דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
15.11.2009
1. סמכות להזמין עדים
(א) מותר להזמין כל אדם ליתן עדות שהיא קבילה ושייכת לענין;והוא, כשאין הוראה אחרת בפקודה זו.
(ב) בית המשפט רשאי, לפי שיקול דעתו, לסרב להוציא הזמנה אם אין בה צורך או אם ראה שנתבקשה למטרה שאיננה גילוי האמת.
11.11.2009
"בעל רישיון בזק" - כהגדרת "בעל רישיון" בסעיף 1 לחוק התקשורת, לרבות מי שפועל מכוח היתר כללי לפי חוק התקשורת ומי שקיבל רישיון לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972 2, למעט בעל רישיון לשידורים כהגדרתו בסעיף האמור;
19.07.2009
02.07.2009
פירוש [תיקון: 1940, 1942, תשי"ג, תשכ"ה]
בתקנות אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר -
"סוכן" - סוכן פטנטים הרשום בפנקס סוכני הפטנטים לפי תקנות פנקס סוכני הפטנטים, 1938, או עורך דין, שיש להם מקום עסקים בישראל;
"סימן מסחר" - לרבות סימן שירות, סימן מאשר וסימן קיבוצי והוא כשאין הוראה אחרת לענין זה;
"משרד" פירושו משרד רשם סימני המסחר, הפטנטים והמדגמים, ירושלים;
"הפקודה" פירושה פקודת סימני המסחר, 1938.
02.07.2009
1. הגדרות

בפקודה זו -

"סימן" - אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה;

"סימן מסחר" - סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם;
<<      1 2 3 4 >| >>
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש