דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
הצעת חוק סינון אתרים
05.08.2008
הוספת סעיף 4ט. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982:

4ט.
שירות סינון תכנים בלתי הולמים לקטינים ברשת האינטרנט


(א)
ספק גישה לאינטרנט יציע למנוייו, במועד ההתקשרות לקבלת שירות גישה לאינטרנט, או במועד חידושה, שירות של סינון אתרים בלתי הולמים לקטינים ברשת האינטרנט (בסעיף זה - שירות סינון תכנים) בדרכים הבאות:
 
(1) התקנה של אמצעי הסינון על ידי המנוי;
(2) הפעלה של אמצעי הסינון על ידי ספק גישה לאינטרנט במתקניו, באופן שיקבע השר בתקנות, והכול בכפוף לקיומה של טכנולוגיה זמינה ויעילה למתן שירות סינון תכנים בדרך זו לציבור מנוייו.

(3) בדרך אחרת שאישר השר.

 (ב)
ספק גישה לאינטרנט לא ייתן למנוי שירות גישה לרשת האינטרנט, אלא לאחר שקיבל מהמנוי, במועד ההתקשרות או במועד חידושה, הודעת מנוי.(ג)
ספק גישה לאינטרנט יציע למנוייו שירות סינון תכנים אשר יעודכן, מעת לעת, ובהתאם להתפתחויות טכנולוגיות.(ד)
בעד שירות סינון תכנים הניתן לפי סעיף זה, לא יגבה ספק גישה לאינטרנט מהמנוי תשלום נוסף על התשלום שהוא גובה בעד שירות הגישה אל רשת האינטרנט.(ה)
השר רשאי לקבוע הוראות לצורך ביצוע סעיף זה, לרבות לענין תכונות ומאפיינים לגבי אמצעי הסינון, יידוע מנויים בדבר שירות סינון תכנים, הדרכים למסירת הודעת מנוי ולשינוייה, ואופן זיהוי מנוי כבגיר.(ו)
(1) ספק גישה לאינטרנט יפנה, תוך 60 ימים מיום תחילתו של חוק זה, אל מי שהיה מנוי שלו ערב תחילתו של חוק זה, לצורך קבלת הודעת מנוי. לא קיבל ספק גישה לאינטרנט הודעת מנוי ממנוי כאמור, לא יחולו הוראות סעיף קטן (ב) עד למועד בו יחדש המנוי את ההתקשרות לקבלת שירותי גישה לאינטרנט
(2) קבע השר תקנות לפי סעיף קטן א(2), יפנה ספק גישה לאינטרנט, תוך 60 ימים מיום תחילתן של התקנות, אל מי שהיה מנוי שלו ערב תחילתן של התקנות, לצורך קבלת הודעת מנוי; לא קיבל ספק גישה לאינטרנט הודעת מנוי ממנוי כאמור, או ייתן לו ספק הגישה לאינטרנט שירות סינון תכנים בדרך הקבועה בתקנות.(ז)
בסעיף זה -


"אתרים בלתי הולמים לקטינים" - אתרי אינטרנט שעיקר תוכנם אלימות, הימורים או חומר תועבה כמשמעותו בחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובכלל זה אחד מאלה:
(1) הצגת יחסי מין שיש בהם אלימות, התעללות, ביזוי, השפלה או ניצול;

(2) הצגת יחסי מין עם קטין או עם אדם הנחזה לקטין;

(3) הצגת אדם או איבר מאיבריו כחפץ זמין לשימוש מיני;

והכל כשהתכנים באתרים האמורים אינם, באופן מובהק, בעלי ערך אומנותי, מדעי, חדשותי, חינוכי או הסברתי;

 "הודעת מנוי" - הודעה מפורשת שנמסרה מאת המנוי אל ספק הגישה לאינטרנט בדבר רצונו של המנוי לקבל שירות סינון תכנים או שלא לקבלו; ואולם, הודעה בדבר רצונו של מנוי שלא לקבל שירות סינון תכנים תנתן רק על ידי מי שזוהה כבגיר.
 
"ספק גישה לאינטרנט" - מי שקיבל רשיון לפי החוק או מי שפועל מכוח היתר כללי לפי החוק, הנותן שירות גישה אל רשת האינטרנט, לרבות בעל רשיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד הנותן שירות כאמור באמצעות ציוד קצה נייד.


 הוספת סעיף 37ב(ב2)(5) לחוק התקשורת:
 

עיצומים כספיים:

 
בסעיף 37ב(ב2) לחוק, אחרי פסקה (4) יבוא:
 
"(5) הפר הוראה מהוראות סעיף 4ט(א) עד (ה), קביעה או הוראה שנקבעו לפיו."
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש