דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
עדות וידאו - תמ"ש 32520-09 ז. נ' ב.
25.11.2011
בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
תמ"ש 32520-09 ז. נ' ב. ואח'
בקשה מס' 30
בפני כב' השופטת אילת גולן-תבורי
התובעת
ז.
ע"י ב"כ עו"ד ראומה נגר
נגד
הנתבעים
ב.
ע"י ב"כ עו"ד שמואל בר יוסף
החלטה
1
2
1. המבקשת הגישה בקשה לשמוע את עדותו של אביה, מר __ בדרך של כינוס וידאו (כך 3
ממקום שהותו 4 (Video conference : בבקשה) קרי בדרך של "היוועדות חזותית" (ובלעז
בצרפת - במקום שיגיע להחקר על תצהירו בפני בית המשפט בישראל, במעמד בעלי הדין ובאי 5
כוחם. 6
7
2. המבקשת הינה בתו הבגירה של מר __ מנישואיו הראשונים, והבקשה הוגשה במסגרת תביעה 8
בה הבת תובעת את אשתו של אביה מנישואיו השניים. 9
העד שעדותו מתבקשת כעת בדרך של היוועדות חזותית, הוא אבי-התובעת, בעלה של 10
11 . הנתבעת, אשר מתגורר בצרפת מאז עזב את ישראל בשנת 2005
12
3. התביעה העיקרית, במסגרתה הוגשה הבקשה דנן, הינה תביעה בעניין זכויות בבית מגורים, 13
14 . והבת הגישה את התביעה מכח המחאת זכויות בנכס מצד אביה, משנת 2009
כך גם עתרה התובעת לקבוע כי עסקת מתנה בה הועברו הזכויות בנכס מצד אבי-התובעת, 15
לנתבעת, הייתה עיסקה למראית עין. 16
17
בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
תמ"ש 32520-09 ז. נ' ב. ואח'
4. כך גם מציינת הבת כי הוענקו לה (ולילדים נוספים) זכויות בבית המגורים, גם במסגרת 1
הסכם גירושין שנערך בין אביה לבין הנתבעת. הסכם הגירושין אשר תחילה אושר וקיבל 2
תוקף של פסק דין, בוטל לאחר מכן על ידי בית המשפט, במסגרת עתירתה של הנתבעת 3
לביטול ההסכם (בטענה כי חתמה עליו באילוץ וכורח), משמר __ לא התייצב לדיון שנקבע, 4
5 . בשנת 2006
6
5. לטענת הנתבעת (היא המשיבה) – רעייתו הנוכחית של מר __ - התביעה משמשת כלי נוסף 7
במסגרת המאבק המשפטי שמתנהל כבר מספר שנים בינה לבין בעלה, אשר נמלט לחו"ל, 8
ומאחורי הטענה ל'המחאת הזכויות' עומד בפועל מר __ עצמו ולא הבת. 9
לטענת המשיבה מר __ נמצא בצרפת לאחר שיצא מישראל בדרך לא חוקית, תוך שהוא נמלט 10
מאימת הדין ומהליכים משפטיים שהתנהלו כנגדו, והותיר אותה עגונה. 11
12
טיעוני המבקשת 13
6. לטענת המבקשת יש לשמוע את עדותו של מר __, אביה, בדרך של היוועדות חזותית, לאחר 14
שקיבל בצרפת מעמד של פליט ומקלט מדיני, ומשום כך לא יגיע לישראל. 15
16
7. לטענת המבקשת אביה קיבל מעמד של פליט בצרפת, לאחר שהגיש בקשה לבית המשפט 17
בצרפת ובה סיפר את מסכת ההתעללויות שעבר בישראל. 18
19
8. לטענתה, שופט בבית המשפט בצרפת השתכנע כי החוק למניעת אלימות במשפחה הפך את 20
המשיבה לאלימה כלפיו, באמצעות הגשת תלונות שווא כנגדו על מנת לסלקו מהבית 21
ולהשתלט על רכושו, והוא הוכר כ'פליט'. 22
לטענת המבקשת, משקיבל אביה מעמד של פליט - הרי הוא מנוע מלחזור לישראל. שכן מיד 23
עם כניסתו למדינה אשר מפניה הוא קיבל מקלט מדיני, בטל מעמדו כפליט. 24
25
9. בנוסף טוענת המבקשת, הגיש מר __ בקשה לקבלת אזרחות בצרפת בחודש 5/2010 , ובהתאם 26
לחוק הצרפתי הוא אינו רשאי לעזוב את צרפת לתקופה של 5 שנים מיום הגשת הבקשה, 27
שאחרת תידחה בקשתו. 28
29
בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
תמ"ש 32520-09 ז. נ' ב. ואח'
10 . לטענת המבקשת המצהיר מכיר את העובדות נשוא התובענה והבקשה על בוריין, קיימת 1
חשיבות לשמיעת עדותו, ומשאינו יכול להגיע לישראל, יש לאפשר החקירה בדרך שנתבקשה. 2
המבקשת מכחישה את הטענה לפיה התובע בפועל בתביעה העיקרית הוא אביה (העד 3
שמבקשים להעידו ממקום מושבו בצרפת), ולכן, לדבריה, אין זה מקרה בו התובע מבקש 4
להשמיע את עדותו בהיוועדות חזותית, אלא מדובר בעד שהתבקש להעיד על ידי התובע, ועל 5
בית המשפט ליתן לכך משקל. 6
7
11 . כך גם טוענת המבקשת כי המשיבה איננה עגונה, לאחר שעד היום לא מצא בית הדין הרבני 8
להעתר לבקשותיה של המשיבה להכריז עליה כעגונה. 9
10
12 . לבקשה צורף תצהיר העד המבוקש, התומך בבקשה לחקירתו באמצעות היוועדות חזותית, 11
שאושר בפני הקונסוליה. 12
13
טיעוני המשיבה 14
13 . לטענת המשיבה אין להעתר לבקשה, אשר הוגשה בחוסר תום לב קיצוני. לדבריה המצהיר 15
הינו אדם אשר יצא את הארץ בניגוד לצו עיכוב היציאה מן הארץ שהוצא כנגדו, הן בהליכים 16
פליליים והן בהליכים אזרחיים, והוא למעשה בגדר עבריין נמלט. 17
18
14 . לטענתה מר __ נמלט מישראל כדי לא לעמוד לדין בהליכים נוספים בהם הוא נדרש, וכן כדי 19
לא להתמודד במסגרת ההלכים המשפטיים כנגדה. 20
בנוסף, לדבריה, מר __ איננו משלם מזה שנים מזונות לבנותיהם המשותפות הקטינות 21
(למשיבה ולמר __ יש 2 בנות קטינות), וכן מעגן אותה, אשתו, במשך שנים ומסרב ליתן לה 22
גט. 23
24
15 . באשר לטענת המבקשת כי אביה הוכר כ'פליט' בצרפת, מבהירה המשיבה – כי הוא הוכר 25
כפליט לאור טענותיו כלפי מערכת המשפט הישראלית, שאת דיבתה הוא מוציא בפני ערכאות 26
משפטיות בצרפת, כאשר הוא טוען כי מערכת המשפט בישראל מתנכלת לו. 27
על כן ברי כי אין הוא 'פליט' בפועל. 28
29
בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
תמ"ש 32520-09 ז. נ' ב. ואח'
16 . לטענתה המשיבה היא לא רדפה אחריו אלא ניהלה הליכים משפטיים כדין, כפי שגם מערכת 1
המשפט לא "התנכלה" לו אלא הוא שהעדיף להימלט. 2
3
17 . לטענת המשיבה לא הוכחה כל מניעה להגעתו של מר __ לישראל, וגם הטיעון הנוסף ולפיו 4
הגעתו תפגע בקבלתו אזרחות צרפתית, לא הוכח ולא נתמך בחוות דעת כלשהי. 5
6
18 . לטענתה התובע הנסתר בתביעה העיקרית הינו מר __ בעצמו, שכן בתו מנישואיו הראשונים 7
לא הייתה מעורבת כלל ועיקר בהליכים שביניהם (בין המשיבה לבין בעלה) בנושא בית 8
המגורים, ואין לה ידיעה ישירה בעניין זה. ואם בחר האב בבתו כדי לנהל את התביעה 9
בישראל, יתכבד ויתייצב להחקר בישראל. 10
לדבריה, מטרת המחאת הזכויות הינה אחת, לנהל את המשפט בשלט רחוק, תוך שהוא נמנע 11
מלהגיע לישראל, עושה שימוש בבתו מנישואיו הראשונים, וכך חומק מן הדין הישראלי, אך 12
עותר לקבלת סעדים רכושיים בדין זה ממש, באמצעות בתו. 13
14
בקשה קודמת 15
19 . טענה מקדמית מטעם המשיבה הייתה כי בקשה דומה כבר הוגשה בעבר מטעם המבקשת, 16
במסגרת בקשה לסעד זמני (איסור דיספוזיציה ועיקול זמני), בפני כבוד הרשמת ר. וקסמן, 17
אשר דחתה את הבקשה בהחלטה מנומקת (ב- 22.11.2009 ), כאשר חלק מהסעדים המבוקשים 18
ניתנו לבסוף ללא צורך בחקירה כנ"ל. 19
לטענת המשיבה אין מקום להעלות היום הבקשה מחדש, לאחר שהמבקשת לא ערערה על 20
21 . ההחלטה משנת 2009
22
20 . לכך השיבה המבקשת כי הבקשה מוגשת כעת לקראת דיוני ההוכחות, אין מדובר באותה 23
בקשה, וניתן להגישה לצורך הבאת עדות המצהיר במסגרת עדויות מטעם התובעת בדיון 24
ההוכחות. 25
26
21 . מאחר ואנו בפתחם של דיוני הוכחות, לא מצאתי למחוק או לדחות על הסף את הבקשה רק 27
מן הטעם כי הוגשה בעבר בקשה מסוג זה במסגרת הליך זמני בפני כבוד הרשמת, והתרתי את 28
הדיון בה ושמיעת הטיעונים. 29
בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
תמ"ש 32520-09 ז. נ' ב. ואח'
1
דיון 2
22 . במסגרת ההליך המשפטי ושמיעת הראיות, הכלל הינו כי חקירת העדים תעשה באולם בית 3
המשפט, בפני השופט, בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. כך ניתן להתרשם ישירות מן העד באופן 4
בלתי אמצעי, ממידת מהימנותו ואמינותו. 5
6
7 : 23 . החריג לכלל נקבע בפקודת הראיות, [נוסח חדש], תשל"א 1971-
8
13 (א) לפי בקשת בעל דין במשפט אזרחי רשאי בית המשפט, אם נראה 9 "
צורך בכך למען הצדק ולפי התנאים שהורה עליהם, לצוות שעד או כל אדם 10
אחר ייחקר בתצהיר על ידי אדם פלוני ובמקום פלוני שמחוץ לתחום שיפוטו 11
של בית המשפט, ורשאי בית המשפט ליתן הוראה בכל דבר הכרוך באותה 12
חקירה, כפי שייראה סביר וצודק, ורשאי הוא להתיר לכל בעל דין להגיש את 13
פרוטוקול העדות כראיה באותו משפט. 14
15
(ב) אדם שהורו לו לערוך חקירה כאמור רשאי להשביע ולערוך דו"ח מיוחד 16
לבית המשפט בדבר החקירה ובדבר התנהגותו של כל עד או אדם אחר בה או 17
בדבר העדרו ממנה, ורשאי בית המשפט להורות על כל הליך וליתן כל צו כפי 18
שייראה לו צודק." 19
20
24 . יצויין גם כי לאחרונה ראה בית המשפט העליון, כבוד השופט א. גרוניס את מקור סמכותו של 21
22 בית המשפט במסגרת הליך אזרחי, לאפשר עדות בדרך של היוועדות חזותית, בתקנה 15
לתקנות עזרה משפטית בין מדינות, תשנ"ט- 1999 (שהותקנו במסגרת חוק עזרה משפטית, 23
24 :( התשנ"ח- 1998
25
15 . ביקשו רשות מוסמכת, רשות מוסמכת זרה או בעל דין, שגביית עדות 26 "
תיעשה באמצעות מערכת טלוויזיה סגורה בין-לאומית, רשאי בית המשפט 27
לאשר זאת אם נעשו הסידורים כדי לאפשר את אלה: 28
בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
תמ"ש 32520-09 ז. נ' ב. ואח'
(א) לבית המשפט ולבעלי הדין – לצפות בעד בכל מהלך העדות, לשמוע אותו 1
ולהציג לו שאלות; 2
(ב) לנאשם – לשמור על קשר עם סניגורו, ולהציג שאלות לעד באמצעותו." 3
4
ראה: רע"א 3810/06 דורי את צ'יקובסקי בניה והשקעות בע"מ נ' 5
גולדשטיין, כבוד השופט א. גרוניס, מיום 24.9.2007 פורסם בנבו. 6
7
25 . הפסיקה דנה בשאלה האם ניתן לשמוע עדותו של העד גם בדרך אחרת, במספר פסקי דין, 8
שהראשון בהם ראשיתו בשנות החמישים של המאה הקודמת, פרשת קלינגהופר. 9
במקרה זה התבקשה חקירת העד בחוץ לארץ ובית המשפט העליון פסק, מפי כבוד השופט 10
אגרנט, את העקרונות המנחים עד היום. בהתאם לעקרונות אלה יש לבדוק את הקריטריונים 11
הבאים: 12
1) האם הבקשה הוגשה בתום לב. 13 )
2) האם העדות רלבנטית לבירור המחלוקת. 14 )
3) האם קיימת סיבה טובה המונעת מהעד להתייצב לעדות בישראל. 15 )
16
17 . 198 , בע' 202 ( ראה: ע"א 84/51 קלינגהופר נ' בלום, פ"ד ו( 1
18
26 . יש לציין כי פעמים רבות העקרונות המנחים הנ"ל נוגעים ומשיקים זה בזה, וכך כך נבחנו 19
בפסיקה, תוך ניסיון מתמיד להפריד ולייחד ביניהם. הכללים שהתגבשו בפסיקה פורטו גם 20
בספרות המשפטית. 21
להרחבה ראה: 22
23 . י. קדמי על הראיות חלק שני, הוצאת דיונון, שנת 2009 , ע' 890 , וכן: 906
ד"ר שלמה לוין תורת הפרוצדורה האזרחית- מבוא ועקרונות יסוד, מהדורה שנייה, הוצאת 24
25 . פרלשטיין גינוסר, שנת 2008 , ע' 143
26 . ד"ר י. זוסמן סדר הדין האזרחי, מהדורה שביעית, שנת 1995 , ע' 469
27
תום לב וידיים נקיות 28
בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
תמ"ש 32520-09 ז. נ' ב. ואח'
27 . תנאי יסודי להעתרות בית המשפט לבקשה, יהא כי אמנם הוגשה הבקשה בתום לב ובידיים 1
נקיות. 2
"מעבר לסימני השאלה העולים סביב שאלת יעילות החקירה בדרך של 3
היוועדות חזותית בנסיבות העניין, דעתי היא כי אין להיעתר לבקשת 4
המבקש כיוון שהיא נגועה בחוסר תום לב ואינה מגלה "סיבה טובה". 5
6 . ראה: רע"א 3810/06 , שם, כבוד השופטת מ. נאור, פיסקה 6
7
האם העדות רלבנטית לבירור המחלוקת 8
28 . יש להבדיל בין עדות שהינה מהותית בתיק המתנהל בין הצדדים בבית המשפט, לבין עדות 9
שהינה טכנית. זאת בעיקר בכל הקשור לבחינת מהימנותו של העד. 10
לטענת המבקשת עדותו של אביה הינה עדות חשובה ויש לאפשר לו להעיד מחו"ל. 11
12
"ראוי לנקוט בגמישות רבה יותר ככל שהעדות חשובה ומרכזית יותר" 13
רע"א 7265/09 מסס נ' משרד הבריאות , כב' המשנה לנשיאה א. ריבלין, 14
15 . פיסקה 4, פורסם בנבו 2009
29 . הפסיקה קבעה כי יש להחמיר בבדיקת הבקשה, כאשר המדובר בתובע אשר הוא שבחר 16
להביא את התביעה לבית המשפט בישראל, ברם במקרה דנן, טוענת המבקשת כי העד 17
שעדותו מתבקשת, איננו התובע (כאמור, בניגוד לטענת המשיבה). 18
19
"ככלל דומה כי מקום שמדובר בבעל דין שעדותו חשובה, תגבר הנטייה 20
לדרוש את התייצבותו, למעט בנסיבות חריגות. עם זאת לגבי עדים אחרים 21
ראוי לשקול ברוחב לב גדול יותר [....]. עוד ראוי להחמיר יותר עם תובע 22
המבקש להימנע מהתייצבות, לעומת נתבע, שהרי בדרך כלל התובע הוא 23
שבחר את מקום ההתדיינות ואת מועדה. ישנה חשיבות גם למהות העדות 24
הנדרשת. כך, אם מדובר בעד טכני שלגביו התרשמות ממהימנות איננה 25
בעלת חשיבות רבה, יהיה מקום להיעתר ביתר קלות לעדות בוידאו מאשר 26
ביחס לעד המפרט עובדות המחייבות הכרעה במהימנות" 27
ראה: בש"א 3049/07 (מחוזי-חיפה) דר נ' בנק דיסקונט לישראל, מיום 28
29 . 10.4.2007 , כב' השופט ר. סוקול, פורסם באתר נבו, ע' 4
בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
תמ"ש 32520-09 ז. נ' ב. ואח'
1
30 . כאשר העדות הינה מהותית וחשובה לבירור המחלוקת, יש משקל רב לההתרשמות הישירה 2
מן העד. 3
4
"בנסיבות אלה, כאשר אמיתותו של הסכם בין שניים מהעדים למבקשים 5
הינו לב ליבו של המחלוקת בין הצדדים (אך לא רק) ופועל יוצא מכך, 6
להתרשמותו של בית המשפט מהעדים בגינם הוגשה הבקשה משקל מכריע 7
בגורל התביעה, הרי שיש ליתן משקל רב לטענת המשיבים לעניין הצורך 8
בהתרשמות בלתי אמצעית של בית המשפט מהעדים בנסיבות העניין. 9
ראה: ת"א 3412-06-09 רון עומסי דיזיין בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, 10
11 . כב' השופטת ו. פלאוט, מיום 12.9.2010 , פורסם באתר פסקדין, ע' 2-3
12
האם קיימת סיבה טובה המונעת מהעד להתייצב בישראל 13
31 . החשש לעיכוב יציאה מן הארץ על ידי המשטרה מפאת חקירה פלילית, אין בו תום לב וגם לא 14
סיבה טובה כדי למנוע את בואו של המבקש לארץ. כך גם אין לפתוח פתח רחב ובלתי מוגבל 15
לחקירת עדים מחוץ לתחום השיפוט, כאשר עדיין קיים יתרון בהתרשמות בלתי אמצעית של 16
השופט מן העד היושב על דוכן העדים. 17
18 .81 ,80 ( ע"א 7516/02 ד"ר פישר נ' רו"ח יוכמן, כבוד השופט א. ריבלין, פ"ד ס( 1
19
32 . הליך פלילי ככלל, אינו מהווה סיבה טובה להתיר עדות מחוץ לישראל. 20
21
"בנסיבות מסוימות יידרש בית המשפט אף לשקול אם מתעורר חשש כי 22
התרת עדות בהיוועדות חזותית תוביל לפגיעה באינטרס ציבורי או בתקנת 23
הציבור. ייתכן למשל כי בעל דין שנפתחו נגדו הליכים פליליים בישראל 24
יבקש להעיד בהיוועדות חזותית על מנת שלא להגיע לארץ ולעמוד לדין. 25
רע"א 3810/06 לעיל, שם, פיסקה 20 , כבוד השופט א. גרוניס. 26
27
וכן: 28
בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
תמ"ש 32520-09 ז. נ' ב. ואח'
"רצונו של המבקש להימנע מהגעה לישראל כדי להינצל מזרועות החוק אינה 1
יכולה להוות סיבה טובה המצדיקה היענות לבקשתו" 2
3 . רע"א 3810/06 , שם, כבוד השופטת מ. נאור, פיסקה 6
4
33 . כך גם חשש מצו עיכוב יציאה מהארץ בשל הליכים למניעת עיגון, אינו מונע התייצבות 5
לעדות. 6
7
"החשש מצו עיכוב יציאה מן הארץ, נבחן בפסיקה ואינו מהווה "סיבה 8
טובה" להימנעות מהגעה לארץ לצורך מתן עדות, זכותה הברורה של 9
המשיבה לנקוט נגד המבקש הליכים הקבועים בחוק לשם מניעת עיגונה." 10
רמ"ש (ב"ש) 17660-03-11 ד.ב נ' י.א.כ, מיום 21.3.2011 , כב' השופטת צ. 11
12 . צפת, פורסם באתר נבו, בע' 5
13
34 . זאת בשונה מבחינת השאלה מהו מצבו הבריאותי של העד, וכאשר גם המצב הביטחוני 14
בישראל, הוכרו שניהם בפסיקה, כמצבים אשר בנסיבות מסוימות ייתכן ויהוו "סיבה טובה" 15
לאי התייצבות בישראל לצורך החקירה. 16
17 ;564 ( [ראה: רע"א 4649/92 פקיד שומה נ' גהל פ"ד מז( 1
18 [865 ( נ' אוניפארם בע"מ פ"ד נו ( 6 smithkline 3005/02 ר"ע
19
מן הכלל אל הפרט 20
21
35 . ב"כ המבקשת הסתמכה, בין היתר, על פסה"ד שניתן בעניין רע"א 8692/09 בנק דיסקונט, 22
שם אושרה עדות בדרך של היוועדות חזותית ונקבע, מפי כב' השופט א. גרוניס, כי ראוי 23
שבתי המשפט יגלו גישה מרחיבה לגבי הבקשה לחיקור דין. 24
ראה: רע"א 8692/09 בנק דיסקונט נ' חסן, כב' השופט א. גרוניס, פיסקה 16 , פורסם בנבו. 25
26
36 . ברם יש לאבחן מקרה זה מן המקרה שבפנינו, באשר שם נקבע כי "מדובר בעדה שאין לה 27
אינטרס בהצלחתו של המבקש במשפט ולמבקש אין יכולת להשפיע עליה להגיע ארצה". 28
29 .[ [שם, שם, פיסקה 16
בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
תמ"ש 32520-09 ז. נ' ב. ואח'
1
37 . לא כך המקרה שבפנינו. גם מבלי להכריע, בשלב זה, האמנם התביעה הינה למעשה (כטענת 2
המשיבה) תביעתו של מר __, אבי- המבקשת, הוא העד המבוקש, - או תביעה שכל כולה 3
מטעם המבקשת ובתום לב - הרי שאין ספק כי לעד יש אינטרס מובהק וברור בהצלחת 4
התביעה למול המשיבה/הנתבעת. הדבר גם אינו מוסתר אלא עולה מכתבי הטענות השונים 5
שבתיק בית המשפט. 6
7
38 . בנוסף, לא מצאתי כי הורם הנטל לעניין "הסיבה הטובה" לאי התייצבותו של העד לחקירה 8
בפני בית המשפט. 9
לא השתכנעתי כי קיימת מניעה של ממש לכניסת העד לישראל – אלא המניעה שהוא עצמו 10
דבק בה ואף יצר אותה. 11
12
39 . העובדה כי הצליח, בדרך לא ברורה, להיות מוכר כ'פליט' בצרפת, בטענה שהמשיבה רודפת 13
אותו באמצעות החוק הישראלי למניעת אלימות במשפחה ועל כן יש ליתן לו מקלט מדיני - 14
אין בה כדי להביא את בית המשפט ליתן לו את הסעד המבוקש של מסתור מפני החוק 15
הישראלי בדרך של התרת עדותו מבלי שיתייצב בפני רשויות החוק ואכיפת החוק. 16
17
40 . מדובר באזרח ישראלי שיצא לחו"ל כשהוא נמלט מפני הדין הישראלי, ואף מציין זאת 18
בבקשתו למקלט מדיני במדינה זרה. 19
זאת, בין אם ביצע זאת כדי שלא להתמודד בהליכים משפטיים למול המשיבה, ובין אם 20
כתוצאה מהליכים נוספים שהתנהלו כנגדו, במסגרת החוק ומערכת המשפט הישראלית. 21
22
41 . כך גם לא הוגשה חוות דעת מאמתת ולפיה אכן נמנע מהעד לצאת מגבולות צרפת בשל הליכי 23
האזרחות. 24
25
42 . בית המשפט לא אמור לסייע לעד זה שלא להתייצב לצורך מתן עדותו. 26
ביכולתו של העד לבוא ולהתייצב בישראל לחקירה על תצהירו. ככל שיש כנגדו הליכים 27
משפטיים נוספים, או חשד להליך משפטי שיפתח כנגדו, עליו להתייצב לחקירה ובאם יש 28
צורך גם לעמוד לדין, כפי חובתו של כל אזרח. 29
בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
תמ"ש 32520-09 ז. נ' ב. ואח'
1
43 . גם ככל שיש חשש בליבו מהוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ בשל הליכי גירושין או טענה 2
לעגינות המשיבה – אין בכך למנוע הגעתו לישראל כאשר בכל שלב ביכולתו ליתן גט פיטורין 3
למשיבה. 4
5
44 . זאת, גם מבלי להכריע בשאלה באם התביעה שהוגשה בתיק העיקרי הוגשה בידי בתו, ככלי 6
שרת בידיו, או כתביעה עצמאית. 7
יתרה מכך, קביעתי זו עומדת גם אם אקבל במלואה את עמדת הבת ולפיה הגישה את 8
תביעתה בתום לב ובכוונה מלאה מצידה. שכן לא מצאתי לאפשר לעד - שמעשיו הם הם 9
שעומדים בבסיס המחלוקות וההתדיינות המשפטית בין המבקשת (בתו של העד) והמשיבה 10
(רעייתו השנייה) - שלא לבוא ולהעיד מעל דוכן העדים, בפני בית המשפט הצדדים וב"כ, 11
לצורך התרשמות ישירה מעדותו במהלך החקירה. 12
13
45 . הריני מוצאת כי יש חשיבות להתרשמות בלתי אמצעית של בית המשפט מעדותו של מר __, 14
כפי שיש חשיבות לאפשרות לערוך חקירה נגדית יעילה ואפקטיבית, לרבות גורם ההרתעה 15
המתחייב מעדות הנמסרת מעל דוכן העדים. 16
17
46 . אשר על כן במקרה דנן יישום העקרונות המנחים מביא למסקנה כי אין להתיר את גביית 18
העדות של העד, בדרך של היוועדות חזותית. 19
20
47 . מכל המפורט לעיל, הבקשה נדחית. 21
22
ככל שתבקש המבקשת להעיד את אביה כאן בישראל, הרי היא רשאית לעשות כן. 23
לצורך כך אף איעתר לבקשה, לו תוגש, להוסיף מועד דיון נוסף לשמיעת עדותו. 24
25
ברם ככל שתחליט המבקשת שלא להעיד את אביה, או ככל שיחליט העד שלא להגיע להיחקר 26
על תצהירו בפני בית המשפט בישראל- הרי שהתצהיר יימשך מתיק בית המשפט. 27
ככל שלא תשמע עדותו של העד, אין לו להלין אלא על עצמו. 28
29
בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
תמ"ש 32520-09 ז. נ' ב. ואח'
1 .₪ המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך של 1,500
2
ההחלטה ניתנת לפרסום ללא שמות הצדדים ופרטים מזהים. 3
4
ניתנה היום, כ"ה תשרי תשע"ב, 23 אוקטובר 2011 , בהעדר הצדדים. 5
6
7
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש