דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
רכישת שם מתחם (דומיין) בנאמנות
28.03.2007

מאגר שמות המתחם (שמות הדומיין) פתוח כיום לעיניי כל וכל גורם בעל נגישות לרשת האינטרנט יכול לברר מי הוא בעליו של שם מתחם מסוים וזאת מתוך מחשבה כי מאגר שמות מתחם הפתוח לעיניי כל יגביר את סחירותם ברשת וכמו כן יאפשר איתור בעליהם ביתר קלות על מנת לפנות אליהם בהצעות רכישה, פרסום, מתן שירותים וכדומה. 
בשנים האחרונות עם התגברות חשיבותם של שמות המתחם עולה דרישה מצד המחזיקים להסוות את זהותם וזאת מתוך רצון לשמירה על פרטיות, מניעת הטרדות, מניעת גניבת שמות מתחם ועוד כהנה וכהנה. 
לאחרונה נתבשרנו כי ה-ICANN , הגוף האמון על הסדרת רישום שמות המתחם, אמור לגבש תפיסת רישום חדשה שתאפשר לבעלי השמות להסוות את זהותם. 
עד להסדרת הנושא אם בכלל, קיימת אפשרות לרכוש שם מתחם או להאריך את תוקף רישומו ע"י רכישת שם המתחם בנאמנות ע"י עו"ד וזאת מבלי לחשוף את זהות הבעלים האמיתי של השם. 
כללי רישום שמות המתחם כפי שהוגדרו ע"י איגוד האינטרנט הישראלי בסעיף ב` אומרים כדלקמן: 

ב. בקשה והליך ההקצאה
4) הבקשה

4.1.המבקש
בקשה להקצאת שם מתחם תוגש ע"י מי שמיועד להחזיק בשם המתחם (להלן: "המחזיק") או באמצעות צד שלישי....
 
ובסעיף 12
 
12) הגשת בקשה בשמו של המחזיק
12.1. שמות מתחם מוקצים למחזיקים. אם מגיש הבקשה הוא צד שלישי בשמו של המחזיק, באחריותו הבלעדית של מגיש הבקשה לוודא כי הוא בעל כל ההרשאות, יפויי הכח והסמכויות הדרושות מאת המחזיק לפי כל דין ו/או הסכם, לצורך הגשת בקשה למרשם. בעצם הגשת הבקשה למרשם, ייחשב מגיש הבקשה כמי שמאשר כלפי האיגוד כי הוא בעל כל ההרשאות, יפויי הכח והסמכויות כאמור.
 
כאמור, ניתן לראות מסעיפים אלו כי איגוד האינטרנט מכיר באפשרות חוקית לרכישת שם מתחם ע"י צד שלישי המחזיק בייפוי כוח לביצוע פעולה כאמור.
רכישת שם המתחם בנאמנות מבטיחה לרוכש כי הזכות הקניינית (הבעלות) בשם המתחם תהיה שלו ללא צורך בביצוע כל פעולה הגוררת חשיפה לקהל הרחב.
 
לאחר ביצוע הרכישה יופיע שמו של עורך הדין כבעליו של שם המתחם ובמידה וגורם פלוני ירצה לבצע פניה לבעליו של שם המתחם יאלץ תחילה לפנות לבא כוחו ולקבל את אישורו לשם ביצוע פניה כאמור.
 
עורך הדין והלקוח צריכים כמובן קודם לביצוע הרכישה או הארכת תוקף הרישום לערוך ביניהם הסכם שיבהיר את מצבו המשפטי של כל אחד מן הצדדים לרבות במקרה בו יינקטו הליכים כנגד בעל שם המתחם מסיבה זו או אחרת.
 
כמו כן על הלקוח לקחת בחשבון כי עלות אחזקת שם המתחם בנאמנות תהיה גבוהה מן הרגיל בשל האחריות המוטלת על עורך הדין כלפי לקוחו וחשיפתו של עורך הדין לנקיטת הליכים כנגדו.
מומלץ לעורך הדין המגיש בקשה לרישום שם מתחם בנאמנות להוסיף הערה בהתאם לסעיף 4 לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979 לפיה יבקש לציין במרשם כי אחזקתו של שם המתחם הנה בנאמנות וזאת לטובת צדדים שלישיים, בעיקר בכדי למנוע אי הבנות וחוסר נעימות.

 

 
 
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש