דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
תקנות סימני המסחר, 1940
02.07.2009


בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 46 מפקודת סימני המסחר, 1938, הריני מתקין בזה את התקנות דלקמן:
 
 1. השם הקצר
תקנות אלה תקראנה תקנות סימני המסחר, 1940.
 
 2. פירוש [תיקון: 1940, 1942, תשי"ג, תשכ"ה]
בתקנות אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר -
"סוכן" - סוכן פטנטים הרשום בפנקס סוכני הפטנטים לפי תקנות פנקס סוכני הפטנטים, 1938, או עורך דין, שיש להם מקום עסקים בישראל;
"סימן מסחר" - לרבות סימן שירות, סימן מאשר וסימן קיבוצי והוא כשאין הוראה אחרת לענין זה;
"משרד" פירושו משרד רשם סימני המסחר, הפטנטים והמדגמים, ירושלים;
"הפקודה" פירושה פקודת סימני המסחר, 1938.
 
אגרות
[תיקון: תשמ"ח(2)]
 
 3. אגרות [תיקון: תשמ"ח]
(א)   האגרות שתשולמנה בהתאם לפקודה, תהיינה אותן האגרות המפורטות בתוספת הראשונה לתקנות אלה.
(ב)   האגרות לפי תקנות אלו תשולמנה בבנק הדואר ובדרך שיקבע הרשם; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על יעוד האגרה והענין שאליו היא מתייחסת ימסרו לרשם.
 
 3א. הצמדה למדד [תיקון: תשנ"ז(2)]
(א)   הסכומים שבתוספת הראשונה ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי).לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי;
לענין זה -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי הקודם.
(ב)   סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל -
(1)   אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה;
(2)   אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לעשר האגורות הקרובות.
(ג)   רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.
 
טופסים
 
 4. טופסים
הטופסים המוזכרים בתקנות אלה יהיו הטופסים הכלולים בתוספת השניה לתקנות אלה וטופסים אלה ישמשו בכל אותם המקרים שהם חלים עליהם, והם ישונו ע"י הרשם כדי לסגלם למקרים אחרים. סיוגן של סחורות וסיוג- מחדש של סחורות מרישומים ישנים.
 
 5. סיוגן של סחורות
(1) (א)    לצורך רישומי סימני מסחר שנעשו לפני תאריך תחילת התוקף של תקנות אלה מסייגין סחורות באופן המובא בתוספת השלישית לתקנות אלה, חוץ אם הומר איזה פירוט והותאם לתוספת הרביעית של תקנות אלה עפ"י פסקא (2) מן התקנה הזאת.
(ב)   לצורך רישומי סימני מסחר שייעשו לאחר תאריך תחילת תקפן של תקנות אלה ולצורך כל רישומים שנעשו לפני אותו תאריך ואשר פירוטיהן הומרו בהתאם לפסקא (2) מתקנה זו, מסייגין סחורות באופן המובא בתוספת הרביעית לתקנות אלה.
(2)   בקשה מאת בעלים רשומים להמרת פירוט הצעת הרשם. כשהפירוט של סימן מסחרי רשום מבוסס על התוספת השלישית לתקנות אלה, רשאי הבעל הרשום לפנות לרשם בטופס הקבוע ולבקשו להמיר את הפירוט באופן שאפשר יהא לבססו על התוספת הרביעית לתקנות אלה בין בהשמטת איזו סחורה הימנו ובין בלא השמטת איזו סחורה הימנו, אך באופן שהרישום ישתמר בתאריכו המקורי. לאחר מכן ימסור הרשם בכתב, בהתאם לסעיף 3)28) של הפקודה, לבעל הרשום הצעה אשר יפרט בה באיזו צורה יש לדעת הרשם לתקן את הפנקס. שני רישומים או יותר של סימן מסחרי לגבי סחורה הכלולה באותו סוג של התוספת הרביעית לתקנות אלה ושתאריך רישומם שוה, מותר למזגם לאחר ההמרה בהתאם לפסקא זו.
(3)   פרסום ההצעה התנגדות פרסום הצעה לתקון עפ"י סעיף 3)28) ייעשה בעתון הרשמי ומודעה על התנגדות תנתן בטופס הקבוע תוך חודש ימים מיום הפרסום, וצריך לצרף אליה העתק (דופליקט) של המודעה והודעה בשתי העתקות המראה באיזה אופן תהא ההמרה המוצעה בניגוד לסעיף 28. הרשם ישלח את ההעתקות הכפולות מיד לבעל הרשום והוא רשאי תוך חודש מיום קבלת ההעתקות האלה, לשלוח לרשם הודעה- שכנגד המוסרת בפרוטרוט את הנימוקים אשר על יסודם חולקין על ההתנגדות, ואם עשה זאת, ימסור למתנגד העתק מהודעה זו. לאח"כ רשאי הרשם לדרוש או לקבל הוכחות בנוגע לשאלות השנויות במחלוקת, ובטרם יתן את החלטתו בענין, יתן לצדדים אפשרות להשמיע את טענותיהם בענין זה, אם ירצה אחד הצדדים בכך.
(4)   המרת פירוטים; רישומים המתקבלים כתוצאה מזה. כל אימת שנתפרסמה הצעה להמרת פירוט בהתאם לפסקא (2) מתקנה זו, ולא הוגשה כל התנגדות להצעה, והמועד להגשת מודעת התנגדות עבר, או אם הוגשה התנגדות אלא שניתנה החלטה בענין ההתנגדות וניתנה רשות להמרה, ירשום הרשם בפנקס את כל הרשימות הדרושות כדי ליתן תוקף להמרה בהתאם להצעה כפי שנתפרסמה, או בהתאם להצעה המתוקנת, אם תוקנה לאחר הגשת ערעור שבו נרשמו הרשימות הללו. לצורך מתן החלטה בענין החידוש הבא של כל הרשימות הנובעות מתוך כך, בהתאם לסעיף 21 של הפקודה, הרי הביטוי "גמר מועדו של הרישום האחרון" יתיחס לאותו תאריך שהיה מתיחס אליו לגבי הרישום שלפני ההמרה.
 
מסמכים
 
 6. מסמכים מידותיהם וכו'
בהתחשב עם כל הוראות אחרות שיתן הרשם הרי כל הבקשות, המודעות, ההודעות ושאר מסמכים אשר עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלה דרוש להניחן או לשלחן לרשם יהיו כתובים בניר לבן חזק שמידתו שלושה עשר אינטשים על שמונה אינטשים בקירוב, ואשר בצדו השמאלי יניחו שולים של לא פחות מאינטש וחצי.
 
 7. מסירה ע"י הדואר
(1)   כל בקשה, הודעה, מודעה, או מסמך אחר שדרוש או שמותר להניחם, לערכם או לתתם במשרד או אצל הרשם או אצל כל אדם אחר מותר לשלחם בדואר וכל מסמך שנשלח כך, רואין אותו כאילו נמסר בזמן שהמכתב המכיל אותו היה נמסר אגב מהלך הדואר הרגיל.
(2)   אימתי תהא כתובת נחשבת ככתובת מספיקה. מכתב הערוך לבעל רשום של סימן מסחרי לפי כתובתו או לפי הכתובת שלו למסירת מסמכים, כפי שהיא רשומה בפנקס, או מכתב הערוך לכל אדם המבקש רישום סימן מסחרי, או לכל אדם המתנגד לרישום כזה, לפי הכתובת המופיעה בבקשה או בהודעת ההתנגדות או לפי הכתובת שניתנה לצרכי מסירה כפי שנקבע בתקנה 9, רואין אותו כמכתב הנושא כתובת מספקת.
 
 8. הכתובת צריכה להיות מלאה
כל אימת שאיזה אדם חייב, עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלה, למסור כתובת לרשם, צריכה הכתובת שהוא מוסרה להיות תמיד ככל האפשר מלאה.
 
 9. מען למסירת מסמכים [תיקון: תשי"ג, תשכ"ה]
(א)   כל אדם המבקש לרשום כל סימן מסחר, או הרשאה לפי סעיף 19א לפקודה, או המתנגד לרישומם, וכן המבקש להעביר לבעלותו סימן מסחר, יודיע לרשם על מען בישראל למסירת המסמכים ויראו המען כאמור כמען של אותו אדם לכל ענין לצורך הפקודה ותקנות אלה כל עוד לא הודיע אותו אדם על מען אחר בישראל למטרה האמורה.
(ב)   כל עוד הרשאת סוכן לפי תקנה 10 בתקפה יראו את המען של הסוכן כמען של אותו אדם לענין פקודה זו והתקנות ותקנת משנה (א) לא יחולו, אם לא הודיעו לאותו אדם או הסוכן אחרת.
 
סוכנים
 
 10. סוכנים [תיקון: תשי"ג ,תשכ"ה]
(א)   כל פעולה שאדם רשאי לעשותה לפי הפקודה או תקנות אלה רשאי הוא להרשות לסוכן לעשותה.
(ב)   לא יורשה יותר מסוכן אחד לגבי אותו ענין, אלא אם הורשו יחדיו מספר סוכנים שהם שותפים או שהם עובדים יחדיו במשרד אחד; ואולם אין בהוראה זו כדי למנוע יותר מסוכן אחד מלהופיע ולטעון בשם מרשה אחד אם הורשו לכך.
(ג)   הוסמכו מספר סוכנים על פי הוראות תקנת משנה (ב) ולאחר מכן חדלו אותם סוכנים לעבוד יחדיו, יראו, אם לא מסרו נותן ההרשאה או אותם סוכנים הודעה אחרת לענין זה, כאילו הוסמך הסוכן שמענו נמסר כמענם של אותם סוכנים.
(ד)   תוקף הרשאתו של סוכן לא יפקע כל עוד לא בוטלה הרשאתו על ידי הודעה מפורשת לענין זה לגבי כל ענין שלגביו ניתנה הרשאה. אולם רשאי הרשם, אם ראה טעם סביר לעשות כן, שלא להכיר ביפוי-כח עשר שנים לאחר שהוצא.
 
בקשה לרישום
 
 11. טופס בקשה
בקשה לרישום סימן מסחרי צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים המובא בתוספת השניה לתקנות אלה וצריכה להיות חתומה ע"י המבקש או סוכנו.
 
 12. בקשה מאת שותפות
(1)   אם הוגשה בקשה לרישום סימן מסחרי ע"י שותפות יכולה היא להיות חתומה בשם השותפות או מטעמה ע"י שותף אחד או שותפים אחדים משותפיה.
(2)   בקשה מאת חברה כשהבקשה מוגשה ע"י גוף מאוגד, יכולה היא להיות חתומה ע"י מנהל או המזכיר או פקיד ראשי אחר של אותו גוף מאוגד.
(3)   חתימה ע"י סוכן. כל בקשה יכולה להיות חתומה ע"י סוכן.
 
 13. את הבקשה צריך לשלוח למשרד
כל הבקשות לרישום סימן מסחרי צריכות להשלח לרשם במשרדו ולהיות ערוכות לפי כתובתו.
 
 14. אשור קבלת הבקשה
עם קבלת הבקשה או לאחר מכן ישלח הרשם למבקש אשור על קבלתה.
 
 15. הבקשה צריכה להכיל את ציור הסימן [תיקון: תשכ"ה]
(1)   כל בקשה לרישום סימן מסחרי צריכה להכיל את ציור הסימן המסחרי, כשהוא דבוק לבקשה באותו המקום שיחדוהו לשם כך בטופס הבקשה הקבוע, ואם היה הסימן תלת-ממדי יצורפו לבקשה ציור או תמונת דמות הסימן באופן שיהא ניתן להבחין בדמותו בכל צדדיו, כשהוא מודבק כאמור.
(2)   כשהציור גדול במידתו מן המקום הנ"ל, מדביקים אותו על פשתן או בד-שמש או חומר אחר שהרשם ימצאנו מתאים. חלק מן הציור המודבק יודבק במקום הנ"ל ואת הנותר אפשר לקפל.
 
 16. ציורים נוספים [תיקון: תשי"ג, תשכ"ה]
עם כל בקשה לרישום סימן מסחר יישלחו ששה ציורים נוספים הימנו על גבי גליונות נייר עבה שמידתם כמידת טופס הבקשה ושיתאימו בדיוק לאותו הציור שהודבק לטופס הבקשה.
 
 17. ציורים של סימנים צריכים להיות בני קיימא
כל הציורים של סימנים צריכים להיות בני קיימא.
 
 18. כל בקשה תוגש בסוג מסויים [תיקון: תשכ"ה]
בקשה נפרדת תוגש לרישום סימן מסחר לגבי כל סוג שבו מבקשים לרשמו, ואם הוגשה בקשה אחת לרישום הסימן הכוללת סחורות המסווגות בסוגים שונים יראה הרשם את הבקשה כאילו נכללה בה בקשה לרישום הסימן בסוג שלדעתו מצויים בו מרבית הסחורות שלציונן נועד הסימון.
 
 19. הציורים צריכים להיות מניחים את הדעת
אם אין דעתו של הרשם נוחה מכל ציור של סימן רשאי הוא לדרוש במקומו ציור אחר שיהא מניח את דעתו בטרם יגש לדון בבקשה.
 
 20. דוגמאות של סימני מסחר במקרים יוצאים מן הכלל
(1)   כשאי אפשר ליתן שרטוט או ציור אחר או דוגמא באופן האמור לעיל, מותר לשלוח דוגמא או העתק של הסימן המסחרי בין לפי מידתו המלאה ובין באמת מדה מוקטנת בצורה שהרשם ימצאנה נוחה ביותר.
(2)   כמו כן רשאי הרשם, במקרים יוצאים מן הכלל, להניח במשרד דוגמא או העתק של סימן מסחרי, שלא יהא נוח להראותם בצורת תכנית ורשאי הוא לציין הערה על כך בפנקס בצורה שימצאנה נאותה.
 
 21. תרגומי מלים שאינן באחת מן הלשונות הרשמיות
כשסימן מסחרי מכיל מלה או מלים שאינן כתובות אנגלית, ערבית או עברית, רשאי הרשם לדרוש תרגום מדוייק של אותה מלה או אותן מלים, ואם ידרוש זאת יהא התרגום חתום ומאושר ע"י המבקש או סוכנו.
שימצאנה נאותה.
 
 21א. רישום סימנים הרשומים בחוץ לארץ [תיקון: תשכ"ה]
(א)   המבקש לרשום סימן מסחר הרשום כסימן מסחר בארץ מוצאו בהתאם להוראות סעיף 11א לפקודה יודיע על כך בטופס הבקשה, וימציא לרשם, עם מתן ההודעה כאמור העתק מתעודת רישום סימן המסחר בארץ המוצא כשהיא מאושרת בידי הרשות המתאימה באותה מדינה, ואת תרגומה המאושר לשפה רשמית אםהיא ערוכה בשפה אחרת.
(ב)   מותר להגיש בקשה לפי תקנה זו בכל עת לפני קבלת הסימן לרישום.
 
 21ב. בקשה לרישום סימן בהסתמך על זכות בכורה [תיקון: תשכ"ה]
המבקש לרשום סימן מסחר בזכות קדימה על פי הוראות סעיף 41 או 41א לפקודה, יודיע על כך בטופס הבקשה וימציא לרשם, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר הגשת הבקשה, העתק מהבקשה הראשונה שהוגשה במדינה הזרה או במדינת האיגוד, כשהיא מאושרת בידי הרשות המתאימה באותה מדינה ואת תרגומה המאושר לשפה רשמית אם היא ערוכה בשפה אחרת.
 
הפרוצדורה עם קבלת הבקשה
 
 22. חיפושים [תיקון: תשמ"ג(2), תשמ"ח(2)]
(א)   עם קבלת בקשה לרישום, יצוה הרשם לערוך חיפוש בין סימני המסחר והבקשות התלויות ועומדות כדי לברר באם רשומים בפנקס איזה סימנים לאותן סחורות או לאותו תאור של סחורות המזדהים עם הסימן המבוקש או הדומים לו במדה העשויה להטעות.
(ב)   החיפוש כאמור בתקנת משנה (א) ייערך לגבי כל בקשה לרישום לפי סדר הגשת הבקשות בלשכה.
(ג)   מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת לחיפוש של אתר, ויצרף אליה העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה.
 
 23. קבלה
משנערך החיפוש, הרי אם סבור הרשם על יסוד הדיון בבקשה ובכל הוכחות שהמבקש ימציא או יידרש להמציא, כי אין התנגדות לרישומו של הסימן, רשאי הוא לקבל את הבקשה אם לחלוטין ואם באותם התנאים, השנויים, התקונים או ההגבלות שהוא ימצא לנכון להטיל, ואשר יודיע עליהם בכתב למבקש.
 
 24. סדרי דין בבקשות שנתגלו טעמים לאי קבלתם [תיקון: תשי"ב(2), תשכ"ה, תשס"ט]
---------------
[הערת מערכת תקדין: לעניין תחולתו של ס' 24  כנוסחו להלן ר' תיקון תשס"ט, ס' 7]
--------------
(א)   התגלו, לאחר החיפוש לפי תקנה 22 והעיון בבקשה ובכל הוכחות שהמבקש ימציא או יידרש להמציא, טעמים שיש בהם כדי לפסול את הסימן לרישום, תישלח למבקש הודעה בכתב על טעמים אלה.
(ב)   לא דרש המבקש תוך שלושה חדשים מתאריך ההודעה האמורה בתקנת משנה (א) להשמיע את טענותיו לפני הרשם או לא הגיש תוך התקופה האמורה תשובה מנומקת בכתב, יראה הרשם את הבקשה כבטלה לפי סעיף 22 לפקודה וישלח על כך הודעה למבקש.
(ג)   נמחק
 
 25. קבלה על תנאי [תיקון: תשי"ב(2) ,תשכ"ה, תשס"ט]
---------------
[הערת מערכת תקדין: לעניין תחולתו של ס' 25  כנוסחו להלן ר' תיקון תשס"ט, ס' 7]
--------------
(א)   היה הרשם מוכן לקבל בקשה בכפוף לתנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות ןהמבקש מתנגד לכך, רשאי המבקש, תוך שלושה חדשים מתאריך ההודעה על קבלה כאמור, לבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני הרשם או להגיש תוך התקופה האמורה את השגותיו המנומקות.
(ב)   לא התנגד המבקש כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על כך לרשם בכתב.
(ג)   לא נהג המבקש באחת הדרכים המנויות בתקנת משנה (א) או (ב) יראה הרשם את הבקשה כבטלה לפי סעיף 22 לפקודה וישלח על כך הודעה למבקש
(ד)   נמחק
 
 26. החלטת הרשם [תיקון: 1940, תשי"ב(2)]
(1)   החלטתו של הרשם לאחר הבירור האמור או בלי ברור כזה אם הוגשה תשובה מנומקת בכתב או השגות מנומקות והמבקש לא דרש להשמיע את טענותיו, תמסר למבקש בכתב, ואם מתנגד המבקש להחלטה זו, רשאי הוא, בתוך חודש ימים מתאריך ההחלטה, לבקש מאת הרשם לפרט בכתב את הנימוקים להחלטתו וכן את החומר שהשתמש בו לקבלת החלטתו.
(2)   אם מציג הרשם כל דרישות שהמבקש אינו מתנגד להן, על המבקש למלא אחריהן לפני שיתן הרשם אותה הודעה בכתב. לצרכי ערעור רואין את תאריך משלוח הודעה כזאת למבקש כתאריך החלטת הרשם.
 
 27. ויתור [תיקון: תשכ"ה]
רשאי הרשם לדרוש מן המבקש כי יכניס בבקשתו הערת ויתור, ככל אשר ימצא הרשם לנכון. דינה של דרישה כאמור כדין דרישה לפי תקנה 25.
 
 27א. משך הליכי הבחינה [תיקון:תשס"ט]
---------------
[הערת מערכת תקדין: לעניין תחולתו של ס' 24  כנוסחו להלן ר' תיקון תשס"ט, ס' 7]
--------------
 
לא קובלה בקשה בחוך שנתיים ממועד משלוח ההודעה למבקש על החלטת הרשם לפי תקנות 24(א) או 25(א) או דרישתו לפי תקנה 27, יראה הרשם את הבקשה כבטלה וישלח על כך הודעה למבקש, אלא אם כן בתוך אותה תקופה ביקש המבקש להשמיע את טענותיו לפני הרשם או להגיש את השגותיו המנומקות לפי תקנות 24(ב) או 25(א), בהתאמה
 
סימני מסחר מיוחדים עפ"י סעיף 10 מן הפקודה
 
 28. צירופים לבקשה לרישום סימן קיבוצי [תיקון: תשכ"ה]
לבקשה לרישום סימן קיבוצי יצורפו העתק מאושר מתקנון החבר וכל חומר נוסף שיש בו כדי להצביע על הפיקוח שיש לחבר על חבריו.
 
 29. ציורי סימנים [תיקון: תשכ"ה]
בוטל.
 
 30. צירוף הודעת נימוקים [תיקון: תשכ"ה]
בכל בקשה לרישום סימן מאשר יש לציין את הנימוקים אשר עליהם מסתמך המבקש לביסוס בקשתו, וכן את הכללים שלפיהם תינתן הרשות להשתמש בסימן המאשר.
 
 31. בירור
משקבל הרשם את הבקשה רשאי הוא לדרוש הוכחות נוספות, ככל אשר ימצא לנכון, ואם יראה צורך בכך ישמע את טענות המבקש, ויחליט אם מותר להגיש את הבקשה, ובאיזה תנאים, תקונים, שנויים או הגבלות.
 
 32. פרסום וכו'
אם הורשה להגיש את הבקשה מפרסמין אותה ומתיחסים אליה מכל הבחינות כאל בקשה רגילה והיא תהיה נתונה להתנגדות באותו אופן ונוקטין לגבה בכל הפעולות המשפטיות כאילו היתה בקשה עפ"י סעיף 11 של הפקודה.
 
פרסומה של הבקשה
 
 33. פרסומה של הבקשה [תיקון: תשס"ז]
(1)   משנתקבלה בקשה יפרסמנה הרשם בעתון הרשמי, במשך אותו זמן ובאותו אופן שיורה.
(2)   אם לא צורף ציור של הסימן המסחרי בקשר עם פרסומה של בקשה, יזכיר הרשם בהודעת הפרסום את המקום או המקומות שבהם הניחו דוגמא או ציור מן הסימן המסחרי, כדי שכל הרוצה יבוא ויראה.
 
 34. צריך להמציא קלישה של עץ או אלקטרוטיפ של הסימן
(1)   לצורך הפרסום, אפשר לדרוש מן המבקש שימציא על חשבונו קלישה של עץ או אלקטרוטיפ של הסימן המסחרי, או קלישות אחדות או אלקטרוטיפים אחדים, אם יש צורך בכך, ואלה יהיו מן המדות ומן הצביון שהרשם יורה מזמן לזמן, או שימציא פרטים אחרים או אמצעי פרסום אחרים של הסימן המסחרי, ככל שהרשם ידרוש.
(2)   אם אין הרשם מרוצה מהקלישה של עץ או מהאלקטרוטיפ שספק לו המבקש או סוכנו, רשאי הוא לדרוש קלישת עץ או אלקטרוטיפ חדשים לפני שיגש לפרסום המודעה.
 
התנגדות לרישום
 
 35. התנגדות
רשאי כל אדם בתוך שלשה חדשים מתאריך פרסום בקשה בעתון הרשמי לרישום סימן מסחרי למסור במשרד בכתב הודעת התנגדות לרישום.
 
 36. הודעה על התנגדות [תיקון: תשכ"ה]
ההודעה הנ"ל צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים כמובא בתוספת השניה לתקנות אלה, וצריכה היא לכלול בה את נימוקי ההתנגדות אשר עליהם מתבססת ההתנגדות לרישום. אם מתנגדים לרישום מחמת שהסימן דומה לסימנים הרשומים כבר בפנקס, עליו לפרש את מספריהם של אותם הסימנים ואת הגליונות של הרשומות שבהם נתפרסמו. למודעה זו צריך לצרף 2 העתקים שהרשם יעביר אותם למבקש.
 
 37. הורעה שכנגד [תיקון: תשכ"ה]
אם רוצה המבקש לחלוק על ההתנגדות, עליו להניח במשרד בתוך חודשיים מקבלת אותה ההעתקה הודעה שכנגד בכתב, בצורה המתאימה, בה יפרט את הנימוקים שעל יסודם הוא חולק על ההתנגדות, ובשעת הנחתה עליו למסור למתנגד שני העתקים ממנה. על המבקש לפרט גם את העובדות המוזכרות בהודעת ההתנגדות שהוא מודה בהן.
 
 38. ראיה לחזוק ההתנגדות [תיקון: תשכ"ה]
על המתנגד להניח במשרד תוך חדשיים מיום מסירת ההעתק מההודעה שכנגד, את כל אותה הראיה שיאבה להגיש, בצורת הצהרות בשבועה, לחיזוק התנגדותו, ועליו למסור למבקש העתקות מאותה ראיה.
 
 39. ראיה לחיזוק הבקשה [תיקון: תשכ"ה]
אם אין המתנגד מניח ראיה, רואין אותו כאילו ויתר על התנגדותו, חוץ אם הורה הרשם אחרת, ואילו אם הניח ראיתו, חייב המבקש, תוך חודשיים מיום הנחת העתקות ההצהרות, להניח במשרד, בצורת הצהרות בשבועה, את כל אותה הראיה שיאבה להגיש לחיזוק בקשתו, ועליו למסור למתנגד העתקות מאותה ראיה.
 
 40. ראיה בתשובה ע"י המתנגד [תיקון: תשי"ב(2), תשכ"ה]
בתשובה לכך רשאי המתנגד, תוך חודשיים מיום מסירת העתקות מהצהרות המבקש, להניח במשרד ראיה עפ"י הצהרה בשבועה ועליו למסור למבקש העתקות הימנה. ראיה זו תצטמצם אך ורק בענינים שהם ממין התשובה.
 
 40א. תקופות לגבי תושב חוץ [תיקון: תשי"ב(2), תשכ"ה]
בוטל.
 
 41. ראיה נוספת
שום צד לא יניח ראיה נוספת אולם בכל משפט בפני הרשם, רשאי הרשם בכל זמן שהוא, אם ימצא זאת לנכון, ליתן למבקש או למתנגד רשות להגיש כל ראיה בתנאים אשר יישרו בעיניו בין בענין ההוצאות ובין בענין אחר.
 
 42. מוצגים
כשיש מוצגים הנספחים להצהרות שהוגשו בהתנגדות, צריך לשלוח לצד האחר העתקות או הדפסות ממוצגים אלה, וכשאי אפשר להמציא בקלות את ההעתקות או ההדפסות הללו, יש להעמיד לראוה את המוצגים המקוריים שנשלחו למשרד. בשעת הבירור צריך להראות את המוצגים המקוריים, חוץ אם יורה הרשם אחרת.
 
 43. תרגום התעודות לשפות זרות
כשמזכירים בהודעה או בהצהרה המוגשת בקשר להתנגדות איזה מסמך שאינו כתוב עברית או ערבית, צריך להמציא תרגום מאושר של אותו מסמך בשני העתקים..
 
 44. בירור
לאחר גמר הראיה, על הרשם לקבוע זמן לשם בירור התביעה ועליו ליתן לצדדים, לפחות עשרה ימים מראש, הודעה על הזמן שנקבע כנ"ל, על שני הצדדים להודיע לרשם אם ברצונם להשמיע את טענותיהם בפניו. רשאי הרשם לסרב לשמוע את טענותיו של אותו צד שלא הודיע לו על כך לפני תאריך הבירור.
 
 45. החלמת הרשם
לאחר שמיעת הטענות של הצד או הצדדים הרוצים להשמיע את טענותיהם, יתן הרשם את החלטתו בתביעה ויודיע את החלטתו לצדדים, ואילו אם אין שום צד הרוצה להשמיע את טענותיו - יתן הרשם את החלטתו בלא שמיעת טענות
 
 46. הוצאות המשפט אם המבקש אינו חולק על התנגדות
אם אין המבקש חולק על התנגדות, הרי לכשיגש הרשם להחליט אם לפסוק הוצאות המשפט לזכות המתנגד, עליו לעיין בשאלה אם אפשר היה למנוע בעד המשפט אילו מסר המתנגד למבקש הידעה מספקת לפני הגשת ההתנקות.
 
אי-השלמת הרישום
 
 47. אי מתן תשובה [תיקון: תשכ"ה, תשס"ט]
לא השיב אדם לדרישת הרשם, שאינה דרישה או הודעה שתקנות 24, 25 ו-27 דנות בהן, תוך המועד שנקבע באותה דרישה, ובהעדר קביעה כזו תוך חודש ימים מתאריכה, ימסור הרשם למבקש הודעה על ביטול הבקשה לפי סעיף 22 לפקודה.
 
הרישום בפנקס
 
 48. רישום בפנקס
(1)   כעבור שלושה חדשים מיום תאריך הפרסום של כל בקשה בעתון הרשמי, ירשום הרשם בהקדם האפשרי את הסימן המסחרי בפנקס, בהתחשב עם כל התנגדות והחלטה על ההתנגדות ולאחר תשלום האגרה הקבועה.
(2)   בפנקס יזכיר את תאריך הרישום, את הסחורות שבנוגע להן נרשם הסימן המסחרי וכן את כל הפרטים הנזכרים בסעיף 3 של הפקודה בצירוף פרטים על מלאכתו, עסקו, מקצועה משלח ידו של בעל הסימן המסחרי, וכל אותם הפרטים שהרשם יראה צורך בהם.
 
 49. הפרוצדורה כשמת המבקש לפני שנרשם הסימן
אם מת מבקש סימן מסחרי לאחר תאריך בקשתו ולפני שנרשם בפנקס הסימן המסחרי המבוקש, יכול הרשם כעבור מועד הפרסום הקבוע ואם נתברר לו כי מת המבקש, לרשום בפנקס במקום שמו של המבקש המת את שמו, כתובתו ותאורו של האיש שהעסק שייך לו, לאחר שהוכחה בעלותו על העסק כדי הנחת דעתו של הרשם.
 
 50. מתן תעודת רישום
לאחר שנרשם סימן מסחרי יתן הרשם למבקש תעודה בטופס הקבוע.
 
חידוש הרישום
 
 51. חידוש הרישום [תיקון: תשמ"ו, תשמ"ח(2)]
(1)   בכל זמן ולא יאוחר משלושה חדשים לפני תום מועד הרישום האחרון של סימן מסחרי, רשאי בעל הסימן או אדם הפועל מטעמו, להגיש בטופס הקבוע בקשה לחידוש רישומו של הסימן.
(2)   אגרות
יש לצרף לבקשה העתק הקבלה על תשלום אגרת החידוש הקבועה.
(3)   חתימת הבקשה
על המבקש לחתום את שמו על הבקשה ולרשום בה את כתובתו, ואם הוגשה הבקשה ע"י אדם שאינו הבעל הרשום, רשאי יהא הרשם לדרוש מאותו אדם להגיש לו במשך חודש ימים הרשאה לשלם את האגרה, כשהיא חתומה ע"י הבעל הרשום, ואם לא שלח הרשאה זו, רשאי הרשם להחזיר את האגרה ולנהוג בה כאילו לא נתקבלה.
(4)   הודעה על קבלת אגרת החידוש
אם אין הוא דורש הרשאה כנ"ל, יודיע הרשם עם קבלת אותה אגרה, לבעל הרשום לפי כתובתו הרשומה, כי האגרה נתקבלה וכי הרישום יחודש במועדו.
 
 52. הודעה לפני מחיקתו של סימן מסחרי מהפנקס [תיקון: תשכ"ה, תשמ"ו, תשמ"ח(2)]
(1)   אם לא הוגשה בקשה לחידוש, ישלח הרשם הודעה בטופס הקבוע לבעל הסימן המסחרי לפי כתובתו הרשומה. הודעה זו תשלח לא פחות מחודש אחד ולא יותר משני חדשים לפני גמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי.
(2)   מודעה על אי תשלום
אם בגמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי לא שולמה אגרת החידוש, יפרסם הרשם את הדבר מיד ברשומות ואם בתוך ששה חדשים מיום פרסום המודעה נתקבלה בקשה לחידוש בצירוף קבלה על תשלום אגרת החידוש ואגרת הפיגור הקבועה, רשאי הרשם לחדש את הרישום בלי למחוק את הסימן מן הפנקס.
 
 53. מחיקת סימן מסחרי מן הפנקס [תיקון: תשכ"ה, תשמ"ו]
(1)   עברו ששה חדשים מיום פרסום המודעה, ולא שולמו האגרות הקבועות, רשאי הרשם למחוק את הסימן מן הפנקס החל מיום גמר מועד הרישום האחרון, ואולם אם שולמו לאחר מכן אגרת החידוש ואגרת ההחזרה לתוקף, רשאי הוא לחזור ולרשום את הסימן בפנקס אם נוכח כי מן היושר לעשות כן בתנאים שימצא לנכון להטיל.
(2)   ציון הערה על מחיקת סימן מסחרי מהפנקס
אם נמחק סימן מסחרי מן הפנקס, על הרשם לדאוג לכך שתוכנס הערה בפנקס על המחיקה וסיבתה.
 
 54. מודעה על החידוש ופרסומו
מודעה על חידושו של הרישום תשלח לבעל הרשום והחידוש יפורסם בעתון הרשמי.
 
העברות
 
 55. בקשה לרישום העברה וכו' [תיקון: תשכ"ה]
מקום שנעשה אדם זכאי לסימן מסחרי רשום, מכוח העברה או מכוח פעולה חוקית אחרת, עליו להגיש לרשם בקשה בטופס הקבוע לרשום את זכותו.
 
 56. פרטים שיש לפרטם בבקשה
בקשה זו תכיל את שמו, כתבתו ותאורו של האדם התובע כי הוא זכאי בסימן, בצירוף פרטים מלאים על המסמך אשר מכוחו הוא תובע, לכשיש מסמך כזה, ויש להמציא את המסמך לרשם לעיון.
 
 57. העתקות ממסמכים
רשאי הרשם לדרוש בכל מקרה העתק מאושר של כל מסמך המוגש לו לעיון להוכחת זכות לסימן.
 
 58. תביעה שתצורף לבקשה [תיקון: תשכ"ה]
(1)   כשאין המבקש תובע זכות על יסוד איזה מסמך או כתב שיש בו מצד עצמו כדי מתן הוכחה על זכותו, הרי חוץ אם יורה הרשם אחרת, עליו להגיש בין עם בקשתו ובין לאחר שהגיש את בקשתו, הודעה מיוחדת על זכותו, ובהודעה זו עליו למסור פרטים מלאים על העובדות שעליהן מבוססת תביעתו לבעלות על הסימן המסחרי.
(2)   אם ידרוש זאת הרשם, תצורף להודעה זו הצהרה בשבועה בטופס הקבוע.
 
 59. הוכחה על הזכות [תיקון: תשכ"ה]
בכל מקרה רשאי הרשם לדרוש מכל אדם הרוצה להרשם כבעל סימן מסחרי למסור לו הוכחה או הוכחה נוספת על זכות הבעלות, כפי שידרוש הרשם להנחת דעתו.
 
 60. רישום בפנקס
משהוברר לו לרשם דבר זכותו של המבקש, יצוה לרשום אותו כבעל הסימן המסחרי, וירשום בפנקס את הפרטים שיראה צורך בהם ביחס למסמך אשר מכוחו נרכשה הזכות, לכשיש מסמך כזה.
 
בקשות עפ"י סעיף 2)19) מהפקודה
 
 61. בקשות עפ"י סעיף 19(2) מהפקודה
(1)   כל הבקשות לרשם עפ"י סעיף 2)19) מהפקודה תהיינה ערוכות בטופס הקבוע וצריך לצרף אליהן את העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה.
(2)   לבקשה כזאת יש לצרף הודעה המגוללת בפרוטרוט את העובדות ביחס לסימנים שהרשם מתבקש להרשות את חלוקתם.
 
 62. הרשם יחקור ויחליט
(1)   עם קבלת בקשה והודעה כאלה יחקור הרשם בעובדות וידרוש כל ראיה, שיראה צורך בה ביחס לאותה בקשה.
(2)   לפני שיחליט בדבר יתן הרשם לצדדים או לבאי-כוחם, אם יש צורך בכך, את האפשרות להשמיע את דברם.
(3)   החלטתו של הרשם תנתן בכתב.
 
 63. הערה בפנקס
לאחר חלוקת סימנים עפ"י סעיף 2)19) מהפקודה ירשום הרשם בפנקס הערה ליד כל אחד מסימני המסחר הרשומים בדבר חלוקה זו, ובהערה זו יזכיר את תאריך ההחלטה שעל פיה מוצאת אותה חלוקה לפועל.
 
 63א. בקשה לרישום הרשאה [תיקון: תשכ"ה]
(א)   בקשה לרישום הרשאה לפי סעיף 19א לפקודה תוגש בטופס הקבוע בתוספת השניה, ותוגש על ידי בעל הסימן והמבקש להירשם כבעל הרשום, בצירוף המסמכים הדרושים כדי ללמד על הענינים המנויים בסעיף 9(ב)(1) ובצירוף האגרה הקבועה בתוספת הראשונה.
(ב)   בקשה נפרדת תוגש לגבי כל סימן שלגביו מבקשים לתת את ההרשאה ובנפרד לגבי כל סוג שבו הוא רשום.
 
 63ב. בחינת בקשה לרישום הרשאה [תיקון: תשכ"ה]
(א)   הרשם יבחון את הבקשה שתקנה 63א דנה בה ואת המסמכים המצורפים לה ויודיע למבקש אם, לדעתו, ראויה ההרשאה לרישום.
(ב)   לצורך הבחינה שתקנת משנה (א) דנה בה רשאי הרשם לדרוש כל חומר הדרוש לו, לדעתו, לבחינה, והצדדים ימציאו לרשם את החומר תוך שלושה חדשים מתאריך הדרישה.
 
 63ג. זכות להשמיע טענות [תיקון: תשכ"ה]
היתה לדעת הרשם ההרשאה בלתי ראויה לרישום יתן הרשם לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם בפניו
 
 63ד. פרסום קבלת הבקשה [תיקון: תשכ"ה, תשס"ז]
קיבל הרשם את ההרשאה לרישום יפרסם הרשם את דבר הקבלה ברשומות.
 63ה. פרטים שיירשמו [תיקון: תשכ"ה]
ברישום מתן הרשאה בפנקס יירשמו תאריך הרישום ותאריך מתן ההרשאה, מען בעל הרשות והסחורות שלגביהן ניתנה ההרשאה.
 63ו. בקשה לשינוי רישום [תיקון: תשכ"ה]
בקשה לשינוי ברישום הרשאה או לביטולה, תוגש בטופס שבתוספת השניה ויצורפו לה הנימוקים לבקשה, בשני עותקים, בצירוף שני עותקים נוספים עבור בעל הסימן או בעל ההרשאה, לפי הענין. הבקשה שהוגשה על ידי צד שלישי תוגש בצירוף ארבעה עותקים עבור בעל הסימן או בעל ההרשאה; הוגשה הבקשה עבור בעל הסימן ובעל ההרשאה כאחד או על ידי אחד מהם, בצירוף כתב הסכמה חתום ביד השני, מותר שלא לצרף לבקשה עותקים נוספים.
 63ז. סדרי דין בבקשה לשינוי או למחיקה [תיקון: תשכ"ה]
על הדיון בבקשה לשינוי או לביטול רישום יחולו הוראות תקנות אלה בדבר סדרי הדין בהתנגדות, בשינויים המחוייבים.
 
שנוי הכתובת
 
 64. שנוי השם או הכתובת בפנקס [תיקון: 1940, תשכ"ה]
כל בעל רשום או בעל הרשאה של סימן מסחרי המשנה את שמו, כתובתו או כתובתו למסירת הודעות, חייב לפנות מיד לרשם בבקשה בטופס הקבוע לרשום בפנקס את שמו החדש, את כתובתו החדשה או את כתובתו החדשה למסירת הודעות, ולאחר תשלום האגרה הקבוע ישנה הרשם את הרישום בפנקס בהתאם לכך.
 
בקשות עפ"י סעיף 27 מהפקודה
 
 65. בקשות עפ"י סעיף 27 מהפקודה
בקשות לרשם עפ"י סעיף 27 מהפקודה, תוכלנה להיות מוגשות ע"י הבעל הרשום, או אם הוא פושט- רגל- ע"י הנאמן שלו, או אם הבעל הרשום הוא חברה בפירוק- ע"י המפרק, ובמקרים אחרים- ע"י אותו אדם שיחליט עליו הרשם כאדם הרשאי לפעול בשם הבעל הרשום.
 
 66. ראיה
מקום שהוגשה בקשה כזאת רשאי הרשם לדרוש אותה ראיה שיראה צורך בה, אם בהצהרה בשבועה או בצורה אחרת, ביחס למסבות שבהן הוגשה הבקשה.
 
 67. פרסום הבקשה
מקום שהוגשה בקשה לרישום ויתור או תזכורת ביחס לסימן מסחרי, הרי לפני שיתן את החלטתו בענין הבקשה, יפרסם הרשם את הבקשה בעתון הרשמי למשך חודש אחד כדי לאפשר לכל אדם הרוצה לעשות כן, להגיש בכתב את הנימוקים אשר על יסודם הוא דורש שלא להתיר למבקש לרשום וותור זה או תזכורת זו.
 
בקשות עפ"י סעיף 24 מהפקודה
 
 68. שנוי סימן מסחרי [תיקון: תשכ"ה]
בקשה לשינוי סימן מסחרי תוגש בטופס הקבוע בצירוף העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה וששה העתקים מן הסימן כפי שיופיע לאחר השנוי.
 
 69. פרסום השנוי
משניתנה הרשות, ידאג הרשם לכך שהמבקש יגיש לו גלופה המראה את הסימן המסחרי בצורתו לאחר השנוי לצורך פרסום בעתון הרשמי, ומיד עם קבלו את הגלופה יפרסם בעתון הרשמי את הסימן, כפי ששונה.
 
בקשות עפ"י סעיפים 22 ו-25 מהפקודה
 
 70. בקשות לתקן או להוציא סימן מסחרי מהפנקס [תיקון: תשכ"ה]
(1)   בקשה לתקון הפנקס או למחיקת סימן מסחרי מהפנקס, אם מגישים אותה לרשם, צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים, כמובא בתוספת השניה לתקנות אלה.
(2)   לבקשה זו יש לצרף 2 העתקים וכן הודעה בשלושה העתקים המגוללת בפרוטרוט את מהות טובת ההנאה אשר למבקש, את העובדות שעליהן הוא מבסס את תביעתו ואת התקנה שהוא מבקש.
(3)   העתקות מהבקשה וההודעה תשלחנה מיד ע"י הרשם לבעל הרשום.
 
 71. פרוצדורה נוספת
עם הגשת בקשה כזאת ומשלוח העתקה הימנה לבעל הרשום, תחולנה הוראות, תקנות 37 עד 46, בשנויים המתאימים, על התביעה והפרוצדורה הנוספת בקשר עם התביעה תוסדר בהתאם להוראות אלה בשנויים המתאימים כאילו חזרו ונשנו בזה. בכל מקרה של ספק, רשאי כל צד לבקש הוראות מאת הרשם.
 
 71א. מחיקה בהעדר תגובה [תיקון: תשכ"ה]
(א)   לא מסר בעל סימן הודעה בתשובה על בקשה לפי תקנה 70 תוך שלושה חדשים מיום קבלת הבקשה במשרדו של הרשם,יודיע הרשם על כך למבקש והמבקש יגיש ראיותיו לענין זה תוך חדשיים מיום ההודעה.
(ב)   מסר המבקש ראיותיו יועיד לו הרשם מועד להשמיע טענותיו, ולא ימחוק הרשם את הסימן אלא אם שוכנע שמן הדין לעשות כן.
 
 72. התערבות צד שלישי
כל אדם, פרט לבעל הרשום, הטוען שיש לו טובת הנאה בסימן מסחרי רשום שהוגשה לגבו בקשה עפ"י תקנה 67, רשאי לפנות אל הרשם בבקשה בטופס הקבוע להרשות לו להתערב בענין, והרשם רשאי למאן או ליתן רשות זו, לאחר שמיעת הצדדים הנוגעים בדבר, לפי אותם התנאים שיראה צורך בהם. לפני שידון בבקשה יד בכל דרך שהיא, רשאי הרשם לדרוש מאת המבקש לתת התחייבות לשלם אותן הוצאות שהרשם יאבה לפסוק לזכות אחד הצדדים במסבות הקיימות.
 
סמכות של הכרעת דעת
 
 73. שמיעת טענות
בטרם השתמש הרשם בסמכות ההכרעה המסורה לו בפקודה או בתקנות אלה לרעת כל אדם, חייב הוא, אם נדרש בכך, לשמוע את טענותיו של האיש שנפגע ע"י השמוש באותה סמכות.
 
 73א. רציפות הדיון [תיקון: תשס"ד]
(א)   נמנע מהרשם או מפוסק בקניין רוחני, מכל סיבה שהיא, לסיים את הדיון בענין שלפניו, רשאי הרשם המכהן או מי שהענין הועבר אליו על פי תקנת משנה (ב), לאחר שייתן הזדמנות לצדדים להשמיע את טענותיהם בענין זה בדרך שיורה, לנהוג בעדות שנרשמה לפי תקנות אלה כאילו הוא עצמו שמע או רשם אותה, ורשאי הוא להמשיך בדיון מן השלב שבו הפסיק קודמו.
(ב)   הרשם המכהן יחליט אם ענין שלא הסתיים בו הדיון כאמור בתקנת משנה (א), יידון על ידי הרשם או על ידי פוסק בקניין רוחני.
 
 74. בקשה לשמיעת טענות
כל בקשה לשמיעת טענות צריך להגישה בתוך חודש ימים מן היום שבו נתעורר הענין שבגינו נדרש הרשם להשתמש בסמכות ההכרעה שלו.
 
 75. הפרוצדורה בבקשה להשמעת טענות
(1)   כשנתקבלה בקשה כזאת על הרשם ליתן למבקש הודעה עשרה ימים מראש ובה יקבע זמן שבו יוכל המבקש או סוכנו להשמיע טענות.
(2)   בתוך חמשה ימים מהתאריך שבו היתה אותה הודעה נמסרת במהלך הדואר הרגיל, חייב המבקש להודיע לרשם אם יש ברצונו להשמיע את טענותיו על הענין או לא.
 
 76. צריך להודיע את החלטת הרשם
חובה למסור לאדם הנוגע בדבר את החלטת הרשם שנתקבלה אגב השימוש בסמכות הכרעה שלו.
 
פרסום שנויים בפנקס
 
 77. פרסום שנויים והוספות בפנקס [תיקון: תשכ"ו, תשס"ז]
כל שנוי והוספה בפרטים שהוכנסו בפנקס בנידון סימן מסחרי, יפורסמו ע"י הרשם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשם.
 
חיפוש
 
 78. בקשה לחיפוש [תיקון: תשכ"ה, תשנ"ה(2), תשס"ז]
(א)   אם נתבקש הרשם בכתב, בטופס הקבוע לכך, לעשות כן, ולאחר תשלום האגרה הקבועה, רשאי הוא לצוות לערוך חיפוש -
(1)   בכל סוג, לגבי סימני מסחר הרשומים או שנתבקש רישומם, הדומים לסימן ששלח מבקש החיפוש;
(2)   אחר כל סימני המסחר הרשומים של בעל סימן מסויים או שבעל הסימן ביקש את רישומם;
(3)   של כל נתון אחר הפתוח לעיון הציבור במאגר הנתונים של הרשם.
(ב)   אדם המעוניין בכך רשאי לערוך חיפוש כאמור בתקנת משנה (א) במאגרי הנתונים באתר האינטרנט של רשם סימני המסחר; חיפוש כאמור מסוג הקבוע בתקנת משנה (א)(2) או (3) מותנה בתשלום האגרה הקבועה בפרט 8(ב) בתוספת הראשונה
 
שעות העיון
 
 79. שעות העיון [תיקון: תשכ"ה, תשמ"ו]
(1)   המשרד יהא פתוח לצבור בימי ראשון עד חמישי בשבוע, שאינם ימי פגרה או ערבי חג, בין השעות 8:30 ובין 12:30, פרט לימים המוכרים רשמית כימי פגרא צבוריים ולאותם הימים שירשמום מזמן לזמן בלוח שיתלוהו במקום בולט במשרד.
(2)   כל הרוצה לעיין בפנקס, הרשות בידו לעשות כן בכל זמן שבו פתוח המשרד.
 
הסמכות לותר על ראיות
 
 80. ויתור על ראיות
אם נדרש כל אדם עפ"י תקנות אלו לעשות כל פעולה או דבר, או לחתום על מסמך, או להצהיר כל הצהרה בשמו הוא או בשם כל גוף מאוגד, או אם יש למסור כל מסמך או ראיה לרשם או להשאירם אצלו, או במשרדו, והוכח כדי הנחת דעתו של הרשם כי מתוך כל סבה מספקת אין אותו אדם יכול לעשות אותה פעולה או אותו דבר, או לחתום אותו מסמך, או להצהיר אותה הצהרה, או שאותו מסמך או ראיה אי אפשר להגישם או להשאירם כנ"ל, מותר לו לרשם, לאחר שנמסרה אותה הראיה האחרת, ובהתחשב עם התנאים שיראה צורך להטילם, לותר על הפעולה, הדבר, המסמך, ההצהרה או הראיה.
 
תקונים
 
 81. תיקון מסמכים
אפשר לתקן כל מסמך או שרטוט או כל ציור אחר של סימן מסחרי, וכל פגם בפרוצדורה שלדעתו של הרשם אפשר לתקנו בלא להזיק לאינטרסים של כל אדם אפשר לתקנו אם הרשם מוצא לנכון ובאותם תנאים ובאותו האופן שימצא למתאים.
 
 82. הארכת המועד [תיקון: תשס"ז]
רשאי הרשם, אם הוא מוצא לנכון, להאריך לפי בקשה את המועד הקבוע בתקנות אלו לעשות כל פעולה או להגיש כל משפט על פיהן, לאחר מסירת אותה הודעה לשאר הצדדים ולאחר שינקטו באותן הפעולות בקשר להודעה זו, ולפי אותם התנאים כפי שיורה הרשם.
 
 83. ימים שאינם באים במנין
כל אימת שהיום האחרון הקבוע עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלו לעשות כל דבר, יחול ביום שהמשרד אינו פתוח, מותר לעשות אותו דבר למחרת היום או הימים שאינם באים במנין, אם חלו ימים אחרים כאלה בזה אחר זה.
 
תעודות
 
 84. תעודה מאת הרשם
כשנדרש הרשם, שלא עפ"י סעיף קטן (2) מסעיף 15 מהפקודה, ליתן תעודה בנידון כל רישום, ענין או דבר שהוא רשאי לעשות עפ"י הפקודה או עפ"י כל תקנה מתקנות אלו, רשאי הוא ליתן את התעודה בקבלו בקשה בכתב, ולאחר תשלום האגרה הקבועה, אך בכל תעודת רישום שתנתן כך יש לציין אם מותר להשתמש בה במו"מ משפטי או לצורך קבלת רישום בחו"ל או לכל צורך אחר.
 
 85. תעודות שרוצים להשתמש בהן כדי לקבל רישום בחו"ל
כשדרושה תעודת רישום לשמוש לשם קבלת רישום בחו"ל, יצרף הרשם לתעודה הנ"ל העתק מן הסימן, ובתעודה יפרט את הפרטים אשר ימצא לנכון הנוגעים לרישום הסימן, ורשאי הוא להשמיט מתוכה כל זכר לויתורים המופיעים בפנקס.
 
הצהרות בשבועה
 
 86. טופס וכו' של הצהרות בשבועה
(1)   ההצהרות בשבועה הדרושות עפ"י תקנות אלו או שמשתמשים בהן בכל מו"מ משפטי עפ"י התקנות תסומנה בכותרות בענין או בענינים שהן מתיחסות עליהם ותהיינה ערוכות בגוף ראשון ותחולקנה לפסקאות מסומנות במספרים סידוריים, וכל פסקא תצטמצם במדת האפשר בנושא אחד.
(2)   כל הצהרה בשבועה תציין את תאורו ומקום מגוריו האמתי של האדם המצהיר, ותהא כתובה ביד, במכונה, בליטוגרף או מודפסת ותשא את שמו וכתובתו של האדם המניח אותה, ותציין בשם מי הונחה.
 
 87. מתן הצהרה [תיקון: תשי"ב(2)]
הצהרה בשבועה הדרושה על פי הפקודה או על פי התקנות או המשמשת בכל הליך משפטי על פיהן תהיה ערוכה וחתומה -
 
(א)   בישראל - בפני אדם המוסמך לקבל הצהרה בשבועה;
(ג)   בחוץ לארץ - בפני נציג מדינת ישראל המוסמך לקבל הצהרה בשבועה או בפני אדם שהוסמך לקבל הצהרה בשבועה בארץ הנידונה.
 
צוויי בית דין
 
 88. צו בית- דין
מקום שניתן צו ע"י בית דין בכל משפט עפ"י הפקודה, הרי האדם שלזכותו או, אם יש יותר מאדם אחד, אותו אדם שיורה הרשם, חייב להניח מיד במשרד העתק מאושר מאותו צו. לאחר מכן רשאי הרשם לשנות או לתקן את הפנקס, אם יש צורך בכך.
 
 89. פרסום צוויי בית- דין
הרשם יצוה לפרסם בעתון הרשמי כל צו בית דין עפ"י הפקודה, כשהוא רואה צורך בפרסום.
 
 90. ביטול
תקנות סימני המסחר והתקנה מיום 30 בספטמבר, 1935, שהותקנה עפ"י פקודת סימני המסחר ונתפרסמה בעתון הרשמי גליון 542 מיום 10 באוקטובר, 1935, מבוטלות בזה, אלא שביטול זה לא יפגע בכל דבר שנעשה עפ"י אותן תקנות, או לכל בקשה או כל ענין אחר התלויים ועומדים בתאריך התחלת תקפן של תקנות אלה.
 
תוספת ראשונה
(תקנה 3)
[תיקון: 1940, תשי"ב, תשי"ג, תשי"ט, תשכ"ג, תשכ"ה, תשכ"ו, תשל"ה, תשל"ז, תש"ם, תשמ"א, תשמ"א(2), תשמ"ג, תשמ"ג(2), תשמ"ד, תשמ"ד(2), תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח(2), תשמ"ט(2), תש"ן, תש"ן(2), תשנ"א, תשנ"א(2), תשנ"ב, תשנ"ב(3), תשנ"ג, תשנ"ג(2), תשנ"ד, תשנ"ד(2), תשנ"ה, תשנ"ה(2), תשנ"ה(3), תשנ"ו, תשנ"ו(2), תשנ"ז, תשנ"ז(2), תשנ"ז(3), תשנ"ח, תשנ"ח(2), תשנ"ט, תשנ"ט(2), תש"ס, תשס"א(2), תשס"ב, תשס"ב(3), תשס"ו, תשס"ו(2), תשס"ז, תשס"ח]
תוספת ראשונה
(תקנה 3)
 
      בשקלים חדשים
1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה – 
  (א) בסוג טובין אחד 1,403
2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 707
3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו41-(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 658
4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה - 
  (א) לסוג טובין אחד 2,499
5. אגרת פיגור לפי תקנה 2(52), לחודש או חלק מחודש 64
6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 1(53), לכל סוג טובין 970
7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 37, 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 274
8. בעד חיפוש - 
  (א) לפי תקנה 78(א) 559
  (ב) לפי תקנה 78(ב) 84
9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 42
10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 64
11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 24 או 25 422
12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 658
13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.20"
 
התוספת השניה
[תיקון: 1940, תשכ"ה, תשנ"ה(2), תשס"ט]
טפסים
פקודת סימני המסחר, 1938
-------------------------------
הערת מערכת תקדין:
לצפיה ב"טופס ר.ס.מ" לחץ על קובץ המקור בגרסת PDF
לעניין תחולתו של טופס ר.ס.מ 1 כנוסחו לעיל ר' תיקון תשס"ט, ס' 8]
 
----------------------------
 
טופס ר.ס.מ.2.
ציור נוסף של סימן מסחרי שיצורף לבקשת הרישום.
 
במרובע זה צריך להדביק ציור
אחד של הסימן המסחרי.
הוא צריך להתאים בדיוק ובכל הבחינות
לציור המודבק לטופס הבקשה.
כל ציור שמדתו גדולה יותר
מותר לקפלו אלא שבמקרה זה
צריך להעלותו על בד ולהדביקו
למרובע זה.
(לכל טופס בקשה צריך לצרף ארבעה מן הציורים הנוספים האלה של הסימן המסחרי).
 
פקודת סימני המסחר, 1938
טופס ר.ס.מ.3
הרשאה לסוכן
 
אני (או אנחנו) (א)....................................................................
.............................................................................................
מניתי (מנינו) (ב)......................................................................
............................................................................................
מלשמש כסוכני (או כסוכננו) (ג).................................................
............................................................................................
ומבקש(ים) שכל ההודעות, הדרישות וחליפת המכתבים בקשר לסימן המסחרי תשלחנה לאותו סוכן לפי הכתובת דלעיל.
הנני מבטל את כל ההרשאות, אם ישנן כאלה, שנתתי לפני כן.
 
(ד) ...................................
הכתובת.............................
 
היום............ ב .............19.
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
  -----------------
  (א) ציין כאן את שמו המלא של האדם הממנה את הסוכן.
  (ב) ציין כאן את שמו וכתובתו של הסוכן.
  (ג) פרט כאן את המטרה המסויימת שלשמה נתמנה הסוכן.
  (ד) צריך להחתם ע"י האדם הממנה את הסוכן.
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ.4.
בקשה מיוחדת לרישום סימן מסחרי עפ"י סעיף 10.
 
במרובע זה צריך להדביק ציור
אחד וארבעה ציורים אחרים
ישלחו בגליונות מיוחדים
של ניר "פולסקופ". ציורים גדולים
יותר מותר לקפלם אלא שצריך
להעלותם על בד ולהדביקם
למרובע זה.
עפ"י סעיף 10 הריני מגיש בזה בקשה לרישום הסימן המסחרי המצורף בזה בסוג .............
לגבי (א)..................................................................
..............................................................................
..............................................................................
בשם (ב)...................................................................
..............................................................................
..............................................................................
המבקש מאת הרשם להרשות את רישומו של הסימן.
החתימה......................
היום...............19.............
 
הכתובת שלי (שלנו) למסירת מסמכים בישראל היא .......................................
.............................................................................................................
 
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
  -----------------
  (א) כאן פרט את הסחורות. רק סחורות הכלולות באותו סוג תפורטנה בזה.
      טופס בקשה מיוחד דרוש לכל סוג מיוחד.
  (ב) רשום כאן את השם המלא, הכתובת והנתינות של המבקש (או של המבקשים).

פקודת סימני המסחר, 1938.
תעודת רישום
ירושלים
.........................19
 
אל...........................................................................
מ.............................................................................
הריני מעיד בזה בהתאם לסעיף 2)15) של פקודת סימני המסחר, 1938, כי הסימן המסחרי
שבבקשתך מס'................. נתפרסם כדין ברשומות גליון.....מיום....ונרשם בשמך בסוג....
הרישום ישאר בתוקפו למשך תקופה של שבע שנים החל מ......................ואפשר יהא לחדשו
בהתאם להוראות הפקודה.
ציור מהסימן המסחרי הנ"ל מצורף כאן.
ניתן בחתימת ידי היום הזה......לח'..........19.
 
רשם סימני המסחר.
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ.6
בקשה משותפת מאת הבעלים הרשומים ומקבל ההעברה לרשום את מקבל ההעברה כבעל הסימן המסחרי.
 
אנו (א) ..................................................................
מ - (ב) ...................................................................
ו - (ג) ....................................................................
מ - (ד) .................................................................. .
מבקשים בזה עפ"י תקנה 55, ששמו של (ה) ....................המנהל עסק בתור (ו)
..........................................................................................................
ב - (ז) .................................................................................................
ירשם בפנקס סימני המסחר כבעל סימן מסחרי מס'.....בסוג.......החל מ............ (ח) ...........
בתוקף (ט) ............................................................................................................
(י) ........................
(יא) ........................
 
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
  -----------------
  (א) שמו של הבעל הרשום.
  (ב) כתובתו של הבעל הרשום.
  (ג) שמו של מקבל ההעברה.
  (ד) כתובתו של מקבל ההעברה.
  (ה) שמו של מקבל ההעברה.
  (ו) מלאכתו או עסקו של מקבל ההעברה.
  (ז) כתובתו של מקבל ההעברה.
  (ח) התאריך המדוייק שבו הועבר העסק.
  (ט) פרטים מלאים על שטר ההעברה, אם ישנו, או על התביעה.
  (י) חתימתו של הבעל הרשום.
  (יא) חתימתו של הבעל הרשום.
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ.7
[תיקון: 1940]
הצהרה מאת מקבל ההעברה לביסוס טופס מס'.6.
(יש למסרה רק אם נדרשה ע"י הרשם)
 
אני או אנו (א) ..........................................................................................
נשבע בזה ואומר כי סימן מסחרי מס' .................. בסוג ................
הועבר אליי ע"י (ג) .................................................................
מ(ד) ...................................
ביחד עם המוניטין של העסק המעוניין בסחורות אשר בגינן נרשם הסימן המסחרי וכי הסכמתי לאותה העברה.
(ו) .......................
נשבע ב.......... היום הזה.......19
(ו) ................................
בפני (ז) ................................
(ח) ................................
 
  -----------------
  (א) השם של מקבל ההעברה.
  (ב) הכתובת של מקבל ההעברה.
  (ג) שמו של המעביר.
  (ד) כתבתו של המעביר.
  (ו) חתימתו של מקבל ההעברה.
  (ז) חתימת הרשות.
  (ח) תואר הרשות.
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ.8
הודעת התנגדות לבקשת רישום.
(להגישה בשתי העתקות).
בענין בקשה מס' ................. מאת...................................................................
...................................................................................................................
אני (או אנו) (א) מוסר(ים) בזה מודעה על רצוני(נו) להתנגד לרישום הסימן המסחרי שפורסם
במספר הנ"ל בסוג ........ ברשומות מיום ........לחודש..........שנת ......19
גליון......עמוד.............................................................
נימוקי ההתנגדות הם כדלקמן:
 
(החתימה) ...................
יום............לחודש...........19.
הכתובת שלי (שלנו) למסירת הודעות בישראל היא ...........................
 
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
  ---------------
  (א) רשום כאן את השם המלא והכתובת.
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ.9
הודעה שכנגד
(להגישה בשתי העתקות).
בענין התנגדות מס'......... לבקשה מס'................
אני (או אנו) ........................ המבקש(ים) של הסימן המסחרי הנ"ל, מוסר(ים) בזה הודעה כי
הנימוקים דלקמן הם הנימוקים שעליהם אני(אנו) מבסס(ים) את בקשתי(נו):-אני (או אנו)
מודה(ים) בטענות דלקמן שבהודעת ההתנגדות: -...........................................................
............................. .............................................................................................
 
יום..............לחודש.........19.
 
...................... (החתימה)
 
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
חידוש רישום לפני מסירת הודעה.
טופס ר.ס.מ.10
אני (או אנו) מבקש (מבקשים) בזה לחדש את הרישום של סימן מסחרי מס'.......בסוג .......
האגרה הקבועה של 15 לירות מצורפת בזה. יום.........לחודש.......19.
 
(החתימה) ..................
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
טופס ר.ס.מ.11
[תיקון: תשכ"ה]
 
מדינת ישראל
רשם סימני המסחר,
ת.ד 767 ירושלים
 
מספרך .........................
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
הודעה על גמר תקפו של רישום
לפי תקנה52(1)
 
הנני להודיע לך, כי תקפו הנוכחי של סימן המסחר מס' .................. יפקע ביום ..................
אם בדעתך להאריך תקופת תקפו של הרישום עליך להמציא עד התאריך הנ"ל את אגרת החידוש
בסך - 30 ל"י בצירוף טופס ס.מ. 10.
לא שולמה האגרה האמורה עד לתאריך האמור יימחק הסימן מהפנקס, זולת אם תשולם, תוך
ששה חדשים מאותו יום, האגרה בצירוף אגרה נוספת בסך - 15 ל"י.
 
ב/ רשם סימני המסחר
 
לכבוד ........................................................
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
חידוש רישום סימן מסחרי לאחר ההודעה.
טופס ר.ס.מ.12
 
בהתאם להודעה שנתקבלה ממך, אני (או אנו) מעביר (מעבירים) בזה את האגרה של 15 לירות
לשם חידוש הרישום של הסימן המסחרי מס' ............ בסוג ....................... לחודש
............19.
 
יום ....................
(החתימה) .....................
 
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
---------------------
נ.ב. יש לרשום על גבי טופס זה את שמו וכתובתו של האיש המניח את הטופס.
 

פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ. 13.
 
בקשה לחידוש סימן מסחרי בתוך חודש ימים לאחר פרסום אי התשלום של אגרת החידוש או להחזרת סימן מסחרי לפנקס, לכשיימחק הסימן מן הפנקס מחמת אי-תשלום אגרת חידוש.
בהתאם להודעה שניתנה על ידך, אני (או אנו) מבקש (מבקשים) בזה לחדש (להחזיר) את הרישום של סימן מסחרי מס' ............. בסוג ....................... ושולח בזה את האגרה של 15 לירות ואגרה נוספת של 5 לירות.
יום.............. לחודש ..............19.
 
(החתימה) .......................
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
  ----------------------------
  * מחק מה שאינו דרוש לך.
  נ.ב. יש לרשום על גבי טופס זה את שמו וכתובתו של האיש המוסר את הטופס.
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ. 14.
תעודת תשלום של מס חידוש.
סימן מסחרי מס' ............. של ..............
הנני מעיד בזה כי ביום ......... לחודש .............19, יסלק.............. את התשלום הקבוע של 15
לירות ואת האגרה הנוספת של 5 לירות, וכי בתוקף תשלום זה נשארות בתקפן זכויותיו של
הבעל לתקופה נוספת של ארבע עשרה שנה.
 
הרשם.
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ.15.
בקשה לרישום ויתור או תזכורת בנוגע לסימן מסחרי.
 
אני (או אנו) ........................... מ ...................... מבקש (מבקשים)
אותך לרשום בפנקס בקשר עם סימן מסחרי מס' ........ בסוג ........ את ה...........
דלקמן, דהיינו ................................................................
 
(החתימה) ........................
יום....................... לחודש ...................19.
 
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ. 16.
בקשה עפ"י סעיף 24 לפקודה להוסיף לסימן מסחרי או לשנות סימן מסחרי.
בענין הסימן המסחרי מס' ............ בסוג .................
מבקשים בזה רשות לשנות את הסימן המסחרי המסומן כדלעיל בפרטים דלקמן, דהיינו:
(רשום את הפרטים במלואם).
הריני מגיש בזה ארבע העתקות של הסימן כדי שיופיע לאחר שנויו כאמור.
 
(חתימת הבעל הרשום או סוכנו):
..............................
 
יום............. לחודש .............19.
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ.17.
בקשה לתקון הפנקס או למחיקת סימן מסחרי מהפנקס.
(לבקשה יש לצרף העתק מהבקשה ושתי העתקות מפרשת התביעה).
בענין הסימן המסחרי מס' ......................
אני (או אנו) (א) ......................... מבקש (מבקשים) בזה בי הרישום בפנקס בנידון הסימן
המסחרי הנ"ל יתוקן או יימחק.
נמוקי בקשתי (בקשתנו) הם כדלקמן: ....................................................................
......................................................................................................................
כתובתי(נו) למסירת הודעות בישראל היא:
......................................................................................................................
 
(חתום) ...................
(תאריך) ...................
 
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים.
 
-------------------
  (א) רשום כאן את השם המלא והכתובת.
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ.18.
בקשת רשות להתערב במהלך המשפט לתקון הפנקס או למחיקת סימן מסחרי מהפנקס.
 
בענין סימן מסחרי מס' ................
אני (או אנו) (א) ...................... מבקש (מבקשים) בזה רשות להתערב במהלך המשפט לתקון
הרישום בפנקס או למחיקת הרישום מהפנקס בנידון הסימן המסחרי הנ"ל.
טובת ההנאה אשר לי (לנו) בסימן המסחרי היא ..................................
 
(החתימה) ...........................
יום............... לחודש ...............19.
כתובתי (כתובתנו) למסירת הודעות בישראל היא
 
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
-------------------
  (א) רשום כאן את השם המלא והכתובת.
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס 19
[תיקון: תשכ"ה, תשנ"ה(2)]
(תקנה 78)
בקשה לחיפוש לפי פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972
 
אל: רשם סימני המסחר
לשכת הפטנטים
ת.ד.354
ירושלים 91002
תאריך: ................
מספרך: ................
 
1.         הנך מתבקש בזה לחפש בסוג ........................................................... את הסימן:
לגבי סחורות/ שירותים כדלקמן: ............................................................................
כדי לברר אם נרשמו או הוגשו בקשות לרישום סימני מסחר הדומים לסימן המסחר האמור.
2.    הנך מתבקש בזה לחפש אם רשומים או הוגשו בקשות לרישום סימנים בשם/ שמות
של: ......................................................................................
3.    הנך מתבקש בזה לחפש: ..........................................................................
 
שם המבקש ומענו: ...................................... (ראה גב הטופס)
 
הערה: יש להגיש את הבקשה לחיפוש בשני עותקים
 
גב הטופס
(לשימוש הרשם/ הלשכה)
 
תאריך: .................................
 
א.נ.,
[ ] הנני להודיעך(כם) כי החיפוש לא העלה סימני מסחר העונים לבקשה הנוכחית לחיפוש.
[ ] הנני להודיעך(כם) כי נמצאו סימני מסחר העונים לבקשה הנוכחית לחיפוש כמפורט בדו"ח
המצורף בזה.
 
...........................................
רשם סימני המסחר
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ. 20.
הודעת בקשה לשנוי הכתובת בפנקס סימני המסחר.
 
בענין הסימן המסחרי מס' ............ הרשום בסוג ............
אני (או אנו) ............... מ.......................... הבעלים הרשומים
של הסימן המסחרי המסומן במספר כנ"ל, רוצה (רוצים) שהכתובת שלי (שלנו) בפנקס סימני
המסחר תשונה ל........................................................................................................
..............................................................................................................................
 
יום............. לחודש ..............19.
(החתימה) ........................
 
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
פקודת סימני המסחר 1938.
טופס ר.ס.מ.21.
בקשה להרשות חלוקת סימני מסחר.
 
בענין סמני המסחר הרשומים מס' ................................................
אנו, הצדדים המעונינים בגדר מובנו של סעיף 2)19) מהפקודה בסימנים ידועים של ..........
שחדל לנהל עסקים, מבקשים אותך להרשות חלוקת אותם הסימנים בין האנשים הממשיכים
בפועל את העסק, עם בקשה זו אנו מגישים הודעה בהתאם לסעיף 61.
 
(החתימה) ............................
ניתן היום הזה, ............ לחודש ...........19.
 
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ. 22.
בקשה להכניס בפנקס שנוי שם של בעלים רשומים של סימן מסחרי.
 
אני (או אנו) (א) .............................................................
מבקש (מבקשים) אותך בזה לרשום את השם (השמות) (ב) ..............................
בפנקס סימני המסחר כבעל(ים) ...................................................
של הסימן המסחרי מס' ............ בסוג ............ במקום השם(ות) של (ג) .................
לא חל כל שנוי בבעלות הקיימת של הסימן המסחרי הנ"ל, אך (ד) .........................
 
יום............. לחודש ..............19.
 
(החתימה) ..........................
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
-----------------------------------
  (א) רשום כאן את השם המלא, הכתובת והתאור.
  (ב) "שלי" או "שלנו".
  (ג) רשום כאן את השם הרשום עתה.
  (ד) פרט כאן את המסיבות שבהן אירע שנוי השם.
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ.23
בקשה מאת בעל סימן מסחרי רשום לבטל את רישומו של סימן מסחרי בפנקס.
 
סימן מסחרי מס' ........ בסוג .......... שנתפרסם ברשומות מס' ............. מיום ........................
שם הבעל הרשום ..........................................................
מקום העסק ..............................................................
התאור .............................................................. ....
אני (או אנו) החתום(ים) מטה ....................................... מ.........
(או אני, החתום מטה ........................................ שותף בפירמה ....................
בשם הפירמה הנ"ל) מבקש(ים) כי רישומו של הסימן המסחרי מס' .....................
בפנקס סימני המסחר, יבוטל. יום............................19.
 
(החתימה) ............................
 
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
פקודת סימני המסחר, 1938.
טופס ר.ס.מ. 24
בקשה למחוק כמה מן הסחורות אשר לגבן נרשם סימן מסחרי.
 
אני (או אנו) ............................... מ...............................
מבקש (מבקשים) בזה למחוק (א) ................................................. מהסחורות אשר לגבן
רשום הסימן המסחרי מס' ................ בסוג ...............
 
(החתימה) ...............................
 
יום.............. לחודש ............... 19
לכב' רשם סימני המסחר,
ירושלים
 
--------------------------
(א) פרט כאן את הסחורות שיש למחוק אותן.
 
טופס ס.מ. 25
בטל
 
טופס ר.ס.מ. 26
פקודת סימני המסחר, 1938.
[תיקון: תשכ"ה]
בקשה לרישום בעל רשות
 
אני (א) ....................................................................................................................
הרשום (העומד להירשם) כבעל סימן מסחר מס' ....................... בסוג..............................
מבקש כי (ב) ............................................................................................................
המצטרף לבקשה זו, יירשם כבעל הרשאה לשימוש בסימן המסחר לפי סעיף 19א.
* רצופים בזה המסמכים כדלקמן: -
.............................................................................................................................
שיש בהם כדי לתאר את הפרטים המנויים בסעיף 19ב, ומופנית תשומת לב הרשם לדברים דלהלן:
(1)   היחסים בין בעל הסימן לבין הבא להירשם כבעל הרשות, לרבות מידת הבקורת של בעל הסימן על השימוש בו על ידי בעל הרשות, הם:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
...................................................... (ראה מסמך ................................................)
(2)   ** הסחורות שלגביהן מתבקשת ההרשאה הן:
........................................................................................................................
...................................................... (ראה מסמך ................................................)
(3)   *** התנאים או ההגבלות שיחולו על השימוש בסימן מכוח ההרשאה הם:
........................................................................................................................
...................................................... (ראה מסמך ................................................)
(4)   תאריך מתן ההרשאה ............................................................................................
(5)   תקופת ההרשאה ..................................................................................................
המען למסירת הודעות של בעל הרשות הוא .............................................................
.........................................................................................................................
 
נכתב ביום.................... בחודש..................... 19

                  ...............                     ...............
                     בעל הסימן                            בעל הרשות
אל: רשם סימני המסחר
ת.ד 767, ירושלים
 
-----------------------------------
  (א) שם הבעל הרשום, מענו ותיאורו.
  (ב) שם בעל הרשות, מענו ותיאורו, במקרה של תאגיד יש לציין את סוגו ואת ארץ
      התאגדותו.
   * פרט כאן את המסמכים המצורפים לבקשה ואשר בהם ניתנים הפרטים הנדרשים להלן.
  ** אין לרשום כאן סחורות שאינן נכללות בפרטת הסחורות שלגביה רשום הסימן בסוג
     המצויין.
 *** אם אין תנאים או הגבלות כתוב כאן "אין".
 
התוספת השלישית.
סיוגן של סחורות.
סוג 1.
חמרים כימיים המשמשים בחרושת, בצילום או במחקר, וחמרים למניעת החלדה.
 
סוג 2.
חמרים כימיים המשמשים בחקלאות במטעים, בוטרינריות ולצרכים סניטריים.
 
סוג 3.
חמרים כימיים שהוכנו לשמוש ברפואה וברוקחות.
 
סוג 4.
חמרים גלמיים או מעובדים למחצה, חמרים מן הצומח, חמרים מן החי וחמרים מינרליים המשמשים בחרושת ואינם כלולים בסוגים אחרים.
 
סוג 5.
מתכות בלתי מעובדות ומעובדות במקצת המשמשות בחרושת.
 
סוג 6.
מכונות וחלקי מכונות מכל מין, זולת מכונות חקלאיות ומכונות למטעים וחלקיהן הכלולות בסוג 7.
 
סוג 7.
מכונות חקלאיות ומכונות למטעים וחלקיהן.
 
סוג 8.
מכשירי מחקר, מכשירי מדע ומכשירים למטרות מועילות ומכשירי הוראה.
 
סוג 9.
כלי נגינה.
 
סוג 10.
מכשירים הורולוגיים.
 
סוג 11.
מכשירים ומכונות שאין בהם יסודות רפואיים, לצרכי ניתוחים או לצרכי ריפוי, או בקשר עם בריאות האדם או בריאות בעלי חיים.
 
סוג 12.
סכינים ומזלגות וכלים חדים.
 
סוג 13.
סחורות מתכת שאינן כלולות בסוגים אחרים.
 
סוג 14.
סחורות העשויות מתכת יקרה ותכשיטים וחקוייהם.
 
סוג 15.
זכוכית.
 
סוג 16.
כלי חרסינה וכלי חרס.
 
סוג 17.
סחורות העשויות מחמרים מינרליים ושאר חמרים המשמשים לבנין או לתפאורת.
 
סוג 18.
מכשירים לצרכי הנדסה ולצרכי אדריכלות ובנין.
 
סוג 19.
כלי נשק, תחמושת ושאר סחורות שאינן כלולות בסוג 20.
 
סוג 20.
חמרי פיצוץ.
 
סוג 21.
מכשירים לאדרכלות ימית ותחמושת ימית שאינם כלולים בסוגים אחרים.
 
סוג 22.
עגלות.
 
סוג 23.
(א)   חוטי כתנה.
(ב)   כתנה לתפירה.
 
סוג 24.
סחורות כתנה מכל המינים.
 
סוג 25.
סחורות כתנה שאינן כלולות בסוגים אחרים.
 
סוג 26.
פשתן וחוטי-קנבוס.
 
סוג 27.
סחורות פשתן וקנבוס.
 
סוג 28.
סחורות פשתן וקנביס שאינן כלולות בסוגים אחרים.
 
סוג 29.
חוטים ואריגים של פשתה ושאר סחורות העשויות פשתה ושאינן כלולות בסוגים אחרים.
 
סוג 30.
משי, טווי, מושזר או לתפירה.
 
סוג 31. סחורות משי.
 
סוג 32.
מחררות משי שאינן כלולות בסוגים אחרים.
 
סוג 33.
חוטי צמר, שזור או שער.
 
סוג 34.
בגדים ובדים של צמר שזור או שער.
 
סוג 35.
סחורות צמר שזור ושער שאינן כלולות בסוגים אחרים.
 
סוג 36.
שטיחים, מרבדים ושעוניות.
 
סוג 37.
עורות מעובדים ובלתי מעובדים וסחורות העשויות עור שאינן כלולות בסוגים אחרים.
 
סוג 38.
צרכי הלבשה.
 
סוג 39.
ניר (זולת וילונות ניר) צרכי כתיבה וכריכה.
 
סוג 40.
סחורות העשויות גומי וגוטה-פרשה שאינן כלולות בסוגים אחרים.
 
סוג 41.
רהיטים וצרכי ריפוד.
 
סוג 42.
חמרים המשמשים למאכל או כיסודות בצרכי מאכל.
 
סוג 43.
משקאות וספיריטים תוססים.
 
סוג 44.
מים מינרליים ומאודים, טבעיים ומלאכותיים. לרבות שכר זנגביל (בירה ג'ינג'ר).
 
סוג 45.
טבק בין מעובד ובין שאינו מעובד.
 
סוג 46.
זרעים לצרכי חקלאות ולצרכי מטעים.
 
סוג 47.
נרות, בורית לכביסה, שמני נקוי, ושמני מאור, הסקה או סיכה ; גפרורים, עמילן, כחול ושאר תכשירים לצרכי כביסה.
 
סוג 48.
תמרוקים, (לרבות צרכי טואליטה ותכשירים לשינים ולשערות ובורית תמרוקים).
 
סוג 49.
צעצועים מכל המינים וצרכי ספורט שאינם כלולים בסוגים אחרים.
 
סוג 50.
שונות :-
(1)   סחורות העשויות שן הפיל, עצם או עץ שאינן כלולות בסוגים אחרים.
(2)   סחורות העשויות קש או עשב, ואינן כלולות בסוגים אחרים.
(3)   סחורות העשויות מחמרים מן החי ומן הצומח שאינן כלולות בסוגים אחרים.
(4)   מקטרות טבק.
(5)   מטריות, מקלות טיול, ומברשות ומסרקות לשערות.
(6)   משחה לניקוי רהיטים ואבקה לליטוש מתכת.
(7)   טרפולין, אהלים, אריג קנבוס, חבל (פשתן או קנבוס). משיחה.
(8)   כל מיני כפתורים זולת כפתורים העשויים מתכת יקרה או חיקוייהם.
(9)   צרכי אריזה וחבלי אריזה.
(10)שאר סחורות שאינן כלולות בסוגים דלעיל.
 
התוספת הרביעית
[תיקון: 1940, תשכ"ה, תשמ"ח, תשנ"ב(2), תשס"א, תשס"ב(2), תשס"ט]
 
סוג 1 - מוצרים כימיים המשמשים בתעשיה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות, גננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, חמרים פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי דליקות; תכשירי הרפיה והלחמה; חמרים כימיים לשימור מוצרי מזון; חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשיה.
 
סוג 2 - צבעים, ורנישים, לכות ; חמרים משמרים בפני חלודה וקלקול עץ; חומר גוון, קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; מתכות בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטנים, מדפיסים ואומנים.
 
סוג 3 - תכשירי הלבנה וחמרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי נקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחצים לשיער; משחות שיניים.
 
סוג 4 - שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק, תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חמרי דלק (לרבות בנזין למנועים) ומאור; נרות ופתילות.
 
סוג 5 - תכשירי רוקחות ווטרינריים; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; חמרים דיאתטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות; איספלניות; חמרי חבישה; חמרים למילוי שיניים, שעוה המשמשת לריפוי שינים; חמרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטל עשבים.
 
סוג 6 - מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; בתים ניידים ממתכת; חמרים מתכתיים עבור פסי מסילות רכבת; כבלים ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל, פריטים קטנים של מוצרי מתכת; צינורות ואבובים ממתכת; כספות; סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים; עופרות מתכת.
 
סוג 7 - מכונות וכלי מכונות; מנועים (למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים); מצמדים ורכיבי תמסורת (למעט לכלי רכב יבשתיים); מכשירים חקלאיים; חממות לביצים.
 
סוג 8 - כלי-עבודה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית); סכו"ם; נשק צד; תערים.
 
סוג 9 - התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, בצילום, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה (פקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים להקלטה, העברה או שחזור של קול וחוזי, נושאי נתונים מגנטייים, דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב; ציוד לעיבוד נתונים ומחשב; מכשירים לכיבוי אש.
 
סוג 10 - התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים ולריפוי וטרינרי; איברים, עיניים ושיניים, כולם מלאכותיים; פריטים אורתופדיים; חמרי תפירה.
 
סוג 11 - התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור, לייבוש, לאיוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות.
 
סוג 12 - כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באויר או בים.
 
סוג 13 - כלי נשק; תחמושת וקליעים; חמרי נפץ; זיקוקים די-נור.
 
סוג 14 - מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן, אשר אינן נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטריים.
 
סוג 15 - כלי נגינה.
 
סוג 16 - נייר, קרטון וטובין העשויים מחמרים אלה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים ; צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חמרים לאמנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); חמרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות.
 
סוג 17 - גומי, גוטאפרשה, גומי טבעי, אסבסטוס, נציץ וטובים העשויים מחמרים אלה שאינם נכללים בסוגים אחרים; מוצרים פלסטיים מושחלים לשימוש בייצור; חמרי אטימה סתימה ובידוד; צינורות גמישים שאינם ממתכת.
 
סוג 18 - עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחמרים אלה ושאינם נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים; תיבות ותיקי נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים.
 
סוג 19 - חמרי בנין (לא מתכתיים); צינורות קשיחים מתכתיים לבניה; אספלט, זפת וחמר; בניינים ניידים שאינם מתכתיים, מצבות שאינן ממתכת.
 
סוג 20 - רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות, טובין (שאינם נכללים בסוגים אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום ותחליפים לחומרים אלה או מפלסטיק.
 
סוג 21 - כלים ומכלים לבית ולמטבח; מסרקות וספוגים; מברשות (פרט למכחולים); חמרים לעשיית מברשות; פריטים לצרכי נקוי, צמר פלדה; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט לזכוכית לצרכי בניה); כלי זכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים אחרים.
 ---------------
[הערת מערכת תקדין: לעניין תחולתו של סוג 21 כנוסחו לעיל ר' תיקון תשס"ט, ס' 7]
--------------
 
סוג 22 - חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים, שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חמרי ריפוד ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חמרי טקסטיל סיבים גולמיים.
 
סוג 23 - מטווה וחוטים לשימוש באריגה.
 
סוג 24 - אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסוי מיטה ושולחן.
 
סוג 25 - דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש.
 
סוג 26 - תחרה ומעשי רקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים; ווים ולולאות, סיכות ומחטים; פרחים מלאכותיים.
 
סוג 27 - שטיחים, מרבדים, מחצלאות, לינולאום וחמרים אחרים לכסוי רצפות קיימות; וילאות קיר (שאינם מאריג).
 
סוג 28 - משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג-המולד.
 
סוג 29 - בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, חלב ומוצרי חלב ; שמני ושומני מאכל.
 
סוג 30 - קפה, תה, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח ומוצרים העשויים מדגנים; לחם, דברי מאפה ממתקים, גלידות; דבש; נופת; שמרים, אבקת-אפיה; מלח, חרדל, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח.
 
סוג 31 - מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים אחרים; בעלי-חיים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים ופרחים חיים; מזון לבעלי-חיים, לתת.
 
סוג 32 - בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהוליים אחרים; משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים להכנת משקאות.
 
סוג 33 - ומשקאות כוהליים (למעט בירה).
 
סוג 34 - טבק; צרכי-מעשנים; גפרורים.
 
שירותים
 
סוג 35 - פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות.
 
סוג 36 - ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי.
 
סוג 37 - הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה.
 
סוג 38 - תקשורת-רחק (טלקומיניקציה).
 
סוג 39 - הובלה ,אריזה והחסנה של סחורות; ארגון נסיעות.
 
סוג 40 - טיפול בחמרים.
 
סוג 41 - חינוך, הענקת אימונים; בידור; פעולות ספורט ותרבות.
 
סוג 42 - שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב;
 ---------------
[הערת מערכת תקדין: לעניין תחולתו של סוג 42 כנוסחו לעיל ר' תיקון תשס"ט, ס' 7]
--------------
 
סוג 43 - שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית.
 
סוג 44 - שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולים היגייניים וטיפולי יופי לבני אדם או לבעלי חיים; שירותים בקשר לחקלאות, גננות ויערנות.
 
סוג 45 - שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צורכי הפרט; שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם;שירותים משפטיים.
---------------
[הערת מערכת תקדין: לעניין תחולתו של סוג 45 כנוסחו לעיל ר' תיקון תשס"ט, ס' 7]
--------------
[הערת מערכת תקדין: תחילתה של התוספת הרביעית בנוסחה זה, ביום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002)]
 
 נתאשר,
     בפקודת הוד מעלתו,

          ר.ו.ב. בלט             ג.ס.מקפרסון
        רשם סימני המסחר         המזכיר הראשי
 
 


________________________________________
1 פורסם: ע"ר 984 (2/2/40) עמ' 192
תיקונים: תיקון ע"ר 1006, תוספת ב', (25/4/40) עמ' 571
תיקון ע"ר 1198, תוספת ב', (29/5/42) עמ' 795
תיקון תשי"ב ק"ת 266 (2/5/52) עמ' 802
תיקון תשי"ב ק"ת 291 (7/8/56) עמ' 1270
תיקון תשי"ג ק"ת 331 (29/1/53) עמ' 581
תיקון תשי"ט ק"ת 934 (13/8/59) עמ' 1816
תיקון תשכ"ג ק"ת 1444 (3/5/63) עמ' 1420
תיקון תשכ"ה ק"ת 1731 (3/6/65) עמ' 2122
תיקון תשכ"ו ק"ת 1888 (2/6/66) עמ' 2090
תיקון תשל"ה ק"ת 3361 (26/6/75) עמ' 2085
תיקון תשל"ז ק"ת 3608 (28/10/76) עמ' 216
תיקון תש"ם ק"ת 4098 (6/3/80) עמ' 1130
תיקון תשמ"א ק"ת 4168 (29/9/80) עמ' 32
תיקון תשמ"א(2) ק"ת 4270 (13/9/81) עמ' 1500
תיקון תשמ"ג ק"ת 4410 (23/9/82) עמ' 21
תיקון תשמ"ג(2) ק"ת 4493 (10/5/83) עמ' 1307
תיקון תשמ"ד ק"ת 4537 (30/9/83) עמ' 180
תיקון תשמ"ד(2) ק"ת 4701 (13/9/84) עמ' 2562
תיקון תשמ"ו ק"ת 4917 (24/3/86) עמ' 712
תיקון תשמ"ז ק"ת 5053 (10/9/87) עמ' 1272
תיקון תשמ"ח ק"ת 5086 (21/2/88) עמ' 498
תיקון תשמ"ח(2) ק"ת 5121 (21/7/88) עמ' 990
תיקון תשמ"ט ק"ת 5124 (25/12/88) עמ' 286
תיקון תשמ"ט(2) ק"ת 5193 (20/6/89) עמ' 989
תיקון תש"ן ק"ת 5235 (21/12/89) עמ' 166
תיקון תש"ן(2) ק"ת 5273 (14/6/90) עמ' 722
תיקון תשנ"א ק"ת 5314 (11/12/90) עמ' 301
תיקון תשנ"א(2) ק"ת 5364 (18/6/91) עמ' 968
תיקון תשנ"ב ק"ת 5402 (9/12/91) עמ' 500
תיקון תשנ"ב(2) ק"ת 5416 (27/1/91) עמ' 689
תיקון תשנ"ב(3) ק"ת 5450 (16/6/92) עמ' 1164
תיקון תשנ"ג ק"ת 5486 (15/12/92) עמ' 186
תיקון תשנ"ג(2) ק"ת 5531 (6/7/93) עמ' 960
תיקון תשנ"ד ק"ת 5566 (16/12/93) עמ' 271
תיקון תשנ"ד(2) ק"ת 5610 (30/6/94) עמ' 1109
תיקון תשנ"ה ק"ת 5646 (22/12/94) עמ' 430
תיקון תשנ"ה(2) ק"ת 5678 (1/5/95) עמ' 1401
תיקון תשנ"ה(3) ק"ת 5685 (15/6/95) עמ' 1544
תיקון תשנ"ו ק"ת 5722 (14/12/95) עמ' 256
תיקון תשנ"ו(2) ק"ת 5764 (18/6/96) עמ' 1161
תיקון תשנ"ז ק"ת 5799 (17/12/96) עמ' 222
תיקון תשנ"ז(2) ק"ת 5814 (27/2/97) עמ' 443
תיקון תשנ"ז(3) ק"ת 5834 (10/6/97) עמ' 855
תיקון תשנ"ח ק"ת 5865 (10/12/97) עמ' 126
תיקון תשנ"ח(2) ק"ת 5907 (22/6/98) עמ' 963
תיקון תשנ"ט ק"ת 5944 (30/12/98) עמ' 225
תיקון תשנ"ט(2) ק"ת 5983 (16/6/99) עמ' 976
תיקון תש"ס ק"ת 6010 (21/12/99) עמ' 161
תיקון תשס"א ק"ת 6115 (12/7/01) עמ' 931
תיקון תשס"א ק"ת 6124 (9/9/01) עמ' 1057
תיקון תשס"ב ק"ת 6144 (7/1/02) עמ' 295
תיקון תשס"ב(2) ק"ת 6169 (22/5/02) עמ' 759
תיקון תשס"ב(3) ק"ת 6188 (8/8/02) עמ' 1194
תיקון תשס"ד ק"ת 6274 (26/11/03), עמ' 58
תיקון תשס"ו ק"ת 6446 (28/12/06), עמ' 243
תיקון תשס"ו(2) ק"ת 6495 (29/6/06), עמ' 924
תיקון תשס"ז ק"ת 6569 (22/2/07), עמ' 612.
תיקון תשס"ח ק"ת 6686 (06/07/08), עמ' 1084.
 תיקון תשס"ט ק"ת 6721 (05/11/08), עמ' 70.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש