דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
בני ג'ורג' שוקחה בע"מ נ' בני פרנסיס שוקחה בע"מ ואח'
03.12.2009

בש"א (תל-אביב-יפו) 18941/09
בני ג'ורג' שוקחה בע"מ
נ ג ד
1.בני פרנסיס שוקחה בע"מ
2. וסים שוקחה
 
בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
[1.12.2009]
 
בפני כב' השופט יהושע גייפמן
 
בשם המבקש - עו"ד אהוד גבריאלי
בשם המשיבים - עו"ד עמיר פרידמן
החלטה
 
1.    ב- 1973 יסדו בניו של ג'ורג' שוקחה ז"ל שותפות, והמשיכו את עסקו של האב. ב- 1977 מכר הבן פרנסיס שוקחה ז"ל את זכויותיו לשאר האחים. המבקשת נוסדה ב- 1984 . הפעילות העסקית של השותפות הועברה למבקשת .
המשיבה 1 היא בבעלותו ובניהולו של המשיב 2 - בנו של פרנסיס שוקחה ז"ל ( ראו מוצג ת/1 ).
בבעלות המבקשת סימני מסחר רשומים הכוללים את השם " שוקחה" בעברית, ערבית ואנגלית ( להלן : " סימני מסחר" או " הסימן " ).
בבג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת נ' רשם הפטנטים פ"ד מב(1)     309 , 322 נפסק :
" החוק נותן לבעל הרשום של הסימן זכות לשימוש בלעדי                         בסימן... לשם ציון הקשר בין בעל הסימן לסחורותיו... ".
2.    המבקשת הגישה בקשה לכוף את המשיבים בקנס או במאסר לציית להסכם פשרה בין הצדדים שקיבל תוקף החלטה ב- 7/4/2009 בבית המשפט המחוזי בחיפה.
בהסכם שנחתם בין הצדדים נקבע:
" המשיבה ... לא תייבא ולא תשווק שמן תירס באריזות הנושאות את הסימן " שוקחה " shukhaבעברית , באנגלית או בערבית. אין מניעה שהמשיבה תציין את שמה הנכון והמלא על מוצרים המיובאים ו/או משווקים על ידה ( בפונט, גודל ובצבע אחידים, בשלוש השפות )...".
בהחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה ( כב' השופט גדעון גינת ) ניתן תוקף החלטה להסכם הפשרה ונקבע : " אני נותן בזאת את צווי המניעה הדרושים ליישום ההסכמה דלעיל שבין בעלי הדין ".

עיקרו של ההסכם היה למנוע מהמשיבים לסמן או להדגיש את הסימן המאובחן של המבקשת " שוקחה" על בקבוקי שמן התירס שהמשיבים מייבאים לישראל או משווקים ( ראו עדות מר איהב שוקחה בעמ' 2 שורות 39-43).
3.    בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין אין הכרעה של בית משפט בעובדות שבמחלוקת ואין הסקת מסקנות.
בבר"ם 4717/06 אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' עירית קרית אתא תקדין - עליון 2006 (3) 2176 פסקה השופטת נאור :
" פסק דין שניתן בהסכמת הצדדים כמוהו ככל פסק דין אחר והוא ניתן לאכיפה בהליכי ביזיון".
בע"פ 7148/98 עזרא נ' זלזניאק פ"ד נג(3) 337 , 354 פסקה השופטת שטרסברג- כהן :
" באותם מקרים שבהם צד להסכם פשרה שאושר כפסק דין מבקש לאכוף את ההסכם בשל הפרתו ע"י הצד האחר, פתוחות בפניו אופציות מספר ... להגיש תביעה חדשה שעילתה הפרת הסכם הפשרה ובמסגרתה לתבוע אכיפת ההסכם וכן פיצויים בגין ההפרה ... אכיפת פסק הדין במסגרת ההוצאה לפועל... הגשת בקשה לכוף את הצד השני...על פי סעיף 6 לפקודת הביזיון ".
 
רמת ההוכחה הנדרשת לצורך מתן צו לפי פקודת ביזיון בית המשפט היא גבוהה מזו הנדרשת בהליך אזרחי.
ראו גם : ע"פ 1160/98 שיז"פ שיווק נ' אשכנזי פ"ד נד(1) 230.
בהליך של ביזיון בית משפט המיועד לאכיפת צו בית משפט אין צורך בהוכחת כוונה להפרת הצו , באשר הבקשה נושאת פני עתיד ואין מטרתה ענישה על העבר . אם פעל המפר בתום לב או מבלי משים - יינתן לדבר ביטוי בסנקציה שתוטל על המפר.
ראו : ע"פ 2351/95 מובי בירנבאום בע"מ ואח' נ' שמעוני ואח' פ"ד נא(1)       661, 668, פסק דינו של השופט חשין.
 
4.    בפי המבקשת מספר טענות בבקשה לביזיון אזרחי :
א.    ביולי 2009 בוצעו פרסומים בעיתון מקומי ובפליירים של בקבוקי שמן תירס עם הסימן המפר " שוקחה".
ב.    לאחר חתימת הסכם הפשרה , במאי 2009 החליפו המשיבים את התוויות המפרות של בקבוקי שמן התירס המיובאים והמשווקים על
ידם בתוויות חדשות .
המבקשת פנתה לחוקר פרטי , שרכש בקבוק שמן תירס המשווק על ידי המשיבה . על התווית החדשה שעל הבקבוק שנרכש מופיעות באנגלית המילים " פרנסיס " ו- "שוקחה" בפונט ובגודל שונה מיתר המילים של שם המשיבה באנגלית , ובפונט ובגודל שונה משם המשיבה בעברית ובערבית שמופיע על התוויות.
המבקשת טוענת שגם בתוויות החדשות הפרו המשיבים את צו המניעה שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה .
5.    הפרסומים שבוצעו בעיתון המקומי ובפליירים עם הסימן המפר "שוקחה " בוצעו ביולי 2009 על ידי צד שלישי בשם כנא מול , שרכש סחורות מהמשיבים.

בפרסום מצוין ליד צילום בקבוק שמן תירס המילה "שוקחה" ולא " בני פרנסיס שוקחה בע"מ " .
המשיבים מסבירים שהמדובר בתקלה שארעה ללא ידיעתם. המשיבים מפנים למכתב מ- 5/8/09 שהוציאו מיוזמתם לצד השלישי , ובו דרשו ממנו לשנות את הפרסום ולכלול את השם המלא של המשיבה . עוד מדגישים המשיבים שהפרסום הופסק.
בע"פ 519/82 גרינברג נ' מ"י פ"ד לז(2) 187 פסק השופט ברק בעמ' 191-192 :
" סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט צופה פני עתיד ... אם קיומו של הצו בעתיד אפשרי ... וקיים חשש סביר לאור ניסיון העבר ... כי הצו לא יקויים בעתיד - יש מקום לשימוש בהליכי ביזיון בית משפט כדי לאכוף את קיומו של הצו בעתיד ".
מטרתה של פקודת ביזיון בית משפט אינה עונשית אלא אכיפתית , והיא צופה פני עתיד . כאשר מדובר בהפרה בודדת בעבר , להבדיל מהפרה נמשכת , ואין המדובר בחשש סביר להמשך הפרה בעתיד - אין עילה להפעלת הליכי ביזיון אזרחי.
משהוכח שהמשיבה הזהירה את הקונה כנא מול לבל יפרסם את המוצר עם הסימן המפר , ומשהפרסום הופסק - לא ניתן לייחס למשיבים הפרה נמשכת או לטעון לחשש להפרה נוספת בעתיד . בנסיבות אלה אין הצדק להפעלת הליכי הביזיון.
6.    ומכאן לתוויות החדשות שהונפקו על ידי המשיבה, ולפרשנות הסכם הפשרה. ההסכם מ- 7/4/09 ניתן גם לפירוש שהשימוש בפונט, בגודל ובצבע אחיד מתייחס לשימוש בנפרד בכל אחת משלוש השפות, ואין חובה שבשלוש השפות הפונט והגודל יהיו זהים.
ההסכם אינו חד משמעי , וניתן לפרש את הסכם הפשרה כהסכם שאינו דורש אחידות טוטאלית בשלוש השפות.
בע"א 3888/04 שרבט נ' שרבט פ"ד נט(4) 49, 60 פסקה השופטת ארבל :
 " אין אוכפין מכוח פקודת הביזיון אלא צווים והחלטות שמובנם ברור ושאינם מאפשרים יותר מפירוש אחד . צו שאינו ברור וחד משמעי - אין רואים בהפרתו משום ביזיון בית משפט ... אין מקום להפוך את הדיון למשפט מחודש שיוגשו בו ראיות , ויובאו עדויות מומחים על מנת לברר את כוונת הצדדים".
בנסיבות אלה לא ניתן לייחס למשיבים הפרה של צו המניעה בטענה שהפונט והגודל של שם המשיבה באנגלית על התווית שונים מהפונט והגודל של שם המשיבה בעברית ובערבית שעל התווית.
7.    יחד עם זאת, על פי התשתית העובדתית שהובאה , המשיבים הפרו את צו המניעה מ- 7/4/09 בהיבט אחר . המשיבים פרסמו את שם המשיבה באנגלית בחותם שמצויר על התווית החדשה באופן שמודגשות בעיצוב גרפי 2 אותיות F ו- Sוכן המילים באנגלית " שוקחה " ו- "פרנסיס" , ואילו המילים "בני" ו- " בע"מ ", המשלימות את שם המשיבה באנגלית , מופיעות בגודל קטן יותר.
בהסכם נאמר במפורש שנאסר להשתמש בסימן המסחרי "שוקחה" , והחריג המתיר שימוש הוא כאשר מצוין השם המלא של המשיבה בפונט , גודל וצבע אחיד .
טענת המשיבים שצו המניעה אסר הבלטת השם "שוקחה" בעומדו בפני עצמו משוללת יסוד , לאור ההבהרה בהסכם הפשרה המתחילה במילים
" אין מניעה" .
צו בית משפט היה ברור , והיה ראוי שהמשיבים יקיימו את הסכם הפשרה ככתבו וכלשונו.
8.    עוד טוענים המשיבים , שאין להעתר לבקשה לביזיון אזרחי לאור השיהוי שבהגשת הבקשה. הבקשה לביזיון הוגשה ב- 7/10/09 , ונטען לשיהוי של כ- 3.5 חודשים .

ברע"א 8630/05 ניר שיתופי, אגודה ארצית להתיישבות עובדים נ' עיריית הוד השרון תקדין- עליון 2007(2) 276 פסק השופט גרוניס , שיש הבדל בין בירור טענת שיהוי כנגד בקשה לסעד זמני לבין בירור טענת שיהוי שמועלית כנגד הגשת תביעה. בעוד שבבקשה לסעד זמני יסתפק לעיתים בית המשפט בעצם קיומה של השתהות , הרי כדי שיקבע כי תביעה הוגשה בשיהוי - על הנתבע להוכיח כי התובע זנח את זכות התביעה.
אכיפת סעד זמני בהליכי ביזיון בית משפט דינה כדין צו קבוע, ודין בירור טענת שיהוי בהליכי ביזיון אזרחי כדין בירור טענת שיהוי המועלית כנגד תביעה.
המבקשת טוענת שביולי 2009 קיבלה מידע ראשוני שהמשיבים מטביעים על בקבוקי שמן שייבאו תוויות ובהן מובלט הסימן "שוקחה", בחודש אוגוסט 2009 נבחנה אפשרות לסיים את הסכסוך בהסדר, וראיות על בקבוקי השמן המפרים הובאו בפניה רק בספטמבר 2009. לכן הבקשה הוגשה באוקטובר 2009 ( ראו עדות העד איהב שוקחה , עמ' 33 שורות 31-33 ).
לעניין זה יפים דברי השופט ברק בע"פ 658/82 שמד"ר מעליות נ' בן צבי פ"ד לח(1) 136, 140 :
" אמת, עברו כ- 6 חודשים בין מתן הצו לבין הפנייה לבית המשפט בעניין הביזיון ( בענייננו עברו כ- 3.5 חודשים- י.ג. ) , אך ניתן הסבר מניח את הדעת לעבור זמן זה , ואין בו כלל כדי להצביע על ויתור מצד המשיבות ".
המדובר בהפרת צו שיפוטי, ניתן הסבר מניח את הדעת לחלוף 3.5 חודשים, והמשיבים לא ויתרו על אכיפת הצו. בנסיבות אלה טענת ויתור אינה מהווה טענת הגנה כנגד הפרת הצו.
9.    ומכאן לשיקול הדעת השיפוטי בהפעלת סנקציה בהליכי ביזיון אזרחי . בע"פ 5177/03 מור נ' דנציגר - משק פרחים פ"ד נח(4) 184 פסקה השופטת חיות :
" הסנקציה המופעלת במסגרת הליכי ביזיון צריך שתהא סבירה ומידתית , ובכל מקום שבו סבור בית המשפט כי די בהטלת סנקציה " על תנאי" יש להסתפק בכך ".
בפרשת מור קבעה השופטת נאור, ששעה שבית המשפט מבקש להטיל קנס מכוח סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט - הרי שהקנס הוא לעתיד , ומימושו הוא פועל יוצא של הפרה שתבוא לאחר הטלתו.
כאמור, המשיבים הפרו את הסכם הפשרה שקיבל תוקף החלטה , כפי שהוסבר בסעיף 7 להחלטה.
בתווית החדשה, שהנפיקו המשיבים לצורך הדבקה על בקבוקי שמן התירס שהם משווקים, מובלט הסימן המפר "שוקחה" המצוייר על החותם המרכזי בתווית . הבלטה זו צדה את עיני הצרכן והיא מהווה הפרה של צו המניעה .
עוד הודה המשיב 2 שלא מדובר בהפרה מבלי משים . המשיב 2 , הבעלים של המשיבה 1 ומנהלה , העיד בעמ' 5 שורה 8 : " כשהכנו את התווית
(התווית המפרה - י.ג.) הראתי אותה לעו"ד... קיבלתי ייעוץ מלא ואיתן ".
מחד, לא ניתן להתעלם מההפרה של הסכם הפשרה שנעשתה בליווי ייעוץ, ומאידך לא ניתן להתעלם מכך שעל התווית החדשה מופיע מספר פעמים השם המלא של המשיבה.
בענייננו ניתן להסתפק בהטלת קנס מותנה , בתקווה שהדבר ירתיע את המשיבים מלשוב ולהפר את הצו.

10.  סוף דבר

א.    על כל אחד מהמשיבים 1 ו-2 יוטל בגין ביזיון בית משפט קנס כספי בסך 10,000 ₪ על כל הפרה עתידית של הצו מ- 7/4/09 , שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה בתיק אזרחי 09-03- 7624 .
מובהר בזה - הוראה זו לא תחול על בקבוקי שמן תירס ששווקו עם התוויות המפרות לפני מועד מתן החלטה זו. תרופתה של המבקשת לעניין זה תהא בתביעה כספית לפיצוי.
ב.    המשיבים ישלמו ביחד ולחוד למבקשת הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 20,000 ₪ + מע"מ.
ג.     המזכירות תעביר עוד היום העתק ההחלטה בפקס לצדדים.
 
 
ניתן היום 1/12/2009 , בהעדר הצדדים.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש