דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
ת"ק (תביעות קטנות יר') 3043/09 איתיאל גבעון נ' ארז תימור, תק-של 2009(4), 3580 (2009)
01.11.2009

איתיאל גבעון
נ ג ד
ארז תימור
 
בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות ירושלים
[21.10.2009]
 
כב' השופט טננבוים אברהם
 
החלטה
 
בפני בקשה מטעם הנתבע לדחיית התביעה על הסף בשל היעדר סמכות מקומית ובקשה להתיר לנתבע להיות מיוצג על ידי עורך דין. התובע הגיש תגובתו לבקשות.
 
אדון בבקשות כסדרן.
1. העדר סמכות מקומית
טענת הנתבע היא כי בשל עקרון נוחות הדיון, יש להעדיף דיון בבית משפט לו הזיקות הגיאוגרפיות הרבות ביותר לסכסוך נשוא התביעה. הואיל ומרבית הזיקות הגיאוגרפיות נתונות לבתי המשפט במחוז תל אביב או במחוז המרכז, אין סמכות מקומית לבית המשפט בירושלים.
בבש"א (י-ם) 8033/06 לוי נגד שטיינברג, (לא פורסם) ניתן ביום 15.4.2007, דנתי בהרחבה בנושא הסמכות המקומית בעידן האינטרנט. לאור מסקנתי שם אין בידי לקבל את טענת הנתבע, ואסביר בקצרה.
בניגוד לטענת הנתבע, המגמה כיום בבתי המשפט היא להפחית בעקרון של קידום נוחות הדיון. לא משום שהעיקרון איננו חשוב, אלא משום שהנסיעה ממקום למקום הפכה להיות פחות ופחות רלוונטית, בשל המרחק הקצר בין הערים הגדולות ואמצעי התחבורה הזמינים. עמד על כך המשנה לנשיא (כתוארו דאז) ש' לוין ברע"א 6920/94 לוי נגד פולג, פ"ד מט(2), 731, 734-735: "במדינה קטנה כמדינתנו ממילא אין לייחס משמעות מופרזת לשאלה אם תובענה פלונית מוגשת בתחוםסמכותו המקומיתשלבית משפטזה או אחר". ועוד, ראה דברי השופט לוין ברע"א 188/02 מפעל הפיס נגד אלי כהן, תק-על 30, 532.
תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז - 1976, קובעת:
"תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:
 (1)מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

(2)  מקום יצירת ההתחייבות;
(3)  המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;
(4)  מקום המסירה של הנכס;
(5)  מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;
(6)  בתביעה שכנגד - מקום הגשת התביעה המקורית."
יושם לב כי התקנה קובעת מספר חלופות אפשריות והכלל הוא כי די שאחת מהחלופות הללו תתקיים כדי שבית המשפט יקנה סמכות מקומית. אפילו אם רוב הזיקות הן למקום מסוים, די בכך שאחת מהחלופות תתקיים. מכאן למדים אנו מיידית שהמגמה בדרך כלל היא להקנות סמכות שיפוט ואפילו ייתכן שעקרונית היה עדיף כי התביעה תתנהל במקום אחר. השאלה היא לכן אם ואיזה מהן מתקיימת.
תת תקנה (5) עניינה מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים. במקרה שלפנינו הפרסום הפוגע והמפלה, כטענת התובע, נעשה באינטרנט, דהיינו, בכל מקום ומקום בתחומי מדינת ישראל. ממילא הרי ברור כי מקום המעשה היה בכל המדינה וממילא בכל מחוז ומחוז. זאת ועוד, הנתבע קיבל את הפרסום למייל האישי שלו. התובע מתגורר בירושלים ומשכך התקבל הפרסום בירושלים.
לאור האמור הטענה בדבר היעדר סמכות מקומית נדחית.
2. ייצוג על ידי עו"ד
סעיף 63 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן: "חוק בתי המשפט") קובע:
"63.(א) ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין יהיה רק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו; בעל דין רשאי, ברשות בית המשפט, להיות מיוצג על ידי ארגון שקבע לענין זה שר המשפטים, ובמקרה זה ירשה בית המשפט לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג כפי שיורה".
הכלל הוא כי מתדיינים בבית משפט לתביעות קטנות לא יהיו מיוצגים על ידי עורך דין. רק אם ראה בית המשפט טעם מיוחד לכך, יסטה מן הכלל האמור. הטעם לכך מובן. בדברי ההסבר להצעת חוק שיפוט בתביעות קטנות (תיקון), תשל"ז - 1977, הצ"ח 1296, תשל"ז, 8.3.1977, נכתב: "מטרתה של המסגרת שהוקמה לשיפוט בתביעות קטנות היא לספק פתרון זול, מהיר ובלתי פורמלי לתביעותיו הקטנות בסכום של הפרט. הכוונה היא לתת פתרון לאותו פרט שאין באפשרותו להוציא הוצאות גדולות ולבזבז זמן רב בשל משך ההתדיינות והצורך לחזור ולשבו לבית המשפט ליותר מישיבה אחת".
בתיקון מס' 2 לחוק, שפורסם בה"ח 1601, התשמ"ג, 21.10.1982, נכתב כי הניסיון מלמד "שיש בהופעה של עורכי דין בפני בית משפט לתביעות קטנות משום עיוות המטרה שלשמה הוקם".
נושא הדיון במקרה שלפנינו הוא משפטי בעקרו. שאלת המחלוקת היא שאלה מורכבת ועקרונית. התובע הוא משפטן ובנסיבות אלה מצאתי לחרוג מן הכלל הקבוע בסעיף 63 לחוק בתי המשפט ולהתיר לנתבע להיות מיוצג על ידי עורך דין.
כתב הגנה יוגש על ידי הנתבע בתוך 15 יום.
קובע התיק לדיון בתאריך 25.11.2009 בשעה 13:00. הצדדים יביאו כל טענותיהם וראיותיהם ליום זה, וביום זה יסתיים הדיון. המזכירות תודיע לצדדים טלפונית ובכתב 
 
ניתנה בלשכתי בהעדר הצדדים היום יום רביעי 21 אוקטובר 2009.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש