דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 33), התשס"ו-2005
02.12.2007
החלפת

סעיף 30א
1.
בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982[1], במקום סעיף 30א יבוא:

"30א.
שיגור דבר פרסומת באמצעות מיתקן בזק

(א)
לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימילה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעת דואר אלקטרוני או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען; פניה חד-פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית עסק, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן זה, המהווה הצעה להסכים לקבלת דברי פרסומת מטעמו, לא תיחשב הפרה של הוראות סעיף זה.

(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי מפרסם לשגר דבר פרסומת כאמור באותו סעיף קטן אף אם לא התקבלה הסכמתו של הנמען, בהתקיים כל אלה:

(1)
הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן (א);

(2)
המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור, דרך כלל או מסוג מסוים, והנמען לא עשה כן;

(3)
דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות האמורים בפסקה (1).

(ג)
הסכים הנמען לקבלת דברי פרסומת לפי הוראות סעיף קטן (א) או לא הודיע על סירובו לקבלם לפי הוראות סעיף קטן (ב), רשאי הוא, בכל עת, להודיע למפרסם על סירובו לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה (בסעיף זה - הודעת סירוב); הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה.

(ד)
(1)

מפרסם המשגר דבר פרסומת בהתאם להוראות סעיף זה יכלול בו את הפרטים האלה באופן בולט וברור, שאין בו כדי להטעות:

(א)
ציון היותו דבר פרסומת; ציון כאמור יופיע בתחילת דבר הפרסומת, ואם דבר הפרסומת משוגר באמצעות הודעת דואר אלקטרוני - בכותרת ההודעה;

(ב)
שמו של שם המפרסם, כתובתו ודרכי יצירת הקשר עימו;

(ג)
זכותו של הנמען לשלוח בכל עת הודעת סירוב לפי הוראות סעיף קטן (ג), ודרך אפשרית למשלוח הודעה כאמור שהיא פשוטה וסבירה בנסיבות הענין, ואם דבר הפרסומת משוגר באמצעות הודעת דואר אלקטרוני - כתובת תקפה של המפרסם ברשת האינטרנט לצורך משלוח הודעת סירוב.

(2)
על אף הוראות פסקה (1), על מפרסם המשגר דבר פרסומת באמצעות הודעת מסר קצר לכלול בדבר הפרסומת רק את שמו ואת דרכי יצירת הקשר עימו לצורך משלוח הודעת סירוב; ואולם רשאי השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע כי הפרטים האמורים יובאו לידיעת הנמען בדרך אחרת כפי שיקבע.

(ה)
(1)
מפרסם המשגר דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(2)
מפרסם המשגר דבר פרסומת שלא נכללו בו הפרטים האמורים בסעיף קטן (ג) באופן ברור ובולט או שיש בפרטים שנכללו בו כדי להטעות, בניגוד להוראות אותו סעיף קטן, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(ו)
בבואו להטיל קנס על מפרסם שהורשע בעבירה לפי סעיף קטן (ה), רשאי בית המשפט להתחשב בכך שנפסקו נגד אותו מפרסם, בפסק דין סופי בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור, פיצויים לדוגמה לפי סעיף קטן (ט).

(ז)
מנהל של תאגיד וכן מי שאחראי לתחומי השיווק או הפרסום בתאגיד (בסעיף זה - נושא משרה בתאגיד) חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף זה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; נעברה עבירה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן זה, אלא אם כן עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

(ח)
הפרת הוראות סעיף זה היא עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש][2] יחולו עליה, בכפוף להוראות סעיף זה.

(ט)
(1)
נשלח דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיף זה, רשאי בית המשפט לפסוק בשל הפרה זו פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה - פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 1,000 ₪ בגין כל הודעה שנשלחה בניגוד להוראות סעיף זה;

(2)
בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנמען כתוצאה מביצוע ההפרה:

 (1) אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;

(2) עידוד הנמען למימוש זכויותיו;

(3) היקף ההפרה.

(3)
בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, רשאי בית המשפט להתחשב בכך שאותו מפרסם הורשע, בשל אותו מעשה, בעבירה לפי סעיף קטן (ה).

(4)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של הנמען לפיצויים לפי סעיף קטן (ח) או לכל סעד אחר, בשל אותה הפרה.

(י)
השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות לענין ביצוע סעיף זה, לרבות לענין אופן מסירת הודעת המפרסם כאמור בסעיף קטן (ב)(1) ואופן ציון הפרטים שיש לכלול בדבר פרסומת כאמור בסעיף קטן (ד) וכן פרטים נוספים שעל מפרסם לכלול בדבר הפרסומת.

(י"א)
השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע בצו דרכים נוספות של שיגור דבר פרסומת באמצעות מתקן בזק שיחולו לגביהן הוראות סעיף זה.

(י"ב)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

(י"ג)
בסעיף זה -

"דבר פרסומת" -מסר המופץ באופן מסחרי שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת;

 "הודעה אלקטרונית" - מסר בזק מקודד המועבר ברשת האינטרנט אל נמען או קבוצה של נמענים, וניתן לשמירה או לאחזור בדרך ממוחשבת;

 "הודעת מסר קצר" - מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים, או מסר בזק הכולל חוזי או שמע, ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של נמען או קבוצה של נמענים;

 "מערכת חיוג אוטומטי" - מיתקן בזק המשמש לחיוג או לניתוב אוטומטיים של רצף שיחות לקבוצה של נמענים לשם העברת מסר קולי מוקלט אל אותם נמענים;

"מפרסם" - מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישתו של נושא דבר הפרסומת, מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו, או מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת בעבור אחר אך למעט מי שביצע את פעולת השיגור כשירות בזק לפי רשיון כללי, רשיון מיוחד או מכוח היתר כללי, שניתנו לפי חוק זה.".

תיקון חוק התובענות הייצוגיות
2.
בחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו-2006[3] -

(א)
בסעיף 20(ה), אחרי "בתובענה ייצוגית" יבוא "פיצויים לדוגמה, וכן לא יפסוק".

(ב)
בתוספת השניה, אחרי פרט (11), יבוא:

 "(12) תביעה כנגד מפרסם כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בעילה לפי הסעיף האמור."


--------------------------------------------------------------------------------

[1] ס"ח התשמ"ב, עמ` 218; התשס"ז, עמ` 60.

 [2] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ` 266.

[3] ס"ח התשס"ו, עמ` 264.

 
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש