דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
לא יאופשר לנאשם להעתיק את התצלומים של המתלוננת לשם הגנתו
01.11.2011
בש"פ 6695/11 הינו ערר על  החלטת בית המשפט המחוזי מרכז בתפ"ח 46714-90-11 אשר פסק לטובת המשיב לערר זה, הנאשם בכתב האישום בביצוע עבירות מין רבות בבתו הקטינה. בהחלטה הנ"ל נפסק כי יאופשר לו להעתיק לצרכי הגנתו את התצלומים של איבריה המוצנעים של בתו אותם צילם רופא מהמכון לרפואה משפטית, במכון בו הם גם נשמרו במדיה דיגיטלית שלא מאפשרת את העתקתם.

המשיב ביקש תצלומים אלו לשם הגנתו עוד בטרם החל הדיון בשמיעת הראיות בתיק המרכזי אך התאפשר למומחה מטעמו רק לצפות בהם באמצעות מחשב המצוי במכון לרפואה משפטית. 

המומחה הדגיש כי כאשר הועברו לו עותקים מודפסים של התמונות, איכותן הייתה ירודה ועל כן ביקש עותק של המדיה הדיגיטאלית.

דעת רוב השופטים בפסק הדין המקורי התמקדה בשני פנים שהביאו לקבלת הבקשה. האחד, הצורך המקצועי של ד"ר קוגל שהמדיה דיגיטאלית תהיה בידיו.  השני, פרטיותה של הקטינה אינה נפגעת יותר מהנדרש עקב העברת המדיה דיגיטאלית מחוץ למכון.  העברת התמונות על בסיס המדיה הדיגיטאלית לד"ר קוגל אינה מרעה את מצבה הרגיש של הקטינה, שכן המדיה תיחשף לעיני הרופא וצוותו בלבד ותישמר תחת תנאים קפדניים של סודיות. מעבר לכך קבעה דעת הרוב, אין יסוד עובדתי מבוסס לחשש שמא ידלפו התמונות הדיגיטאליות או יועברו לידי אחר.  

לעומת זאת, דעת המיעוט עמדה על כך שהוצאת המדיה מאת גבולות המכון לרפואה משפטית אינה פעולה חיונית, כל שכן כאשר היא עומדת לעיונו של ד"ר קוגל במחשב המכון ללא הגבלה. שמירה על פרטיותה של הקטינה, אשר איבריה המוצנעים צולמו בעקבות מעשים שביצע בה אביה לכאורה, היא השיקול המכריע. 

בפסק דין על הערר הוזכר כי זכותו של נאשם בהליך פלילי לעיין בחומר החקירה נגדו מוסדרת בסעיף 74לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב התשמ"ב .1982-יחד עם זאת, בעוד שהעיון בחומר החקירה טומן בחובו פגיעה בזכות לפרטיות ולכבוד של נפגע העבירה, יש להקפיד שהפגיעה אינה עולה על הנדרש לצורכי ההגנה על הנאשם.

אף הודגש כי על פי ניסוח החוק נראה ברור כי התביעה רשאית להגביל את דרך הצגת החומר. למשל, ניתן להניח שסנגור לא יורשה להעתיק חומר שלא בשעות העבודה של משרדי התביעה.

אם כן נשאר לקבוע כיצד בא לידי ביטוי האיזון בין בקשתו של המשיב להעביר את התצלומים על גבי המדיה הדיגיטאלית למומחה מטעמו, לבין זכותה של הקטינה לשמירה על פרטיותה? 

 לעמדת המשיב, האיזון הראוי מתקיים בדמות ההגבלות שהטיל בית משפט קמא על העתקת התצלומים והעברתם לעיונו של ד"ר קוגל: מסירתן תהיה לידיו של ד"ר קוגל בלבד ולמשך שלושה ימי עבודה; ד"ר קוגל לא יציג התצלומים בפני אף אדם, למעט הצוות המקצועי שלו; ד"ר קוגל יחתום על התחייבות לסודיות.

לעמדת העוררת האיזון הראוי מצוי בנהלי המכון לרפואה משפטית בהתאם להנחיית המחלקה לאבטחת מידע בבית חולים "אסף הרופא" אליו הוא משויך. 

בית המשפט ציין כי מלשון הבקשה ומהסבריו של המומחה משתמע כי תרומתה העיקרית תהיה לנוחיותו של הרופא וצוותו. 

אם כך הדבר, במתח שבין זכות הפרטיות של נפגעת העבירה לבין זכות הנאשם לנהל את
הגנתו, שיקול הנוחות אינו יכול להכריע.

אף הודגש כי הטכנולוגיה מגלה כל יום מחדש אפשרויות לחדור למחשבים פרטיים, מכשירים סלולאריים ואף למחשבים הנושאים מידע מסווג ברשות המדינה.  אין בנדרש לבסס שאמצעי ההגנה על התצלומים במחשבו של ד"ר קוגל אינם מספקים, ואין בהנחה זו משום הטלת ספק
באמינותו.  

המחשב במכון, כפי שפירטה היועצת המשפטית של המכון לרפואה משפטית, הינו מחשב "טיפש" שמאפשר לצפות בתמונות באיכות טובה, אך לא ניתן להעביר ממנו תמונות אפילו בטעות, והוא נטול חיבור רשתי חיצוני.  הותרת הוצאתם של התצלומים הדיגיטאליים מכותלי המכון המשפטי יוצר סיכון – אף אם אינו גבוה – שידלפו ושייעשה בהם שימוש שלא במסגרת התיק דנא.

הטכנולוגיה החדשה להצגת ראיות ושמירתן מבורכת היא, אך יש להכפיף אותה לעקרונות היסוד של המשפט הפלילי. 

בוטלה החלטתו של בית המשפט המחוזי בדבר מתן היתר לד"ר קוגל לקבלת העתק של המדיה הדיגיטאלית, ותחת זאת נשמרת לו הזכות לעיין בה בגדרי המכון לרפואה משפטית על פי התנאים שנקבעו ותוארו לעיל, להם הסכימה המדינה.


Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש