דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
הצעת חוק מסחר אלקטרוני התשס"ו-2005
03.12.2007
תזכיר חוק מסחר אלקטרוני, התשס"ו - 2005
א. שם החוק המוצע

. חוק מסחר אלקטרוני, התשס"ו 2005-

ב. עיקרי החוק המוצע והצורך בו

המסחר האלקטרוני מעורר בעיות משפטיות שונות, אשר בהיעדר חקיקה מיוחדת קיימת לגביהן

כיום אי ודאות. חלק מן הבעיות, בתחום המשפט האזרחי, נבחנו על ידי וועדה בין משרדית,

במטרה לבדוק את הצורך בחקיקה, או שמא ניתן להסיר את אי הוודאות בדרך של פרשנות.

בעקבות עבודת הוועדה, בראשות הגב` טנה שפניץ, פורסמה טיוטת דו"ח להערות הציבור ובה

המלצות שונות, ולאחר מכן פורסם דו"ח, המעגן חלק מן ההערות שהתקבלו לטיוטה. על בסיס

הדו"ח הוכן התזכיר המופץ בזה.

.www.justice.gov.il : את הדו"ח ניתן למצוא באתר משרד המשפטים בכתובת

דברי הסבר מפורטים מובאים אחרי נוסח החוק המוצע.

ג. השפעת החוק המוצע על התקציב ועל המערכת המינהלית

לחוק המוצע אין השפעה על התקציב או המערכת המינהלית.

ד. להלן נוסח החוק המוצע:

חוק מסחר אלקטרוני, התשס"ו- 2005

פרק א`: הגדרות

הגדרות 1. בחוק זה -

"חוזה אלקטרוני" - חוזה שנכרת באמצעות מסמך אלקטרוני;

"מערכת עיבוד מידע" - מערכת אלקטרונית שנועדה ליצור, לשלוח, לקבל,

לשמור, לאחסן, להציג או לעבד מידע.

; "מסר אלקטרוני" - כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"ב- 12001

; "פלט" - כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה- 21995

"השר" - שר המשפטים.

פרק ב`: מסמך אלקטרוני

מסמך

אלקטרוני

2. מסמך אלקטרוני הוא מסר אלקטרוני הנגיש לשימוש נוסף וניתן לאחזור.

נגישות ואחזור

של מסר

אלקטרוני

3. (א) רואים מסר אלקטרוני כנגיש לשימוש נוסף אם המידע שבו זמין וניתן

לפענוח חזותי על ידי הקורא.

(ב)רואים מסר אלקטרוני כניתן לאחזור בהתקיים התנאים הבאים:

1) המסר האלקטרוני נשמר אלקטרונית באופן בו הוא נוצר, נשלח או נתקבל )

או באופן שאינו משנה באופן מהותי את המידע שכלול במסר המקורי;

2) המידע שבמסר האלקטרוני ניתן להפקה כפלט. )

מסירת מידע

באמצעות מסר

אלקטרוני

4. (א) דרישה בחיקוק, כי מידע יהיה בכתב, ניתן למלא גם באמצעות מסר

אלקטרוני, אם המידע שהוא מכיל נגיש לשימוש נוסף.

(ב) דרישה בחיקוק כי אדם יספק לאדם מסוים מידע בכתב ניתנת למילוי

פרק ג`: חוזים אלקטרוניים ופעולות משפטיות אלקטרוניות

סייג לתוקפו של

השימוש

במסמך

אלקטרוני

5. (א) חוזה או פעולה משפטית שאינה חוזה יכול שייכרתו או שיבוצעו, לפי

העניין, באמצעות מסמך אלקטרוני, ואולם, אין תוקף לחוזה או לפעולה

משפטית כאמור שנעשו באמצעות מסמך אלקטרוני, אשר נמנים על אחד מן

החוזים או הפעולות המשפטיות המנויים בתוספת.

(ב) שר המשפטים רשאי לשנות את התוספת בצו.

גילוי מידע לפני

או אחרי כריתת

חוזה

6. (א) נדרש בחיקוק גילוי של מידע, בין לפני כריתת חוזה ובין לאחריה, אך

לא נדרש כי הגילוי ייעשה בצורה מסוימת, ניתן למלא אחר דרישה זו

באמצעות מסמך אלקטרוני.

(ב) מקום שנדרש בחיקוק, בחוזה שאינו בין צרכן לעוסק, כי גילוי של מידע

כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה בכתב, רשאי הצד שעליו מוטלת חובת הגילוי

למסור את המידע שיש לגלותו באמצעות מסמך אלקטרוני, ובלבד שיימסרו

לנמען במסמך האלקטרוני גם הפרטים הבאים:

1) הפעולות הנדרשות לשם כריתת החוזה באופן אלקטרוני; )

2) האם החוזה יימסר לו כמסמך מודפס על גבי נייר על ידי הצד השני; )

3) הצעדים שעליו לנקוט כדי שהמסמך האלקטרוני יהיה נגיש; )

4) האמצעים הטכניים לזיהוי ולתיקון טעויות הקלדה לפני ביצוע ההזמנה, )

לרבות הצגת פרטי העסקה לפני אישורה הסופי.

(ג) בסעיף זה,

. "צרכן", "עוסק" - כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 31981-

עיון בפרטי

חוזה אלקטרוני

שנוסח על ידי

צד אחד

7. צד שמציע כי חוזה עימו יהיה חוזה אלקטרוני, והמנסח את תנאיו של

החוזה, ייתן לצד השני הזדמנות סבירה לעיין בתנאיו בטרם הכריתה.

מועד ומקום

משלוח וקבלה

של מסר

אלקטרוני

8. (א) חזקה שמסר אלקטרוני נשלח כאשר הוא נכנס למערכת עיבוד מידע

שמחוץ לשליטת השולח; אם השולח והנמען משתמשים באותה מערכת

עיבוד מידע, חזקה שהמסר האלקטרוני נשלח משעה שהמסר נגיש וניתן

לאחזור כך שהוא יהיה ניתן לשימוש נוסף על ידי הנמען;

(ב) חזקה שמסר אלקטרוני נתקבל על ידי הנמען כאשר הוא נכנס למערכת

עיבוד מידע שנמצאת בשימוש הנמען לשם קבלת מסמכים מהסוג שנשלח

ושהמסמך נגיש לשימוש נוסף על ידי הנמען וניתן לאחזור על ידו;

(ג) חזקה שמקום עסקו או מקום מגוריו של השולח הוא המקום ממנו נשלח

המסמך ומקום עסקו או מקום מגוריו של הנמען הוא המקום בו התקבל

המסמך.

פגמים בכריתת

חוזה אלקטרוני

עם סוכן

אלקטרוני

9. (א) מי שהתקשר בחוזה אלקטרוני עם סוכן אלקטרוני של אדם אחר רשאי

לבטל את החוזה אם התקיימו כל אלה:

1) נפלה בחוזה טעות כהגדרתה בסעיף 14 (ד) לחוק החוזים (חלק כללי), )

התשל"ד 41973- והסוכן האלקטרוני לא סיפק לו הזדמנות סבירה למנעה או

לתקנה;

2) הצד הטוען לקיום הטעות הודיע לצד השני על הטעות בהקדם האפשרי )

לאחר שנודע לו עליה;

3) הצד הטוען לקיום הטעות נקט בצעדים סבירים למלא אחר הוראותיו של )

הצד השני בדבר החזרת התמורה, אם ניתנה, או בדבר השמדת התמורה;

4) הצד הטוען לקיום הטעות לא השתמש או הפיק תועלת של ממש מן )

התמורה.

(ב) בסעיף זה,

"סוכן אלקטרוני" - אמצעי ממוחשב, המתוכנת לבצע פעולות מסוימות באופן

אוטומטי באמצעות תקשורת אלקטרונית.

פרק ד`: סייגים לאחריות של ספקי שירותי אינטרנט

סימן א`: סייגים לאחריות

הגדרות לפרק 10 . בפרק זה -

"ספק שירותי אחסון זמני" - ספק המספק שירות שמהותו היא אחסון זמני

של מידע ברשת תקשורת אלקטרונית באופן אוטומטי, לשם הקלה על

העברת המידע ברשת והגברת מהירותה;

"ספק שירותי אירוח" - ספק המספק שירות שמהותו היא אחסון של מידע

המסופק על ידי מנויי השירות על שרתי המחשב שלו או מתן פומבי למידע

שתוכנו חובר על ידי אחר באתר האינטרנט שלו לשם הפצתו ברשת תקשורת

אלקטרונית, לרבות שירות שמהותו היא כלי חיפוש;

"ספק שירותי גישה" - ספק המספק שירות שמהותו היא מתן גישה או חיבור

לרשת תקשורת אלקטרונית;

"רשת תקשורת אלקטרונית" - לרבות רשת האינטרנט.

סייג לאחריות

ספק שירותי

גישה

11 . ספק שירותי גישה לא יישא באחריות בנזיקין לנזק שנגרם עקב תוכנו של

מידע אשר חובר על ידי צד שלישי, אם התקיימו כל אלה:

1) הספק לא יזם את העברת המידע; )

2) הספק לא בחר את הנמען; )

3) הספק לא בחר ולא שינה את המידע שהועבר על ידו. )

סייג לאחריות

ספק שירותי

אחסון זמני

12 . ספק שירותי אחסון זמני לא יישא באחריות בנזיקין לנזק שנגרם עקב

תוכנו של מידע אשר חובר על ידי צד שלישי, אם התקיימו כל אלה:

1) הספק לא שינה את המידע שהועבר על ידו; )

2) הספק עמד במפרטים המקובלים בתעשייה שנקבעו להעברת המידע, )

לעדכון התוכן ולהשגת נתונים על השימוש בו;

3) הספק פעל במהירות להסרת המידע או לניתוק הגישה אליו מרגע שנודע )

לו שהמידע הוסר במקורו בשל היות תוכנו עוולה, או שרשות מוסמכת או

בית המשפט הורו לו לנתק את הגישה למידע .

סייג לאחריות

ספק שירותי

אירוח

13 . ספק שירותי אירוח לא יישא באחריות בנזיקין לנזק שנגרם עקב תוכנו

של מידע אשר חובר על ידי צד שלישי, אם התקיימו כל אלה:

1) הספק לא ידע ולא היה עליו לדעת שתוכן המידע מהווה עוולה; )

2) מחבר התוכן לא פעל מטעם הספק ואינו נתון לשליטתו; )

3) משנודע לו על קיומו של תוכן המידע שנטען שהוא מהווה עוולה, פעל )

להסרת המידע או לניתוק הגישה אליו בהתאם לדרישות הליך ההודעה

; וההסרה, כמפורט בסעיף 14

הליך הודעה

והסרה

14 . (א) ספק שירותי אירוח לא יישא באחריות בנזיקין בשל נקיטת הליך של

הודעה והסרה ולא יראו בכך הפרת חוזה.

(ב) לצורך חוק זה, הליך "הודעה והסרה" הוא הליך המקיים את התנאים

הבאים:

1) הסרת מידע לאחר קבלת הודעה ממי שטוען כי הפצת תוכן המידע מהווה )

עוולה כלפיו, כי המידע קיים על שרתיו של הספק או באתר האינטרנט שלו

וכי בכוונתו לנקוט בהליכים משפטיים נגד מחבר המידע;

2) מתן הודעה למחבר המידע, אם ניתן לאתרו באמצעים סבירים, אודות )

הסרת המידע בסמוך ככל האפשר להסרה;

3) אם התקבלה הודעה מהמחבר, כי הוא חולק על כך שתוכן המידע מהווה )

עוולה, וכי בכוונתו להתדיין על כך עם מי שביקש את הסרת המידע - החזרת

המידע לשרת או לאתר האינטרנט שלו, לפי העניין, לאחר קבלת הודעה

כאמור.

(ג) השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין זה, לרבות לעניין מסירת

ההודעות, המסמכים שיש לצרף להן, והמועדים להסרת והחזרת המידע על

ידי ספק שירותי האירוח.

סימן ב`: חובה לגלות את פרטי מחבר המידע

חובת סודיות

וגילוי פרטים

15 . (א) לא יגלה ספק שירותי אירוח או ספק שירותי גישה כל פרט שיש בו

כדי לזהות מחבר מידע, אלא אם הסכים לכך המחבר במפורש ובכתב או אם

נדרש לכך לפי הוראות כל דין.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוכח להנחת דעתו של בית המשפט, כי

קיים חשש של ממש לביצועה של עוולה או עבירה, רשאי הוא להורות לספק

שירותי אירוח וספק שירותי גישה, לבקשת מי שטוען כי הפצת תוכן של מידע

שנמצא על שרת של הספק מהווה עוולה כלפיו או עבירה, למסור למבקש את

הפרטים שברשותו שיאפשרו את זיהוי מחבר המידע.

(ג) הפרטים שיש לציין בבקשה, המסמכים שיש לצרף לה, והתנאים שבהם

ייתן בית המשפט את הסעד המבוקש, ייקבעו בתקנות.

(ד) בסעיף זה,

"עבירה" - עבירה המנויה בתוספת השניה לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח

. משולב], התשמ"ב 51982-

פרק ה`: שונות

תיקון חוק

ניירות ערך

16 . בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 61968 , בסעיף 1, בהגדרה "דיווח אלקטרוני",

במקום "הניתן לשמירה אלקטרונית ולהפקה כפלט" יבוא: "הנגיש לשימוש

נוסף וניתן לאחזור, כמשמעות מונחים אלה בחוק מסחר אלקטרוני,

." התשס"ו- 2005

הוראות חוק

מחייבות

11-15 יחולו על אף כל ויתור או הסכם נוגד. ,9 ,7 ,4 , 17 . הוראות סעיפים 2,3

ביצוע ותקנות 18 . השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובין

השאר בדבר:

; 1) הוראות בדבר ביצוע הליך ההודעה וההסרה לפי סעיף 14 )

; 2) סדרי הדין בבקשה לגלות את פרטי מחבר המידע, לפי סעיף 15 )

3) האמצעים הטכניים הנדרשים לפי חוק זה לרבות האמצעים הטכניים )

.( הנדרשים לזיהוי ולתיקון טעויות הקלדה כאמור בסעיף 6(ב)( 4

. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

דין המדינה 20 . (א) הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה.

(ב) הוראות סעיפים 8-5 יחולו על גם פעולות משפטיות שאינן חוזה, שנעשו על

ידי המדינה או רשות ציבורית, ואשר הנמען שלהן הוא אדם פרטי, אם

הסכים הנמען במפורש לכך שהפעולה המשפטית תיעשה באמצעות מסמך

אלקטרוני

תחילה 21 . תחילתו של חוק זה תשעים יום מיום פרסומו.

תוספת ראשונה

סעיף 5(א)

1) התחייבויות לעשיית עסקה במקרקעין או להימנע מעשיית עסקה במקרקעין; )

; 2) יצירת נאמנות בדרך של כתב הקדש, כהגדרתו בסעיף 17 לחוק הנאמנות, התשל"ט 71979- )

3) צוואות; )

; 4) הסכם העברה או שעבוד עיזבון, כמשמעותו בסעיף 7 לחוק הירושה, התשכ"ה 81965- )

5) חוזה שליחות; )

; 6) ייפוי כוח לעורך דין לפי סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 91961 )

7) העברת ייפוי כוח לעורך דין אחר לפי סעיף 92 לחוק לשכת עורכי הדין; )

8) חוזה ערבות עם ערב יחיד; )

9) מסמכים אשר לא ניתן לחתום עליהם בחתימה אלקטרונית, כאמור בצו חתימה אלקטרונית )

. (קביעת תוספות לחוק), התשס"ב 102002-

; 10 . חוזה תיווך במקרקעין לפי סעיף 9 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו- 111996

; 11 . חוזה הלוואה לפי סעיף 2 לחוק הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג 121993-

; 12 . חוזה כרטיס חיוב כהגדרתו בסעיף 2 לחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו 131986-

13 . הסכמים בכתב לפי סעיף 3 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים),

. התשנ"ב 141992-

דברי הסבר

לסעיף 1

בסעיף זה מפורטות הגדרות למונחים שונים שנעשה בהם שימוש בסעיפי החוק.

הגדרת המונח "חוזה אלקטרוני" מבהירה, כי זהו חוזה שנכרת באמצעות מסמך אלקטרוני.

. הגדרת "מסר אלקטרוני" חוזרת על הגדרת מונח זה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א 2001-

. הגדרת המונח "פלט" חוזרת על הגדרת המונח בחוק המחשבים, התשנ"ה- 1995

לסעיף 2

הסעיף המוצע מהווה אימוץ של גישת "שקילות הצורה", או גישת "השקילות הפונקציונלית",

.Uncitral Model Law On Electronic Commerce - שמצאה עיגון בחוק לדוגמא של האו"ם

גישה זו משמעותה שככלל, במקרים בהם מדובר בדרישת כתב ראייתית, אין מניעה עקרונית

שמסמך אלקטרוני יחליף את "מסמך הנייר". על פי גישה זו, מסר אלקטרוני, הממלא אחר מספר

דרישות, זוכה למעמד משפטי זהה לזה של המסמך המקביל לו בנייר. הסעיף מפרט באלו מקרים

ניתן יהיה להחליף "מסמך נייר" במסר אלקטרוני, ובאלו תנאים. הסעיף מפרט את הגדרת מסמך

אלקטרוני. על פי ההגדרה, לא כל מסר אלקטרוני יכול להיחשב כ"מסמך" אלקטרוני, אלא רק

מסר אלקטרוני הנגיש לשימוש נוסף וניתן לאחזור.

לסעיף 3

הסעיף המוצע קובע מהם התנאים שבהם ייחשב מסר אלקטרוני כמסר המקים את דרישת

הנגישות ודרישת האחזור, הקבועות בסעיף 2 המוצע. התנאים נוגעים לשמירה על שלמות ונכונות

תוכנו של המסר האלקטרוני והבטחת היותו נגיש לעיון וניתן לאחזור.

לסעיף 4

סעיף קטן (א) - סעיף קטן זה עוסק במצבים שבהם חיקוק קובע, שמידע מסוים יהיה בכתב.

הסעיף המוצע קובע, שניתן יהיה למלא אחר דרישה זו באמצעות מסר אלקטרוני, הנגיש לשימוש

נוסף. במונח "נגיש" הכוונה לכך, שהמידע שבמסר האלקטרוני זמין וניתן לפענוח חזותי על ידי

הקורא.

לדוגמא: פרסום הסדר בחירה בין נותני שירותים שנקבע על ידי קופת חולים, מכוח סעיפם 23 ו-

26 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 1994- (במקרה זה, תקנות ביטוח בריאות ממלכתי

(הסדר בחירה בין נותני שירותים), התשס"ה- 2005 , אף קובעות כי ניתן לפרסם את ההסדר באתר

האינטרנט של קופת החולים). לפי סעיף קטן (א) המוצע, ניתן לפרסם מידע שכזה באמצעות מסר

אלקטרוני.

סעיף קטן (ב) - סעיף קטן זה עוסק במצבים שבהם חיקוק קובע, שאדם יספק לאדם מסוים מידע

בכתב. הסעיף קובע, כי במצבים אלה, יש צורך במסמך אלקטרוני. כלומר, אין די בדרישת

הנגישות ויש צורך גם לאפשר לנמען להיות מסוגל לעשות שימוש במידע - לשמור אותו, להדפיס

אותו, וכדומה. לכן, בנוסף על דרישת הנגישות, קובע הסעיף גם דרישה, שהמידע יהיה ניתן

לאחזור.

לדוגמא: סעיף 42 ד( 1) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994 קובע, כי מפיץ של קרן

נאמנות יודיע בכתב, בהקדם האפשרי, למי שנגבתה ממנו הוספה או עמלה בשל מכירת יחידה או

פדיונה, על שיעור ההוספה או העמלה שנגבתה. על פי סעיף קטן (ב) המוצע, ניתן יהיה למסור

הודעה זו באמצעות מסמך אלקטרוני. כדוגמא נוספת ניתן להביא גם את סעיף 15 (א) לחוק

הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995- הקובע, כי אם נודע לבעל

רשיון על ניגוד עניינים בינו או בין התאגיד המורשה שבו הוא עובד או שותף, לבין הלקוח, בין

במתן שירות לאותו לקוח דרך כלל, ובין לגבי עסקה מסוימת, חייב בעל הרישיון להודיע ללקוח,

בכתב, על קיום ניגוד העניינים ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד עניינים, זולת אם הסכים

הלקוח לכך מראש בכתב, ביחס לאותה עסקה. על פי סעיף קטן (ב) המוצע ניתן יהיה למסור

הודעה זו תוך שימוש במסמך אלקטרוני.

לסעיף 5

הסעיף המוצע קובע, כי עקרונית ניתן לכרות חוזה או לעשות פעולה משפטית באמצעות מסמך

אלקטרוני, ואולם אין תוקף לחוזה או לפעולה משפטית שנעשו באמצעות מסמך אלקטרוני,

הנמנים עם הרשימה המנויה בתוספת לחוק. המקרים המנויים בתוספת הם, רובם ככולם, מקרים

שבהם קיימת לגבי החוזה או הפעולה המשפטית דרישת כתב מהותית. בנוסף על כך, כלולים

בתוספת גם רשימת המסמכים, שלגביהם נקבע בצו חתימה אלקטרונית, התשס"ב 2002- , שלא

ניתן לחתום עליהם באמצעות חתימה אלקטרונית.

לסעיף 6

סעיף קטן (א) - הוראת הסעיף הקטן המוצע קובעת, כי ניתן להשתמש במסמך אלקטרוני לשם

קיום חובת מסירת מידע, כאשר אין דרישה שהמידע יימסר בדרך מסוימת.

סעיף קטן (ב) - הוראת הסעיף הקטן המוצע קובעת, כי כאשר קיימת בחיקוק דרישה שמידע

מסוים יימסר טרם כריתת חוזה בכתב, ניתן למלא אחר דרישת הכתב באמצעות מסמך

אלקטרוני, בכפוף לכך שיימסרו פרטים על ההתקשרות האלקטרונית.

הוראת הסעיף מבהירה, שהאמור יחול ביחס לחוזים שאינם צרכניים.

לסעיף 7

הסעיף המוצע קובע, כי במקרה שבו צד מציע התקשרות באמצעות חוזה אלקטרוני, והוא גם הצד

המנסח את תנאי החוזה, מוטלת עליו חובה לאפשר לצד השני לעיין בתנאי החוזה בטרם הכריתה.

זאת מבלי לגרוע מהוראותיו של חוק החוזים האחידים

לסעיף 8

הסעיף המוצע קובע חזקות לעניין מועד המשלוח ומועד הקבלה של מסר אלקטרוני, חזקות אשר

יש להן חשיבות רבה בדיני החוזים (וגם ביחס לפעולות משפטיות שאינן חוזים, כגון מסירת

הודעות שונות, בעלות תוקף משפטי). ככל חזקה, גם חזקות אלו ניתנות לסתירה.

סעיף קטן (א) - סעיף קטן זה עוסק במסר אלקטרוני שנשלח. לעניין מועד המשלוח של מסר

אלקטרוני קובע הסעיף המוצע, כי רואים את המסר האלקטרוני כמסר שנשלח כאשר הוא נכנס

למערכת מידע שמחוץ לשליטת השולח; אם השולח והנמען משתמשים באותה מערכת מידע,

קובע הסעיף חזקה שהמסר האלקטרוני נשלח משעה שהוא ניתן לאחזור כך שהוא ניתן לשימוש

נוסף על ידי הנמען;

סעיף קטן (ב) - סעיף קטן זה עוסק במסר אלקטרוני שהתקבל. לעניין מועד קבלת המסר קובע

הסעיף המוצע, כי חזקה שמסר אלקטרוני נתקבל על ידי הנמען כאשר הוא נכנס למערכת המידע

שנמצאת בשימוש הנמען לשם קבלת מסמכים מהסוג שנשלח ושהמסר האלקטרוני ניתן לאחזור

כך שהוא ניתן לשימוש נוסף על ידי הנמען;

סעיף קטן (ג) - סעיף קטן זה עוסק במקום משלוח המסר האלקטרוני ומקום קבלתו. הוא מציע

לקבוע, מהו המקום ממנו רואים את המסר האלקטרוני כאילו נשלח, ומהו המקום שבו נחזה

המסר האלקטרוני כאילו התקבל.

לסעיף 9

הסעיף המוצע יוצר עילת ביטול בשל פגם בכריתה, המיוחדת לחוזים אלקטרוניים, שנכרתו בין

אדם לבין סוכן אלקטרוני של אדם אחר. הוראת הסעיף עוסקת למעשה במקרה מיוחד של טעות,

וכשאר הפגמים בכריתה, בהתקיימה החוזה ניתן לביטול.

ההוראה חלה במקרה שבו אחד הצדדים הפעיל סוכן אלקטרוני, כלומר תוכנת מחשב חכמה,

שבכוחה לבצע פעולות באופן אוטומטי ועצמאי, ללא מגע יד אדם. על פי הסעיף המוצע, התנאים

שבהם תקום זכות הביטול המיוחדת הם: הטעות שנפלה בחוזה איננה טעות סופר והסוכן

האלקטרוני לא סיפק לצד השני הזדמנות סבירה למנעה או לתקנה; הצד הטוען לקיום הטעות

הודיע לצד השני על הטעות בהקדם האפשרי לאחר שנודע לו עליה; הצד הטוען לקיום הטעות נקט

בצעדים סבירים למלא אחר הוראותיו של הצד השני בדבר החזרת התמורה, אם ניתנה, או בדבר

השמדת התמורה; הצד הטוען לקיום הטעות לא השתמש או הפיק תועלת של ממש מן התמורה.

לסעיף 10

הסעיף המוצע מגדיר את סוגי ספקי שירותי האינטרנט שבהם ידון הפרק.

לסעיף 11

הסעיף המוצע קובע מהם התנאים שבהם ספק שירותי גישה יהיה פטור מאחריות בנזיקין. יובהר,

כי הפטור מאחריות בנזיקין, ביחס לכל ספקי שירותי האינטרנט, חל גם ביחס לעוולות בנזיקין

שנמצאות מחוץ לפקודת הנזיקין, דוגמת הפרת זכות יוצרים, עוולות מסחריות וכדומה.

לסעיף 12

הסעיף המוצע קובע מהם התנאים שבהם ספק שירותי אחסון זמני יהיה פטור מאחריות.

לסעיף 13

הסעיף המוצע קובע מהם התנאים שבהם ספק שירותי אירוח יהיה פטור מאחריות בנזיקין.

לסעיף 14

הסעיף המוצע קובע את עקרונותיו של הליך ה- "הודעה והסרה", אשר לאחר ביצועו יהיה ספק

שירותי אירוח פטור מאחריות בנזיקין ובגין הפרת חוזה הן כלפי מי שטוען, שתוכן שחובר על ידי

צד שלישי מהווה עוולה כלפיו, והן כלפי מחבר התוכן.

סעיף קטן (א) - סעיף קטן זה קובע את הזכאות לפטור בעקבות קיומו של הליך ההורדה וההסרה.

סעיף קטן (ב) - סעיף קטן זה קובע את פרטיו של הליך ההורדה וההסרה, אשר בהתקיימו מקים

את הזכאות לפטור, הקבועה כאמור בסעיף קטן (א).

סעיף קטן (ג) - סעיף קטן זה מסמיך את שר המשפטים לקבוע בתקנות את פרטי ההליך, לרבות

מועדים, פרטים שיש למסור ומסמכים שיש לצרף לפניות אל ספק שירותי האירוח.

לסעיף 15

סעיף קטן (א) - בסעיף קטן מוצע זה מטיל על ספק שירותי אירוח ועל ספק שירותי גישה חובת

סודיות כלפי מחבר מידע. הוא קובע, כי ספק שירותי האירוח וספק שירותי הגישה חייבים לשמור

בסוד את פרטי מחבר מידע שיש בהם כדי לזהותו, ולא לגלות אותם אלא אם הסכים מחבר

המידע לכך במפורש ובכתב.

סעיף קטן (ב) - סעיף קטן מוצע זה מסמיך את בית המשפט לצוות על ספק שירותי אירוח ועל

ספק שירותי גישה למסור את פרטיו של מחבר תוכן של מידע, שנטען לגביו שהוא מהווה עוולה

או עבירה כלפי אדם אחר.

סעיף קטן (ג) - סעיף קטן מוצע זה קובע, כי התנאים למתן הצו, הפרטים שיש לפרט בבקשה למתן

הצו, והמסמכים שיש לצרף לה, ייקבעו בתקנות.

סעיף קטן (ד) - הסעיף הקטן המוצע מגדיר מהי "עבירה" בסעיף זה - אותן עבירות שאדם פרטי

זכאי להגיש בגינן קובלנה פלילית.

לסעיף 16

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 , מוגדר "דיווח אלקטרוני", כך: "הגשת מסמך לרשות

באמצעות מסר אלקטרוני חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת, ניתן לשמירה אלקטרונית

ולהפקה כפלט"; כדי להתאים את ההגדרה של "דיווח אלקטרוני" לסעיף 2 המוצע, יש לתקנה כך

שבמקום "הניתן לשמירה אלקטרונית ולהפקה כפלט" יבוא: "הנגיש לשימוש נוסף וניתן

לאחזור".

לסעיף 17

הסעיף המוצע מבהיר, כי לא ניתן להתנות על הוראות סעיפי החוק המפורטים בו. הכוונה היא,

לדוגמא, שלא ניתן יהיה לקבוע בהסכם הגדרה שונה, המכילה תנאים שונים, ל- "מסמך

אלקטרוני".

לסעיף 18

הסעיף המוצע מסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות לביצועו של החוק.

לסעיף 19

הסעיף המוצע מבהיר, שהוראות החוק המוצע נועדו להוסיף על הוראות חוק קיימות ולא לגרוע

מהן. לפיכך, אם, לדוגמא, תנאי הפטור לספק שירותי האירוח אינם מתקיימים, עדיין ניתן להחיל

כלפיו את דיני הנזיקין הכלליים.

לסעיף 20

סעיף קטן (א) המוצע מחיל את הוראות החוק על המדינה.

סעיף קטן (ב) המוצע קובע, ביחס לפעולות משפטיות שאינן חוזה, שנעשו על ידי המדינה או רשות

ציבורית, ואשר הנמען שלהן הוא אדם פרטי, כגון הודעות שונות. הסעיף המוצע קובע, כי גם

פעולות אלה יהיו תקפות אם נעשו באמצעות מסמך אלקטרוני, אם הסכים הנמען לכך שהפעולה

המשפטית תיעשה באמצעות מסר אלקטרוני. ההסכמה צריכה להיות מפורשת.

לסעיף 21

הסעיף המוצע קובע כי החוק ייכנס לתוקף 90 יום לאחר פרסומו, כדי לאפשר תקופת הסתגלות

להוראותיו.

 


Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש