דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
הצעת חוק הטוקבקים
14.05.2008
הכנסת השבע-עשרה

 

הצעת חוק של חבר הכנסת
ישראל חסון

פ/3171/17
 
הצעת חוק אחריותן המשפטית של הנהלות אתרי האינטרנט על דברי הגולשים המגיבים באתריהן (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2007
 
תיקון חוק איסור לשון הרע
1.
בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965[1][1], בסעיף 11(ג) -(1) בהגדרה "אמצעי תקשורת", במקום "(להלן - עיתון)" יבוא "(להלן - עיתון), אתר אינטרנט שמספר הכניסות החודשי אליו הוא לפחות 50 אלף כניסות בממוצע ליום";(2) בהגדרה "עורך אמצעי תקשורת", אחרי "בעיתון" יבוא "ובאינטרנט";(3) בהגדרה "אחראי לאמצעי התקשורת", במקום "המוציא לאור," יבוא "המוציא לאור, באינטרנט - מי שמפעיל ומתפעל את האתר,".

תיקון חוק הגנת הפרטיות
2.
בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981[2][2], אחרי סעיף 30 יבוא:

"אחריות בשל פרסום באתר אינטרנט
30א.
(א) פורסמה פגיעה בפרטיות באתר אינטרנט שמספר הכניסות החודשי אליו הוא לפחות 50 אלף כניסות בממוצע ליום, ישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל הפגיעה האדם שהביא את הדבר לאתר וגרם בכך לפרסומו, עורך אתר האינטרנט ומי שהחליט בפועל על פרסום אותה פגיעה באתר, ובאחריות פלילית ישא גם מי שמפעיל ומתפעל את האתר.

(ב) באישום פלילי לפי סעיף זה תהא זאת הגנה טובה לעורך האתר שנקט אמצעים סבירים כדי למנוע פרסום אותה פגיעה ושלא ידע על פרסומה.

(ג) בסעיף זה, "עורך אתר האינטרנט" - לרבות עורך בפועל."

דברי הסבר

אתרי האינטרנט הינם אחד מאמצעי התקשורת הפופולאריים ביותר ותפוצתם רבה יותר מחלק לא מבוטל מאמצעי התקשורת האחרים.

בנוגע לכלל אמצעי התקשורת, חלים כללים המחייבים את מנהלי אמצעי התקשורת לזיהוי האנשים אשר מעוניינים להתבטא באמצעותם, במטרה לשמור על כללי תרבות בסיסיים ועל מסגרת החוק, ועל מנת שהמתבטא יהיה אחראי לדבריו וחלילה לא יפגע בנשוא כתיבתו.

כיום, במסגרת התגובונים ("טוקבקים") באינטרנט, אין חובה של מנהלי האתר לסנן או לערוך בדיקה מקיפה של תכני תגובות הגולשים, מה שיוצר לעיתים תכופות, תגובונים חסרי תרבות ולעיתים לא מבוטלות פגיעה אישית ישירה בנושא התגובון ואף עבירה על החוק. הצעת החוק מחייבת, אפוא, את ספקיות האינטרנט ליטול אחריות משפטית וחובה חוקית על תכני תגובות הגולשים, ממש כשם שמערכת עיתון, למשל, אחראית על פרסומיהם של עיתונאיה ופרשניה.

במסגרת הצעת החוק אנשים יוכלו להמשיך ולהגיב בעילום שם, אולם מעתה, עליהם לקחת בחשבון את האופן שבו מנוסחת תגובתם.

מטרת החוק המוצע הינה ליצור, מחד, גורם מרסן לכותבי התגובונים לביצוע בקרה עצמית, ומאידך, לטפח תרבות דיון ראויה אשר תעלה את ערך ואיכות התגובונים שהנה אמצעי חשוב ביותר לטיפוח שיח ציבורי בישראל. במסגרת הצעת חוק זו, תסוכל האפשרות להוציא דיבה ולפגוע ברגשותיו של אדם כלשהו ותישמר פרטיותו. כך, נבטיח את זכויות הפרט באתרי האינטרנט הנידונים.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח` בטבת התשס"ח - 17.12.07

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1][1] ס"ח התשכ"ה, עמ` 240.

[2][2] ס"ח התשמ"א, עמ` 128.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש