לקדם את האתר שיוקם הייתה טפלה ומשנית לחיוב העיקרי שבעצם הקמתו.

התובעת אחזה בדעה שהקמת האתר הייתה משנית ביחס למטרה העיקרית של הבאתו לעמוד הראשון של תוצאות החיפוש בגוגל. לטענתה לא היה עליה להקים אלא אתר "רזה", מינימלי, שיוצג בדף הראשון של תוצאות החיפוש כתוצאה של הקשת מחרוזות החיפוש המוסכמות בגוגל, הא ותו לא. בה בעת לא דובר כלל ועיקר על בניית אתר שלם, מלא וממצה שיהווה את אתר עסקה של חברת הנדל"ן באינטרנט. כאשר דיבר החוזה בבניית אתר אינטרנט ייחודי, אין משמעו אלא שהאתר אכן ישיג את המטרה על הופעתו בדף הראשון של תוצאות החיפוש.
 
צוין כי מלשון החוזה עולה שהתובעת נטלה על עצמה שתי התחייבויות עיקריות ומצטברות: הקמת אתר אינטרנט והופעת האתר בדף הראשון של תוצאות החיפוש בגוגל עבור מילים מוסכמות בחוזה. כמו כן נאמר כי למקרא החוזה נהיר וברור שהקמתו של אתר עמדה ביסוד התחייבויותיה של התובעת. בשום מקום בחוזה לא הובהר שמהותו וייחודו של האתר מסתכמים במיקומו בתוצאות החיפוש בגוגל וכי האתר יבנה כך שיהווה אתר אד-הוק ויותאם לתכלית היחידה של קידומו בגוגל באופן שישפיע במישרין על היקפו, תוכנו ועיצובו.

אם כן נהיר כי לשון החוזה תואמת את הפרשנות בה מחזיקה חברת הנדל"ן.

בנוסף, עדותו של גל, בעל חברת ג'אז תקשורת, בשאלת היקפו של האתר שאותו התחייבה התובעת להקים לא הייתה עקבית. תחילה הטעים שעל-מנת למלא אחר התחייבויות התובעת כפי שהובנו על-ידה די היה בהקמת אתר בן עמוד אחד שיופיע בראש תוצאות החיפוש בגוגל ויגרום לכך שאנשים אשר מחפשים נכסים יתוודעו לקיומה של חברת הנדל"ן וידעו כיצד ליצור קשר טלפוני עימה. משעומת עם לשון החוזה, ממנה עולה שהאתר שיוקם לא יהא בן עמוד אחד אלא יכלול כמה דפי אינטרנט, אישר שהקמת אתר גדול יותר מזה שהציעה התובעת מלכתחילה שיקפה את רצונות חברת הנדל"ן ונבעה מדרישותיה.

 
זאת ועוד, האתר עליו הצביעה חברת הנדל"ן כדוגמא לזה שאותו יש להקים עבורה, הושתת על טכנולוגיית "פלאש". בעדותו הראשית הטעים גל שרק לאחר שנמצא מעצב, כפועל יוצא של המכרז שפרסם, הפנתה החברה לאתר ודרשה אתר דומה אך מן המכרז עולה שהוא עצמו כבר היפנה לאתר האמור.

נובע מכך שהתובעת הפרה התחייבותה לבנות ולספק אתר לנתבעת וממילא לא קיימה את התחייבותה לקדם אתר זה, להבדיל מאתר ערטילאי שהיה שונה באופן מהותי מזה שהוזמן, בתוצאות החיפוש בגוגל.

ביטול ההמחאות כמוהו כמתן הודעה על ביטול החוזה. מקל וחומר יפים הדברים עת מדובר בביטול כל ארבע ההמחאות הנדונות בהליך זה. הודעת ביטול עשויה להינתן בהתנהגות ואין חובה שתימסר דווקא בכתב. בחוזה לא נקבעה דרך שונה ומחייבת בה על הצדדים למסור הודעות זה לזה. הודעת ביטול, מטרתה להעמיד את הצד האחר על כך שבעל דברו מביא את ההתקשרות ביניהם לסיומה.

 
התביעה נדחתה במלואה והתובעת חויבה לשלם לחברת הנדל"ן את הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,500 ₪

ניתן ללמוד מפסק דין זה כי ביהמ"ש שם דגש על לשון החוזה כאשר מדובר בעסקת בניית וקידום אתרי אינטרנט ועל פיו נקבע פסק הדין.
 
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש